• พิเศษ! อัพเกรดที่นั่ง HOT SEAT
  • ไฟท์บินเวลาสวย บินเช้า กลับดึก
  • พักโรงแรม 5 ดาว และดีที่สุด
  • ไฮไลท์ครบทุกจุด เที่ยวสุดคุ้ม
  • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

 

รหัสทัวร์
CKG18085D-FD

กำหนดการเดินทาง
10 – 14 สิงหาคม 2561 

 ราคา 34,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

03.50 น.
คณะพบกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ท่าน

06.10 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยเที่ยวบินที่ FD 552 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

10.10 น.
ถึง มหานครฉงชิ่ง ซึ่งเป็นมหานคร 1 ใน 4 ของจีนที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางรัฐบาลกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็น “เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก” อันเป็นแหล่งกำเนิดของชนเผ่าปาหยีโบราณ มีประวัติศาสตร์อันเนิ่นนานกว่า 3,000 ปี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองอู่หลง (Wulong) เมืองตากอากาศ โอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำอู่เจียงไหลผ่าน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฉงชิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านชม อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถอุทยาน) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอวู่เจียงในระดับความสูง 1900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้าเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน (สำหรับท่านใดที่สนใจการเล่นสกีน้ำแข็ง กรุณาติดต่อจองกับไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 150 หยวน)

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

ที่พัก YIYUN HOTEL  ( 4 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)

นำท่านไปชม อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง TRANSFORMER 4)  (นั่งรถอุทยาน + รถแบตเตอรี่) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์แห่งนี้เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่

นำท่าน โดยสารลิฟท์แก้วลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่าง ที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้วจะพบกับเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบด้วย 3 สะพานๆแห่งแรก คือสะพานมังกรสวรรค์ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคล้ายกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์  สะพานแห่งที่สอง คือสะพานมังกรเขียวลักษณะเป็นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้า และสะพานแห่งที่สาม หรือสะพานมังกรดำลักษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเข้าไปน้อยทำให้ดูค่อนข้างมืดดำ นอกจากนี้บริเวณหุบเหวด้านล่างยังเป็นที่ตั้งของ โรงเตี๊ยมโบราณ ที่เคยเป็นจุดแวะพักแรมยามค่ำคืนของคนเดินทางในสมัยโบราณที่ใช้เป็นเส้นทางลัดจากมณฑลเสฉวนไปมณฑลเหอหนาน นอกจากนี้ยังเคยใช้เป็นฉากสำคัญของภาพยนตร์จีน เรื่องศึกโค่นบัลลังก์วังทอง ของผู้กำกับชื่อดัง จาง อวี้ โหมว ซึ่งมี 3 นักแสดงชั้นนำ คือ โจว เหวิน ฟะ, เจย์ โชว์ และกงลี่ อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติตามอัธยาศัย

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

หลังอาหารนำท่านสู่ที่เที่ยวใหม่ล่าสุด กับ สะพานแก้วสวรรค์ หรือ ระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ออกแบบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญกวา 20 คน ซึ่งมีทั้งคนจีนและชาวต่างชาติโดยสะพาน ตั้งอยู่ 11 เมตรเหนือขอบหน้าผาสูงในเมืองเซียนหนู่ชาน กว้างอีก 26 เมตร หรือถ้าหากวัดจากระดับน้ำทะเลก็สูง 1,200 เมตร ว่ากันว่าน่าจะเป็นระเบียงจุดชมวิวกระจกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วยังสามารถมองชมวิวมุมสูงได้ทะลุถึงก้นอุทยานกันเลยทีเดียวให้ท่านได้วัดใจเดินชมวิวและเก็บภาพได้ตามอัธยา

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

นำท่าน ชมโชว์ IMPRESSION WULONG ผลงานของผู้กำกับจางอวี้โหมว ซึ่งเนรมิตหุบเขาของเมืองอู่หลงให้เป็นฉาก โดยบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและประวัตศาสตร์ของผู้คนเมืองฉงชิ่ง ผ่านการแสดงโชว์ มีผู้แสดงกว่า 500 คนและชมระบบแสง สี เสียง อันยิ่งใหญ่ ตระการตา

ที่พัก YIYUN HOTEL  ( 4 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)

หลังอาหารนำท่านนั่งรถกลับสู่ เมืองฉงชิ่ง ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

