เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี โจวจวง 5 วัน (TG)  900x720px
  • เส้นทางธรรมชาติที่สวยงามดั่งภาพวาดในช่วงที่สวยที่สุด
  • ชมทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยรถโดยสารขนาดใหญ่สะดวกสบาย
  • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาวที่ดีที่สุด หรือเทียบเท่า
  • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง และ ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

 

กำหนดการเดินทาง

 กันยายน 2561

 ราคา  59,000  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

23.30 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาท์เตอร์ U ประตู 8
สายการบินซานตง แอร์ไลน์ SHANDONG AIRLINE (SC) โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
03.03 น.
เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ SC8886

05.55.
เดินทางถึง สนามบินอูเจียป้า เมืองคุนหมิง  เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีจึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป    หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านนั่งเครื่องภายในสู่เมืองอูรูมูฉี

07.45 น.
เดินทางสู่ อูรูมูฉี โดยสายการบินภายใน เที่ยวบินที่ ………

11.45 น.
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ภัตตคาร

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

จากนั้นเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ซินเกียง (หยุดทุกวันจันทร์) ชมหลักฐานทางโบราณคดีได้ทั่วมณฑลซินเกียง จากนั้นนำท่านชม ตลาดต้าปาจาร์ เป็นตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์อูหลู่มูฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ แล้วยังมีสินค้าประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมถึงเครื่องทองเหลือง เช่น แจกัน, กาน้ำชา เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
 ที่พัก  XIYU INTERNATIONAL HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)

จากนั้นนำท่านชม  สวนหงซาน  สวนที่ตกแต่งด้วยเก๋งจีนและสถูปองค์เล็กๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ท่านสามารถมองเห็นตัวเมืองอูรูมูฉี โดยรอบตัวอาคารบ้านเรือนสมัยใหม่และตึกรามบ้านช่องแบบรัสเซีย ที่สร้างขึ้นในยุคที่โซเวียดเข้ามามีอิทธิพล

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟู๋หยุน ผ่านชมพูขาเพลิง ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ ผ่านชมภูเขาไฟเก่าสีแดง เนื่องจากภูเขานี้มีลักษณะเหมือนมีการเผาไหม้และสึกกร่อนโดยแรงลม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก ท่านจะได้ชมธรรมชาติที่สวยงาม เป็นทุ่งราบซึ่งเป็นดินที่ถูกกระแสน้ำพัดมาทับถมซ้อนกันอันกว้างใหญ่ เป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ธรรมชาติของซินเจียงและมีพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำมันปิโตรเลี่ยมและแก๊สธรรมชาติแต่ละปีสร้างรายได้ให้กับเมืองนี้เป็นอย่างมาก….ถึง เมืองฟู๋หยุน พาท่านรับประทานอาหาร…

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 5)
ที่พัก SHAN HE  HOTEL  (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แหล่งธรณีวิทยาเค๋อเกอทอไห่ (NATIONAL GEOLOGY PARK) อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีลักษณะพิเศษทางธรณีวิทยา ผืนที่แห่งนี้ในสมัยก่อนเกิดจากแผ่นดินไหวและน้ำท่วม จึงทำให้เกิดผาหินแกรนิตที่แข็งแรงและสวยงามเป็นแหล่งธรณีวิทยาอันสำคัญอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่ง

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

หลังอาหารนำท่านชม ทะเลสาบเป็ดป่า จากนั้นชม เขาเสินจง เขาที่มีความสูง สวยงาม โดยเฉพาะยอดเขาจะเป็นหินแกรนิต ภูเขานี้มีความสูงประมาณ 351 เมตร หินชนิดนี้เป็นหินที่มีความแข็งและทนทานมากที่สุดเปรียบเทียบได้เหมือนกับการเคารพนับถือศรัทธาในความดีของพระเจ้า

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์จิ้น เมืองที่อยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติคานาสที่สุดห่างเพียงประมาณ 160 กิโลเมตร และมีชื่อเสียงในเรื่องของปลาน้ำเย็นซึ่งเป็นปลาที่มีเนื้อนุ่มและมีกลิ่นหอมที่สามารถหาได้จากสถานที่ที่มีน้ำเย็นที่ไหลจากเทือกเขาที่น้ำแข็งละลายและไหลลงจากเขาสู่แม่น้ำหรือทะเลสาบ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังรับประทานอาหาร อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดกลางคืนของเมืองเบอร์ชิน ตามอัธยาศัย
ที่พัก SHENHU HOTEL  (ระดับดีที่สุด) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9)

