• ชมความงามที่ฟื้นกลับมาอีกครั้ง อุทยาน “จิ่วไจ้โกว”
  • นั่งกระเช้าขึ้น เดินชมวิวอุทยาน “หวงหลง”
  • ช้อปปิ้งอิสระ ถนนคนเดิน ชุนซีลู่
  • พักโรงแรมหรู 4-5 ดาว INTERCONTINENTAL HOTEL

 

กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม – มิถุนายน 2561

 ราคา 45,900  บาท

รายการทัวร์นี้  พักโรงแรม 4-5 ดาว,ไม่รวมทิป,เข้าร้านรัฐบาลจีน

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

07.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตู 2 เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

10.15 น.
นำท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ TG 618 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.25 น.
ถึง ท่าอากาศยานเมืองเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉินตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ตั้งอยู่ที่เมืองเฉินตู ตั้งอยู่ทางตะวันตก  เฉียงใต้ของมณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และบ้านของหมีแพนด้ากว่าร้อยละ 30 ของหมีแพนด้าทั่วโลก และเป็นบ้านเกิดของช่วงช่วง-หลินฮุ่ย   นำท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ  โรงแรม (มื้อที่ 1)
ที่พัก  GUOYAN HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 2)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชม.) ระหว่างทางผ่าน ทะเลสาบเตี๋ยซี สถานที่ท่องเที่ยวอันงดงาม ซึ่งตั้งอยู่ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตร มองลงไปยังหุบเขาเบื้องล่างจะแลเห็นทะเลสาบสีเขียว เทอร์คอยซ์ทาบยาวไปตามซอกหุบเขา เข้มสด ไร้เงาสะท้อนจนดูราวเป็นกระเบื้องยาวขนาดใหญ่ “ทะเลสาบเตี๋ยซี ” มีเรื่องเล่าว่าเกิดจากมีแผ่นดินไหว เมื่อปี พ.ศ. 2478 ได้กลืนสิ่งก่อสร้างและทุกสรรพสิ่งให้หายไปในพริบตา ความงามของธรรมชาติบางครั้งก็แฝงไว้ด้วยความโหดร้ายอย่างเหลือเชื่อ

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง (มื้อที่ 3)

บ่าย
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จิ่วไจ้โกว จากนั้นนำท่านแวะชม เมืองโบราณซงพาน เมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบต สมัยนั้น ชาวฮั่นนิยมนำใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจำวันมาแลกเปลี่ยนม้า แกะ ขนแกะ และหนังสัตว์ ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณสมัยราชวงศ์หมิง จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงอุทยานจิ่วไจ้โกว

ค่ำ             ä รับประทานอาหารค่ำ ณ  โรงแรม (มื้อที่ 4)

ã ที่พัก  JIUZHAIGOU SHERATON HOTEL  (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 5)
นำท่านสัมผัสธรรมชาติภายใน จิ่วไจ้โกว โดยรถเหมาส่วนตัวโดยไม่ต้องรอคิว ให้ท่านได้ชมธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีโดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ ชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ  ทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติ ได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพที่จินตนาการไว้ ของเหล่านักกวีทั้งหลาย นำท่านชม ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล  ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเมื่อยามแสงอาทิตย์สาดส่องล้วนมีส่วนทำให้ จิ่วไจ้โกว เป็นเหมือนดั่งดินแดนในฝันของนักเดินทาง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

บ่าย
นำชม ทะเลสาบยาว (LONG LAKE) เป็นทะเลสาบใหญ่ที่สุดในจิ่วไจ้โกว ยาวกว่า 7 กม.อยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงามดุจภาพวาด จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบห้าสี (COLORFUL POND) เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ส่องกระทบกับพื้นน้ำ จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายมี 5 เฉดสี สะท้อนขึ้นมา คือ เขียว ขาว เทา น้ำเงินและม่วงดูงดงาม ชม น้ำตกธารไข่มุก (PEARL SHOAL) ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดดาล โดยมีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง 310 เมตรโดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุกให้ท่านได้สนุกกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยสดงดงาม (ทางเดินขึ้น-ลงอุทยานเป็นบันไดปูด้วยไม้และปูนอย่างดีมีศาลาพักเหนื่อยและห้องน้ำสะอาดไว้บริการ)

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม (มื้อที่ 7)
พิเศษ…….นำท่าน ชมการแสดงโชว์ทิเบต ในโรงละครที่ทันสมัยภายในโรงแรมตกแต่งในแบบทิเบต
ชมการแสดงฟ้อนรำอันสวยงามตระการตาชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีอันน่าตื่นตาของชนกลุ่มน้อยเผ่าจ้าง(ทิเบต)

