เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี โจวจวง 5 วัน (TG)  900x720px
  • สะดวกสบาย เดินทางโดย การบินไทย
  • พักโรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว Inter ตลอดเส้นทาง
  • ชมโชว์สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG
  • รถบัส VIP นั่งสบาย สุดพรีเมี่ยม

 

กำหนดการเดินทาง

มิถุนายน – ธันวาคม 2561

 ราคาเริ่มต้น  38,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

08.30 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์  คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

10.50 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.05.
เดินทางถึง สนามบินอูเจียป้า เมืองคุนหมิง  (เวลาประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง แนะนำทุกท่านปรับนาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกแก่การนัดหมาย) คุนหมิงเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีจึงทำให้มี ทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางโดยรถสู่ เมืองโบราณต้าลี่  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ชมความงามของสองข้างทางเมืองต้าหลี่ หรือ ต้าลี่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นมณฑลชายแดนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเป็นเขตชุมชนของชนชาติไป๋ซึ่งเป็นชนชาติส่วนน้อยชนชาติหนึ่งของจีนประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ของจีนยังคงมีอากาศหนาวอยู่แต่ที่เมืองต้าลี่ได้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิกำลังสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไม้นานาพันธุ์กำลังบานสะพรั่งจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดี เดินทางถึงเมืองต้าลี่…

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก  WEI SELECT DALI SHANHAIWAN HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
จากนั้นนำท่าน ผ่านชมเจดีย์สามองค์ แห่งเมืองต้าลี่ ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.836 ในสมัยราชวงศ์ถัง เจดีย์องค์หลักมีชื่อว่าเจดีย์ “เชียนหลินถ่า” สูงประมาณ ๗๐ เมตร มี ๑๖ ชั้น ตามบริเวณสองข้างของเจดีย์องค์หลักมีเจดีย์ขนาดเล็กสร้างอยู่เคียงกันด้านละแห่ง เจดีย์สามองค์นี้มีรูปทรงที่สอดรับกลมกลืนกัน โดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 40 ปี จึงสร้างเสร็จเรียบร้อยปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ และนำท่านเที่ยวชมความงดงามของ เมืองโบราณต้าลี่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ อาณาจักรน่านเจ้า เมืองโบราณต้าลี่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 100 ปีก่อน ถึงแม้ได้ผ่านกาล เวลามาช้านาน แต่ก็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ประตูเมืองทั้งด้านใต้และ ด้านเหนือที่มีสถาปัตยกรรม สอดรับกันตามสอง ฟากของถนนสายเก่าแก่ มีบ้าน โบราณปลูกสร้างไว้กระจัดกระจาย มีถนน สายเก่าที่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณสายหนึ่ง ซึ่งทุกวันนี้ได้กลายเป็นถนนย่านการค้าที่เจริญตามสองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้า พ่อค้าชาวชนชาติไป๋ที่แต่งชุดประจำชนชาติกำลังค้าขายสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ  ร้านกาแฟ และร้านน้ำชาที่ประกอบการโดยชาวต่างชาติ ถนนสายนี้ จึงขึ้นชื่อว่า “ถนนสายต่างชาติ” ถนนสายนี้ มีกลิ่นอายของทั้งความเก่าแก่และความทันสมัย ผสมผสานกัน นับเป็นทัศนียภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

เที่ยง        
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
นำท่านเดินทางสู่ โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งแม่น้ำแยงซีไหลผ่านที่ราบสูงธิเบตสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้มาถึงจงเตี้ยนหักมุมไหลขึ้นไปทางภาคเหนืออย่างเชี่ยวกราดจนเป็นรูปตัว V อย่างตื่นตาตื่นใจ บริเวณนี้เป็นทางข้ามฟากโบราณทางยุทธศาสตร์ สมัยสามก๊กขงเบ้งพิชิตยูนนาน เมื่อ 1,800 ปีก่อนกุบไลข่านพิชิตตาลีบูเมื่อ 1,000 ปีก่อนและสมัยสงครามกลางเมือง 1934 คอมมิวนิสต์เดินทัพทางไกล ล้วนข้ามฟาก ณ หมู่บ้านคลองหิน (สือกู่เจิ้น) บริเวณฟ้าใส น้ำเชี่ยว ป่าไม้อุดมสมบูรณ์        นำท่านเดินทางชม ช่องแคบเสือกระโจน หรือ ช่องแคบเสือกระโดด ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบสูงต่อจากทิเบต เมื่อสายแม่น้ำแยงซีเกียง ไหลผ่านมาถึงด้านหลังของเทือกเขาหิมะมังกรหยก และเทือกเขาหิมะฮาบา ซึ่งทั้งสองสูงกว่า 5,000 เมตร ใช้เวลาหลายล้านปี กัดเซาะจนเกิดเป็นหุบเหวที่ลึกที่สุดในโลก บางช่วงลึกถึง 3,900 เมตร บางช่วงแคบเพียง 30 เมตร จะได้ยินสายน้ำกระแทกหินดังคึกโครม