หลังอาหารนำท่านชม อุทยานคานาสือ (รวมรถเล็ก) ธรรมชาติที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขา ความยิ่งใหญ่ที่เหนือคำบรรยาย คานัสเป็นทะเลสาบน้ำแร่ธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่กว่าทะเลสาบเทียนฉือถึง 10 เท่า ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกกลางเทือกเขาอัลทาย(อัลไต) บริเวณนี้ถูกขนานนามว่า “โอเอซิสสวรรค์แห่งซินเจียง” การปกคลุมของหิมะและน้ำแข็งอันยาวนานบนแม่น้ำคานัส ทำให้เกิดทะเลสาบคานัสซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,375 เมตร น้ำลึกเฉลี่ย 90 เมตร ในภาษามองโกเลีย “คานัส” มีความหมายว่า “สวยงามน่าพิศวง” คานัสมีความงดงามหลากสีสัน ทะเลสาบดูใสเหมือนกระจกเงา สะท้อนเงาของ ต้นไม้ ภูเขา ท้องฟ้า และยอดเขาสูง   นำท่านสู่ ทะเลสาบมังกรหลับ ซึ่งทะเลสาบนี้จะมีเกาะอยู่ตรงกลางทะเลสาบดูคล้ายกับสันหลังของมังกรที่กำลังหลับใหล

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ระหว่างทาง) (มื้อที่ 10)

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบวงพระจันทร์ (เยี่ยเลี่ยงวาน) ที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบที่มีรอยเท้าของเจงกิสข่าน ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะมีหลากหลายสีและสีของน้ำนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิกับลักษณะของท้องฟ้าถ้าท้องฟ้ามีลักษณะครึ้มสีของทะเลสาบแห่งนี้จะมีสีฟ้าครามและในคราวที่ท้องฟ้าแจ่มใสนั้นลักษณะของน้ำจะมีสีฟ้าใส แต่บางครั้งทะเลสาบแห่งนี้แบ่งเป็น 2 สีในเวลาเดียวกัน

นำท่านเดินทางชม ทะเลสาบเทวดา (เสินเซียนวาน) ทะเลสาบที่มีจุดเด่นอยู่ที่ความใสของน้ำและภูเขาที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลังทะเลสาบแห่งนี้ นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบคานาสือ ซึ่งคนพื้นเมืองเขาให้ฉายาทะเลสาบคานาสว่า ทะเลสาบเปลี่ยนสีอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,374 เมตร มีพื้นที่ 44.78 ตร.กม. ให้ท่านชมความสวยงามของทะเลสาบ เหมาะสมแก่เวลานำท่านชม ไป่หวาหลิน เป็นสถานที่ที่มีความสมบูรณ์และมีพรรณไม้มากมาย ภายในไป่ฮวาหลินมีสิ่งมีชีวิตมากมายอาศัยอยู่

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียเติงยี่  ให้ท่านได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติสองข้างทางที่เป็นทะเลสาบที่มีความกว้างใหญ่ไพศาล  ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย จนเดินทางถึงเมืองเจียเติงยี่ นำท่านรับประทานอาหาร

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)
ที่พัก JIA DENG YU HONG FU HOTEL (ระดับดีที่สุด) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 12)

นำท่าน เข้าอุทยานครั้งที่ 2 เปลี่ยนเป็นรถอุทยานเดินทางขึ้นสู่ ศาลาชมปลา จุดที่ท่านสามารถชื่นชมธรรมชาติของทะเลสาบคานัสได้สวยที่สุดและกว้างไกลมากที่สุด  ทะเลสาบคานัสมีรูปลักษณะยาวเหมือนฝักถั่ว เกิดจากธารน้ำแข็งปกคลุมแม่น้ำคานัส คานัสเป็นทะเลสาบภูเขาสูง ที่มีความลึกที่สุดในจีน หนาแน่นด้วยพรรณไม้ต้นหญ้าและดอกไม้ป่า มีหิมะและน้ำแข็งเกาะหนาแน่นในฤดูหนาว มีอุณหภูมิที่แตกต่างในฤดูร้อนและฤดูหนาว น้ำใสสะอาดสามารถเปลี่ยนเป็น สีดำ ฟ้า เขียวเข็ม ฟ้าคราม ขาวน้ำนม และสีชมพู จนมีคนตั้งฉายาว่า “ทะเลสาบเปลี่ยนสี” บางคนเรียกคานัสว่า “ทะเลสาบอสูรกาย” อาจเป็นเพราะเรื่องเล่าขานในนิยายพื้นบ้านของชนเผ่าถูหว่า ที่ว่าคานัสเป็นที่อยู่ของอสูรกายที่มีพละกำลัง สามารถเดินบนเมฆได้

