• เดินชมวิว สะพานแก้ว VIP ไม่ต้องต่อคิวขึ้น!!!
  • รถโดยสาร VIP คันใหญ่ ใหม่ สะดวกสบาย
  • พักโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว
  • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม – ธันวาคม 2561

 เริ่มต้น  39,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

11.00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3
เคาน์เตอร์ Dสายการบินไทยสมายล์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

14.30 น.
เหินฟ้าสู่เมืองฉางซาโดยเที่ยวบินที่ WE 616

18.45 น.
เดินทางถึงเมืองฉางซา ซึ่งเป็นเหมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ประเทศจีน เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่น เมืองฉางซา เป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์ และความเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอย่างมาก ถ้าใครเคยอ่านสามก๊ก เมืองฉางซาแห่งนี้เคยเป็นฐานที่ตั้งของกวนอู ซึ่งตั้งตนเป็นใหญ่ที่นี่นานนับสิบปี และยังมีประวัติศาสตร์คู่ชาติจีนมายาวนาน กว่า 3,000 ปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉิน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ  โรงแรม(มื้อที่ 1)
ที่พัก WORLD HOTEL GRAND JIAXING (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 2)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง (เมืองหงส์) ที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขาที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง มีถนนที่ปูด้วยหินสีเขียว 20 กว่าสาย มีกำแพงเมืองโบราณ “เฟิ่งหวงกู่เฉิง” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง เข้าชม บ้านกวี “เสิ่นฉงเหวิน” จากนั้นชม หงเฉียว (สะพานสายรุ้ง) สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟิ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ นำท่าน นั่งเรือแจว ชมบ้านริมน้ำและชมเจดีย์ว่างหมิง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ  โรงแรม (มื้อที่ 4)
ที่พัก FENGHUANG GARDEN  HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 5)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

นำท่านสู่ จางเจียเจี้ย หรือ เมืองต้าหยง (ชื่อเก่า) จางเจียเจี้ยเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของจีนซึ่งลือชื่อด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเองแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเมืองจางเจียเจี้ยเป็นพื้นที่ป่าไม้ถึง 98% ซึ่งนับเป็นออกชิเจนทางธรรมชาติและเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลที่น้อยคนจะเดินทางไปถึงอีกทั้งชาวจางเจียเจี้ยผู้ซึ่งรักในธรรมชาติได้ดำเนินนโยบายอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผลเมืองจางเจียเจี้ยจึงประดุจดั่งดินแดนบริสุทธิ์ของโลกที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่าเช่นชนเผ่าถู่เจียชนเผ่าไป๋และชนเผ่าเหมียวสภาพภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ทำให้วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี นำท่านเดินทางสู่ เทียนเหมินซาน (ขึ้นด้วยกระเช้า) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจางเจียเจี้ยห่างจากตัวเมืองไปราว8ก.ม. เทียนเหมินซานเดิมเป็นชื่อถ้ำตั้งชื่อมาแต่สมัยสามก๊กภายหลังใช้เรียกเป็นชื่อภูเขาด้วยในปีค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นที่วัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยมในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี้เทียนเหมินซานมียอดสูงสุดสูง1,518เมตรจากระดับน้ำทะเลมีพื้นที่190ตารางกิโลเมตรบนยอดเขายังเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สุดต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปีในระหว่างปีค.ศ. 2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซานได้ใช้เงินลงทุนประมาณ550ล้านหยวนนำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าพัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตรขึ้นสู่จุดสูงสุด “เซี่ยจ้าน” ชม ความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด จากนั้นนั่งรถของการท่องเที่ยวท้องถิ่นนำท่านเดินทางสู่ ทางขึ้นประตูสวรรค์ ถึงทางขึ้นจุดธูปใหญ่ไหว้ฟ้าขอพรเทพสวรรค์ แล้วท้าทายความสมบูรณ์ของร่างกาย ออกกำลังกายขึ้นบันได 999 ชั้น ขึ้นสู่ช่องเขาประตูสวรรค์ “เทียนเหมินซาน” จากนั้นนำท่านสู่ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หินฯลฯมาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและยกย่องมากมาย หลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม (มื้อที่ 7)  หลังอาหารนำท่านชม โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว โชว์แสงสีอันอลังการ ที่สวยงามที่สุดของจางเจียเจี้ย (สำหรับช่วงในช่วงเดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ โชว์จิ้งจอกขาวปิดการแสดงเนื่องจากอากาศหนาว ทางบริษัทฯเปลี่ยนเป็นไปดู โชว์เหม่ยลี่เซียงซี แทนนะครับ)

