ฉงชิ่ง อวู่หลง

  • เฉินตู ง้อไบ๊ ฉงชิ่ง อู่วหลง TG_38900 460x246px

เฉินตู ง้อไบ๊ ฉงชิ่ง อู่วหลง 6 วัน (เมษายน)

  • กำหนดการเดินทาง 10 - 15 // 13 - 18 เมษายน 2561
  • ชมผาหินแกะสลักซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ ต้าจู๋
  • อุทยานเขานางฟ้า // อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
  • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์ชำนาญทาง บริการด้วยคุณภาพตลอดการเดินทาง
  • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 และ 5 ดาว
  • รับประทานอาหารเมนูหลากหลาย // ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 38,900 บาท