เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี โจวจวง 5 วัน (TG)  900x720px
  • ชมความงามของเมืองโบราณที่สวยตระการตา
  • ชมโชว์สุดยิ่งใหญ่ IMPRESSION LIJIANG
  • นั่งกระเช้า ชมวิวจุดสูงสุดของ ภูเขาหิมะมังกรหยก
  • แลนด์มารค์ใหม่ของคุนหมิง Kunming Waterfall Park

 

กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม 2561 – มิถุนายน 2561

 ราคา  19,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

23.55 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ G โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
03.00 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบินซานตง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC 8886

05.55 น.
เดินทางถึง สนามบินอูเจียป้า เมืองคุนหมิง  (เวลาประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง แนะนำทุกท่านปรับนาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกแก่การนัดหมาย) คุนหมิงเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีจึงทำให้มี ทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านรับประทานอาหารเช้า…..

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมของสนามบิน (มื้อที่ 1)
หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองต้าลี่ (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 4-5 ชม.) เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
จากนั้นนำท่าน ผ่านชมเจดีย์สามองค์ แห่งเมืองต้าลี่ ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.836 ในสมัยราชวงศ์ถัง เจดีย์องค์หลักมีชื่อว่าเจดีย์ “เชียนหลินถ่า” สูงประมาณ ๗๐ เมตร มี ๑๖ ชั้น ตามบริเวณสองข้างของเจดีย์องค์หลักมีเจดีย์ขนาดเล็กสร้างอยู่เคียงกันด้านละแห่ง เจดีย์สามองค์นี้มีรูปทรงที่สอดรับกลมกลืนกัน โดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 40 ปี จึงสร้างเสร็จเรียบร้อยปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) นำท่านชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ำมังกรดำ อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือเล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่นั่นยังเป็นบ่อน้ำธรรมดา อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านเห็นมังกรดำโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำแห่งนั้น ชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว นำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง ยามค่ำคืน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เรื่องความสวยงามของเมืองโบราณย่านเมืองเก่าลี่เจียงมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้มากกว่า 800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานนามว่า “เวนิสแห่งตะวันออก” เมืองเก่าลี่เจียง มีสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆของจีนเนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของชาวหน่าซี หรือนาสี มาตั้งแต่สมัยโบราณ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
ที่พัก XIN TIAN LE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 4)
นำท่านสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก นำท่านเปลี่ยนนั่งรถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสู่จุดนั่งกระเช้าที่ระดับความสูง 3,356 เมตร นำท่าน นั่งกระเช้าใหญ่  ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก สู่จุดชมวิวสูงสุด จากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด เพื่อชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้น ดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยกให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติ

นำชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง ตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
หลังอาหารนำท่านชม อุทยานน้ำหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอบด้วยประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่า มังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองชื่อว่า มังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามชื่อว่า มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี จากนั้นนำท่าน หมู่บ้านโบราณซู่เหอ ซึ่งสร้างขึ้นในราชวงศ์ถังแล้ว ยังมีเมืองโบราณอีกแห่งที่เรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดของเมืองนี้ นั่นก็ “เมืองโบราณซู่เหอ” (Shaowu) ตามภาษาของชาว Naxi เมืองโบราณแห่งนี้อยู่ห่างจากใจกลางเมืองลี่เจียง เพียงประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาว Naxi เมื่อสมัยก่อนโดยเป็นเมืองเก่าที่รักษาอารยธรรมที่มีชื่อเรียกว่า Chama ไว้ จากครั้งก่อนที่เป็นวิถีชีวิตที่เน้นการเพาะปลูก ก็แปรเปลี่ยนมาเป็นวิถีชีวิตการค้าขายแทน ซึ่งสมัยก่อนถือเป็นจุดสำคัญของเส้นทางชาม้ายูนนาน หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า “เส้นทางสายไหมใต้” และเป็นตลาดค้าเครื่องหนังในอดีต ในสมัยราชวงศ์หมิง มีผู้ปกครองแซ่ถู ได้ว่าจ้างช่างกลุ่มหนึ่งมาจากทางใต้มาทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนังต่างๆ และอยู่อาศัยในที่แห่งนี้ จนทำให้หมู่บ้านแห่งช่างปะรองเท้าที่ลือชื่อระหว่าง มณฑลยูนนาน มณฑลเสฉวน และ ทิเบต มีการผลิตรองเท้าหนัง อานม้า เสื้อผ้าเครื่องหนัง สายเชือก เครื่องโลหะ และเครื่องไม้ไผ่

