ซีอาน by FD 19-24 900x720px
  • ชมความงามของ นาขั้นบันไดหลงจี๋
  • ล่องเรือแพ ชมแม่น้ำหลีเจียง
  • ชมโชว์ MIRAGE GUILIN (ที่นั่ง VIP) บนเวทีอลังการ LIJIANG THEATRE
  • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว

 

รหัสทัวร์
KWL18085D-CZ

กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

 เริ่มต้น 29,900  บาท

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป , ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

10.00 น.
คณะพร้อมกันที่  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

13.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6100  
* แวะพักที่ สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง พร้อมทำพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นกลับขึ้นเครื่องเดินทางต่อสู่เมืองกุ้ยหลิน *

18.15 น.
เดินทางถึง เมืองกุ้ยหลิน  เป็นหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกว่างซี มณฑลทางภาคใต้ของประเทศจีน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต้ติดกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือติดกับกุ้ยโจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับหูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับกว่างตง ทางใต้ติดกับอ่าวตังเกี๋ย และทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศเวียดนาม ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบแอ่งกระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคี้ยวติดต่อกัน เทือกเขาสำคัญ ได้แก่ ภูเขาต้าหมิงซันและต้าเหยาซัน เป็นเขตหินปูนขาวที่ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศ ด้วยเหตุนี้เองจึงมีถ้ำหินปูนอยู่มากมาย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ เป็ดปักกิ่ง
ที่พัก  LIJIANG WATERFALL HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองหลงเซิ่น  (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าเย้า

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) นำท่านขึ้นสู่ จุดชมวิว ให้ท่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย
นาขั้นบันไดหลงจี๋ นาขั้นบันไดที่แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขา ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอหลงจี๋ แถบหมู่บ้านเหอผิง เนื่องจากบริเวณนั้นไม่มีพื้นที่ราบ ชาวบ้านจึงทำนาบนภูเขาในลักษณะขั้นบันได โดยไล่ตั้งแต่ตีนเขาจนถึงยอดเขา เนินเขาเตี้ยก็ดูเหมือนกับขดก้นหอย ส่วนภูเขาสูงก็ดูเหมือนเจดีย์ แต่ละขั้นแต่ละชั้น สลับซ้อนเรียงกันสูงขึ้นเรื่อยๆ ช่างอัศจรรย์ยิ่ง

นำท่านชม ผ่านชมหมู่บ้านจ้วง เมื่อท่านเข้าสู่หมู่บ้านท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้านที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ นอกจากนี้ท่านยังมีโอกาสได้ชมการแสดงระบำพื้นเมืองและการแข่งกีฬาประเพณีประเภทต่าง ๆ ที่ตกทอดมาช้านาน พร้อมชิมชาอันหอมหวนชวนดื่มชิมชาน้ำมัน และชมประเพณีต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองกุ้ยหลิน  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

ค่ำ    
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  LIJIANG WATERFALL HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า   
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ ถ้ำขลุ่ยอ้อ หรือ หลูตี้เหยียน เป็นถ้ำเล็กแต่ความงามเล็กตามขนาด ถ้ำมีความลึกประมาณ 200
เมตร มีหินงอกหินย้อยที่สมบูรณ์สวยงามมาก  ไฮไลท์ของถ้ำขลุ่ยอ้อคือ “วังบาดาล”  เป็นห้องโถงที่เคยใช้จัดเลี้ยง
รับเสด็จสมเด็จพระพี่นางฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 มาแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองกุ้ยหลิน
เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพ นับว่าเป็นสวรรค์บนดินที่มีชื่อเสียงที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนเมื่อมาถึงกุ้ยหลิน

เที่ยง 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ  ปลาอบเบียร์
นำท่าน ล่องเรือแพชมแม่น้ำหลีเจียง (1 แพ นั่งได้ 4 คน / ล่องครึ่งสาย)
จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูป ทิวทัศน์ภาพเขียน 15 ลี้ เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองหยางซั่ว โดยมี
แม่น้ำไหลผ่าน ล้อมรอบด้วยภูเขาใหญ่เล็กสุดลูกหูลูกตา สวยงามเหมือนดั่งภาพวาด

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเชิญท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนซีเจีย (ถนนฝรั่ง) ที่ขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกับถนนข้าวสาร มี
ทั้งโรงแรม ผับ บาร์ ร้านอาหาร และยังมีสินค้าแบบจีนวางขายมากชนิด

ที่พัก YANGSHUO NEW WEST STREET HOTEL (5ดาว)  หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เขาเซียงกง นำท่านชม วิวแม่น้ำหลีเจียง จากบนเขานี้ ถ้าอากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม เป็นที่นิยมของนักถ่ายภาพ
อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำหลีเจียง ห่างจากเมืองหยางซั่ว 28 กิโลเมตร แม่น้ำหลีเจียงถูกล้อมรอบด้วยเขาหลายๆ ลูก เป็นจุดที่ชมแม่น้ำหลีเจียงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน

เที่ยง        
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ … ห่านย่างกวางตุ้ง
นำท่านชม เขางวงช้าง (รถกอล์ฟ) สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน ให้ท่านได้ถ่ายรูปและชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหลีเจียง
นําท่านชม ประตูโบราณกูหนานเหมิน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และชม ต้นไทรพันปี ประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบหยงหู
สร้างขึ้นครังแรกในสมัยราชวงค์ถัง อายุโดยประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุงล่าสุดหลังสงครามจีนกับญี่ปุ่น

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ  อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
นำท่านชมโชว์ MIRAGE GUILIN (ที่นั่ง VIP) บนเวทีอลังการ  LIJIANG THEATRE (1,182 ที่นั่ง)
พลิ้วไหวกับบัลเลย์กายกรรม ล้ำสมัยด้วยเทคนิคมากมาย ปิดฉากสุดท้ายเร้าใจกับกับชุดมอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก ที่เรียกเสียงปรบมือดังกระหึ่ม

ที่พัก LIJIANG WATERFALL HOTEL  (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า   
รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองกุ้ยหลิ

09.00 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6099
* แวะพักที่ สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ *

12.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป , ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก: 081 6254080

คุณริน : 082 9646699

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “KWL18085D-CZ-โปรแกรม-กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว-5-วัน_ไม่เข้าร้าน.pdf” KWL18085D-CZ-โปรแกรม-กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว-5-วัน_ไม่เข้าร้าน.pdf – Downloaded 16 times – 492 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