ฉงชิ่ง อวู่หลง

  • ฉงชิ่ง อู่หลง 5 วัน 460x246px

ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง 5 วัน (พฤษภาคม)

  • กำหนดการเดินทาง 25 - 29 พฤษภาคม 2561
  • ครบถ้วนสถานที่ไฮไลท์ เดินทางโดยมัคคุเทศก์ชำนาญทาง
  • ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
  • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 และ 5 ดาว
  • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 33,900 บาท