ã ที่พัก  JIUZHAIGOU SHERATON HOTEL  (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 8)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานหวงหลง ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
นำท่านเข้าสู่ อุทยานหวงหลง ถึง เขตอุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น) เดินชมวิวของ อุทยานมังกรเหลือง (สระมังกรเหลือง) ซึ่งเป็นลำธารสายหนึ่งที่ไหลเรื่อยจากเขาลงสู่แอ่งพื้นด้านล่าง ผ่านภูเขาหิมะนานนับพันปี มีลักษณะทางธรรมชาติคือเป็นหินปูน หินปูนเกิดการตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้นตามระดับความสูงของภูเขา หินปูนทั้งเล็กและใหญ่กว่า 400 ชั้น แต่ละแอ่งมีความสูงตั้งแต่ 1.5 – 4.5 เมตร ดูเหมือนสระน้ำเล็กๆมากมาย ที่มีสีเขียวอมฟ้าอ่อนแก่สลับกันอย่างสวยงาม กล่าวกันว่าที่นี่เป็นที่อยู่ของพญามังกรเหลืองชื่นชมธรรมชาติจนถึงเวลาอันสมควร

ข้อแนะนำก่อนขึ้นอุทยานหวงหลง   :  ท่านควรดูแลสุขภาพร่างกายและพักผ่อนให้เพียงพอ เนื่องจากอุทยานหวงหลงอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 4,500 เมตร เวลาเดิน พูด แต่ละอิริยาบถควรทำช้าๆค่ะ ไม่ควรเร่งรีบ

ค่ำ             ä รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม (มื้อที่ 10)

ã ที่พัก SEERCUO INTERNATIONAL HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 11)
จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู นำท่านเที่ยวชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอคอว์ยบนที่ราบสูง  สลับด้วยแนว ทิวเขา ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครั้งและได้กลืนเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ระหว่างการเดินทาง (มื้อที่ 12)

บ่าย
ระหว่างการเดินทาง ให้ท่านได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติทิวทัศน์สองข้างทาง ท่านจะรู้สึกเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติจนลืมความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทาง จนท่านเดินทางถึง เมืองเฉินตู

นำท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครเฉินตู  ถือว่าเป็นสำนักที่ใหญ่ที่สุดของลัทธิเต๋าในภาคตะวันตกเฉียงใต้ นำท่านชม สิ่งก่อสร้างสำคัญ มี ตำหนักหลินจู่ ตำหนักเฉียนคุน ตำหนักซานซิน ตำหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศ ภายในตำหนักประดิษฐานรูปปั้นเทวดาที่คนจีนนับถือสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดคือ ตำหนักซานเซิน  มีแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง  ตัวหนึ่งน่าประหลาดใจมาก “มีเขาข้างเดียว” กล่าวว่าอวัยวะส่วนต่างๆ ของแพะ จะมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์สิบสองราศี  มีลักษณะดังนี้ มีหูเหมือนหนู  ตาเหมือนไก่ จมูกเหมือนวัว กีบเล็บเหมือนเสือ  ปากเหมือนกระต่าย  เขาเหมือนมังกร  หางเหมือนงู  หน้าเหมือนม้า  คอเหมือนลิง  หนวดแพะ ท้องเหมือนหมาก้นเหมือนหมู  ซึ่งคนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะส่วนไดของร่างกายให้นำมือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากอาการป่วยทันที และวังแพะเขียวยังเป็นสำนักลัทธิเต๋าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)
จากนั้นนำท่านสัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจ ของโชว์ประจำมณฑลเสฉวน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งท่านไม่อยากจะลุกจากเก้าอี้เลย โชว์เปลี่ยนหน้ากากที่ผู้แสดงสะบัดหน้าเพียงครั้งเดียวก็ สามารถเปลี่ยนหน้าได้เพียงเสี้ยววินาที เป็นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถูกปิดเป็นความลับและจะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกูลเท่านั้น

ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 14)
จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเสฉวน เป็นย่านที่ขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนปิดไม่สามารถให้รถวิ่งผ่านได้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปแต่ละสถานที่ตามอัธยาศัย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 15)
หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทาง สู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

15.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 619 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

17.35 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจในการท่องเที่ยวและการบริการ

จิ่ว พ.ค. - มิ.ย.

รายการทัวร์นี้  พักโรงแรม 4-5 ดาว,ไม่รวมทิป,เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณนัท: 086 3171624

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “พ.ค.-มิ.ย.-โปรแกรมจิ่วจายโกว-หวงหลง-6-วัน-TG.pdf” .ค.-มิ.ย.-โปรแกรมจิ่วจายโกว-หวงหลง-6-วัน-TG.pdf – Downloaded 16 times – 642 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