นำท่านเดินทางต่อจนถึง เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) เมืองจงเตี้ยนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานมีพรมแดนติดกับ อาณาเขตหนาซี ของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลางซึ่งอยู่ห่างจาก นครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ ทุ่งหญ้า ภูเขา ทะเลสาบ และสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที่งดงามตลอดการเดินทาง ท่านจะได้ ชมธรรมชาติของแชงกรีล่า

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก  SHANGRI-LA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

นำท่านไปยังเชิงเขาเพื่อโดยสาร กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นไปยัง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน  The Valley of Blue moon   ซึ่งบริเวณทั้งเขาปกคลุมด้วยต้นกุหลาบพันปี ซึ่งจะออกดอกหลากสีสันทั้งขาว ชมพู ชมพูเข้มให้ทุกท่านได้ชื่นชมความงามในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม บริเวณตอนกลางหุบเขา ท่านจะได้พบกับความงามของทุ่งหญ้า ป่าสนทะเลสาบเล็กๆ และฝูงจามรีที่ออกหาอาหารและเล็มหญ้าส่วนเดือนกันยายน-เมษายน  หุบเขานี้จะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนไปทั่วเช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,000 เมตร ท่านจะได้สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงามดั่งภาพวาด ให้ท่านมีเวลาชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงาม ตื่นตาของลานหิมะ และ ทิวทัศน์เบื้องล่าง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

นำท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิง ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัย อยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง ได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต)มีหอประชุมหลัก 2 ห้อง และโอบล้อมไปด้วย ห้องพักสำหรับ พระกว่า 100 ห้อง นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

 

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง) ให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง พร้อมทั้งพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

นำท่านชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ำมังกรดำ อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือเล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่นั่นยังเป็นบ่อน้ำธรรมดา อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านเห็นมังกรดำโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำแห่งนั้น ชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว นำท่านสู่ เมืองโบราณลี่เจียง ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เรื่องความสวยงามของเมืองโบราณย่านเมืองเก่าลี่เจียงมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้มากกว่า 800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานนามว่า “เวนิสแห่งตะวันออก” เมืองเก่าลี่เจียง มีสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆของจีนเนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของชาวหน่าซี หรือนาสี มาตั้งแต่สมัยโบราณ

 

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก LIJIANG WONDERPORT INTERNATIONAL HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 8)
นำท่านสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก นำท่านเปลี่ยนนั่งรถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสู่จุดนั่งกระเช้าที่ระดับความสูง 3,356 เมตร นำท่าน นั่งกระเช้าใหญ่  ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก สู่จุดชมวิวสูงสุด จากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด เพื่อชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้น ดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยกให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติ

นำชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง ตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ

เที่ยง            
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
จากนั้นนำท่านชม อุทยานน้ำหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอบด้วยประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่า มังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองชื่อว่า มังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามชื่อว่า มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี จากนั้นเดินทางโดยรถสู่ เมืองฉู่สง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)
ที่พัก DIAN JUN WANG HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 11)
นำท่านเดินทางโดยรถสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)
หลังอาหารนำท่านสู่ สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิง ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว Kunming Waterfall Park หรืออีกชื่อนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ ไฮไลท์ของสวนอย่างน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวเป็นอันดับของเอเชียเลยก็ว่าได้ จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งเมืองคุนหมิง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมายหลากหลาย ทั้งของแบรนด์เนมต่างชาติ ของแบรนด์เนมจีน เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ตลอดจนของกิน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)
ที่พัก  SOFITEL  HOTEL (5 ดาว)  หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่ 14)
จากนั้นนำท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็น วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม และทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐานมาที่วัดแห่งนี้

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 15)
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

15.20 น.
เหินฟ้ากลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 613 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

16.30 น.
ถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความประทับใจในการท่องเที่ยวและการบริการ

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิปไกด์และคนขับรถ,เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE

โทร:       086 3353318    Line ID: 0863353319

คุณนุ๊ก

โทร:        081 6254080    Line ID: 0816254080

คุณป่าน

โทร:        086 3171624    Line ID: @pandaholiday

Call Center : 02-496-1299

Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “JUN-DECคุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-6-วัน-TG_.pdf” JUN-DECคุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-6-วัน-TG_.pdf – Downloaded 30 times – 2 MB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