จากนั้นนำท่านไปเที่ยวชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โขว่ เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หงหยาต้ง ถนนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งรวมความบันเทิงอาหารพื้นเมืองโรงละครสไตล์พื้นเมือง เมื่อขึ้นไปจุดชมวิวมองจากมุมสูงจะเห็นแม่น้ำสองสายเจียหลิงและแยงซีมาบรรจบกัน

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

ที่พัก HOWARD JOHNSON JINYI HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9)

นำท่านเดินทางสู่เมืองต้าจู๋ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ พร้อมชมทัศนียภาพสองข้างทาง ชม ผาหินแกะสลัก ต้าจู๋ (นั่งรถแบตเตอร์รี่ )ได้รับการจัดเข้าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  จากยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1999 งานหินแกะสลักของต้าจู๋เป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ถัง และซ่ง ซึ่งเป็นการนำเสนอเรื่องราวทางพุทธประวัติ หลักธรรมลัทธิเต๋า และปรัชญาคำสอนของขงจื๊อที่ชาวจีนเคารพนับถือ และเป็นอีกกลุ่มงานหินแกะสลักทางพุทธศิลปะที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 แห่ง ของจีน คือ ถ้ำผาโม่เกาคู ที่เมืองตุนหวงมณฑลกานซู, ถ้ำพระพุทธหลงเหมินที่ลั่วหยาง และถ้ำผาหยุนกัง ที่ต้าถงมณฑลซานซี ซึ่ง 3 แห่งนั้นเป็นศิลปะถ้ำสมัยเริ่มต้นของจีน ส่วนต้าจู๋เป็นงานศิลปะถ้ำยุคหลัง (คริสต์ศตวรรษที่ 9-13) ที่มีความอ่อนช้อยงดงาม นำท่านชมความงดงามงานศิลป์หินแกะสลักที่ เขาเป่าติ่งซาน มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 527.83 เมตร ประกอบด้วยกลุ่มรูปสลัก พระพุทธรูป 13 กลุ่ม ซึ่งมีรูปสลักอยู่กว่า 10,000 ชิ้น ตามแนวยาวของหน้าผากว่า 500 เมตรซึ่งทั้งหมดเป็นรูปแบบศิลปะการแกะสลักหินสมัยราชวงศ์ซ่ง เช่น พระพุทธเจ้าปาง ปรินิพพาน, รูปสลักเจ้าแม่กวนอิมพันมือ,วัฏสังสาร การเวียนว่านตายเกิด พระศรีอริยเมตตรัย อิสระเที่ยวชมและถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉงชิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)

ที่พัก HOWARD JOHNSON JINYI HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 12)

จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง ให้ท่านได้ถ่ายรูปอยู่บริเวณด้านหน้า สร้างขึ้นในระหว่างปี  1951 – 1954 ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ ของเมืองฉงชิ่งลักษณะ พิเศษในการก่อสร้างที่ผสมผสานลักษณะเด่นของยุคราชวงค์หมิงและราชวงค์ชิงเข้า ด้วยกัน ทั้งสีสันและรูปแบบการจัดวางโครงสร้างที่มีความโดดเด่น รวมถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์  อาคารหรือ ฮอลล์ ขนาดใหญ่แห่งนี้ จำลองมาจากหอฟ้าเทียนถานเมืองปักกิ่งในปัจจุบันใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทน และ โรงละครของประชาชนสามารถจุคนได้กว่า 4,000 คนในด้านหน้าของหอประชุมครอบคลุมพื้นที่ 25,000 ตารางเมตร และใช้พื้นที่อีก15,000 ตารางเมตร   ในการปลูกประดับตกแต่งด้วยต้นไม้และดอกไม้ ปูด้วยกระเบื้องหินอ่อนส่วนด้านล่างมีการแสดงสีสันของไฟและน้ำพุดนตรีในยามค่ำคืน

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)

หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง) หรือที่รับรู้กันว่าเป็นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินค้าเบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งจุใจ นำท่านแวะร้านหมอนเพื่อสุขภาพ สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินฉงชิ่ง

18.55 น.
เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ FD 553 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

21.05 น.
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจในการบริการ

กำหนดการวันที่         10 – 14 สิงหาคม 2561
ราคาท่านละ                   34,900              บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม                  6,000              บาท

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป // ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณริน : 082 9646699

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “CKG18085D-FD-โปรแกรม-ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-อู่หลง-5-วัน_ไม่เข้าร้าน.pdf” CKG18085D-FD-โปรแกรม-ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-อู่หลง-5-วัน_ไม่เข้าร้าน.pdf – Downloaded 34 times – 683 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