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

ã ที่พัก XIN TIAN LE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 7)

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ นำท่านชม เมืองโบราณต้าหลี่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ อาณาจักรน่านเจ้า เมืองโบราณต้าลี่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 100 ปีก่อน ถึงแม้ได้ผ่านกาล เวลามาช้านาน แต่ก็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ประตูเมืองทั้งด้านใต้และ ด้านเหนือที่มีสถาปัตยกรรม สอดรับกันตามสอง ฟากของถนนสายเก่าแก่ มีบ้าน โบราณปลูกสร้างไว้กระจัดกระจาย มีถนน สายเก่าที่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณสายหนึ่ง ซึ่งทุกวันนี้ได้กลายเป็นถนนย่านการค้าที่เจริญตามสองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้า พ่อค้าชาวชนชาติไป๋ที่แต่งชุดประจำชนชาติกำลังค้าขายสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ  ร้านกาแฟ และร้านน้ำชาที่ประกอบการโดยชาวต่างชาติ ถนนสายนี้ จึงขึ้นชื่อว่า “ถนนสายต่างชาติ” ถนนสายนี้ มีกลิ่นอายของทั้งความเก่าแก่และความทันสมัย ผสมผสานกัน นับเป็นทัศนียภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองฉู่สง (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองเผ่าอี๋อาศัยอยู่

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
ที่พัก JIAN HUA HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 10)
หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)
หลังอาหารนำท่านชม อุทยานสวนน้ำตกเมืองคุนหมิง หรือ Kunming Waterfall Park ซึ่งเป็นน้ำตกใหญ่ยักษ์แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงแห่งนี้เปิดให้ใช้บริการเมื่อปีที่แล้ว ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว Kunming Waterfall Park หรืออีกชื่อนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ใช้งบการสร้าง 1,100 ล้านหยวน (หรือประมาณ 5,500 ล้านบาท)ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ ไฮไลท์ของสวนอย่างน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวเป็นอันดับของเอเชียเลยก็ว่าได้ เบื้องล่างน้ำตกเป็นทะเลสาบที่มีทางเดินพาดอยู่ สามารถเดินชมวิวสวยๆ ได้ ถ้าเดินขึ้นไปบริเวณ Visitor’center จะสามาถชมวิวทะสาบกว้างเหนือน้ำตกได้อีกด้วย นอกจากนี้รอบๆ ทะเลสาบยังมีทางเดินให้เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งย่านการค้า สามารถเลือกซื้อสินค้ามากมายหลากหลายชนิดเป็นของฝากคนที่อยู่ทางบ้านให้แก่คนที่ท่านรัก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)
 หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

00.55 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SC 8885

01.40 น.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจในการท่องเที่ยวและการบริการ

คุนหมิง

รายการทัวร์นี้                  ไม่รวมทิป,มีเข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE

โทร:       086 3353318    Line ID: 0863353319

คุณนุ๊ก

โทร:        081 6254080    Line ID: 0816254080

คุณป่าน

โทร:        086 3171624    Line ID: @pandaholiday

Call Center : 02-496-1299

Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “พ.ค.-มิ.ย.-โปรแกรมคุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-6วั.pdf” .ค.-มิ.ย.-โปรแกรมคุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-6วั.pdf – Downloaded 168 times – 776 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