นำท่านแวะเยี่ยม ชนชาวมองโกล เผ่าถูวา ซึ่งอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของทะเลสาบคานัส ชนเผ่าถูวาเชื่อในนิกายลามะ พูดภาษาเติร์กเพราะว่าอยู่ใกล้กับคาซัค ยังชีพอยู่ด้วยการล่าสัตว์ ในสมัยราชวงศถังเจียและราชวงศ์หยวนเรียกชนเผ่านี้ว่า “ถัวปา” ดินแดนแถบนี้เคยเป็นที่อยู่ของชาวรัสเซียก่อนที่ชนเผ่าถูว่าจะอพยพเข้ามาอยู่อาศัย

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)

               จากนั้นนำท่านชม ธาร 5 สี “อู่ฉ่ายทาน” ทุ่งภูเขา 5 สีริมแม่น้ำ ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ความสวยงามเกิดขึ้นเมื่อเนินหินเหล่านี้ต้องแสงอาทิตย์ยามเย็น แร่ธาตุนานาชนิดที่ผสมอยู่ในหินและทรายจะเปล่งสีสะท้อนสลับสีบนชั้นหิน เป็นสีแดง ส้ม เหลือง เทา น้ำตาล ดูตระการตาตัดกับสีเขียวของต้นไม้ และสายน้ำสีฟ้าใสของแม่น้ำเออร์ทิค ที่ไหลเรื่อยขนาบข้างแนวเขาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร นำท่านเดินทางสู่ เมืองผีอูเหอเอ่อ หรือเรียกว่า แพะเมืองผี (WURHEFENG GHOST CITY) ซึ่งอยู่ในเขตลมแรง YADAN  พื้นที่บริเวณเมืองปีศาจเคยเป็นทะเลสาบที่มีน้ำใสสะอาดเป็นที่หากินของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์เช่น ไดโนเสาร์ เมื่อถึงยุค PTROSAURS และSTEGOSAURS เปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวอย่างรุนแรง ทำให้ท้องทะเลสาบบริเวณนี้พลิกตัวกลับกลายเป็นทะเลทรายที่มีแอ่งหุบหินลึกเวลาและกระแสลมได้ขัดเกลาภูเขาหินเหล่านี้เป็นรูปร่างต่างๆ ดูเหมือนหอสูง เหมือนเจดีย์เหมือนปราสาทและมีสีสันต่างๆ บางคนเรียกที่นี่ว่า WIND CITY เมื่อตะวันสาดแสง หุบผานี้จะเปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามงดงามเกินคำบรรยาย สายลมที่พัดผ่านซอกหินผาเหล่านี้ก่อให้เกิดเสียงโหยหวน รูปร่างต่างๆ เปรียบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยาย ยามกลางวันเมื่อลมพัดผ่านเม็ดทรายจะปลิวกระจาย บังเกิดเสียงแว่วราวเสียงคำรามของเสือชาวพื้นเมืองจึงต่างเรียกขานเมืองนี้ว่าเมืองปีศาจ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ คาราเมย์ ระหว่างการเดินทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมธรรมชาติสองฝั่งทาง จนเดินทางถึงเมืองคาราเมย์

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 14)
ที่พัก BODAY INDU HOTEL (ระดับดีที่สุด) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 15)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสือเหอจื่อ เมืองที่ได้รับการสถาปนาจากสหประชาชาติให้เป็นเมืองที่ประสพความสำเร็จในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

นำท่านชมพิพิธภัณ์ทหาร ซึ่งเป็นสถานที่ที่บอกเล่าถึงการก่อตั้งความเป็นมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันของเมืองสือเหอจื่อว่าจากเมืองที่เป็นทะเลทรายต้องผจญกับพายุทรายหลายครั้งในหนึ่งปีกลับกลายมาเป็นเมืองน่าอยู่ที่องค์การสหประชาชาติ (UNESCO) ให้การยกย่อง

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 16)

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อจนถึง เมืองอูรูมูฉี  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ภัตตาคาร

เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 17)

หลังอาหารนำท่านสู่สนามบินอูรูมูฉี่

19.20น.     
นำท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบิน…..

23.15น.     
เดินทางถึง เมืองคุนหมิง

01.00 น.
เหิรฟ้ากลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน  SC8885

02.05 น.
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE

โทร:       086 3353318    Line ID: 0863353319

คุณนุ๊ก

โทร:        081 6254080    Line ID: 0816254080

คุณป่าน

โทร:        086 3171624    Line ID: @pandaholiday

Call Center : 02-496-1299

Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “SEP-โปรแกรมคุนหมิง-คานาสือ-8-วัน_SC-ไม่เข้าร้าน.pdf” SEP-โปรแกรมคุนหมิง-คานาสือ-8-วัน_SC-ไม่เข้าร้าน.pdf – Downloaded 19 times – 1 MB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