ที่พัก  CROWNE PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 8)

นำท่านเดินทางขึ้น เขาเทียนจื่อซาน หรือ เขาจักรพรรดิ์ (ขึ้นลิฟท์แก้วไป่หลง) ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานเอี๋ยนเจียเจี้ยด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง แห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจมิรู้ลืมท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงสุดวัดได้ถึง 1,250 เมตรทั้งทางด้านทิศตะวันออก  ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชันลำห้วยลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่าง ๆ  ยืนตระหง่านค้ำฟ้าเสมือนหนึ่งรี้พลมากมายกำลังเคลื่อนทัพใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว นำท่านชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว ( สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดังอวตารและอีกหลายเรื่องได้นำมาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันสวยงามแสนประทับใจ ยากที่จะหาคำบรรยายมาพรรณนาได้แล้วนำท่าน ลงเขาเทียนจื่อซาน โดยกระเช้าลอยฟ้า พร้อมกับชมทิวทัศน์ สวยงามแสนประทับใจ มิรู้ลืม

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

จากนั้นนำท่านชม  ทิวทัศน์ภาพเขียนสิบลี้  ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกพิสดารเรียงรายกัน 200 ยอด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ “ซั่วเซียวี่” ซึ่งเป็นเขตช่องแคบที่มีทัศนียภาพที่งดงามแห่งหนึ่งโดยมีลำธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขา เป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน (รวมรถราง)

นำท่านเที่ยวชม ลำธารจินเปียนซี หรือ ลำธารแส้ทอง ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตลำธารจินเปียนซีมีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝั่งน้ำจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นจำนวนมากเช่นผาแส้ม้าทองผาอรหันต์เมาเหล้าผาช่วยมารดาลอดสี่ทวารฯลฯ (เดินชมธรรมชาติประมาณ1 กม.)

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม (มื้อที่ 10)

ที่พัก CROWNE PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 11)

นำท่านสู่ ถ้ำหวงหลงต้ง หรือ ถ้ำวังมังกรเหลือง ถ้ำแห่งนี้สูง 160 เมตร ลึก 1.5 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดิน 2 สาย นำท่านล่องเรือไปตามธารน้ำใต้ดิน ชมถ้ำวังมังกร วังแก้วผลึก วังซือหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ฯลฯ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหินที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมา

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)

นำท่านสู่ หน้าผาลอยฟ้า (Zhangjiajie Grand Canyon) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย นำท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้า ให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง โลกตะลึงอีกครั้งกับผลงานสุดน่าประทับใจของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ในจังหวัดหูหนาน ของประเทศจีน เพราะที่นี่นอกจากจะเป็นอุทยานฯที่สวยงามแล้ว ยังมีสะพานแก้วยาวที่สุดและสูงสุดในสะพานนี้จะทอดยาวสองฝั่งหน้าผาโดยในบริเวณ Zhangjiajie Grand Canyonซึ่งจะมีความยาวถึง 430 เมตร กว้าง 6 เมตร และสูง300 เมตร สะพานแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิสราเอล  HaimDotan ซึ่งเคยออกแบบ Expo 2010 Shanghai’s Israel มาก่อน

««««ไฮไลท์พบกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางอันน่าตื่นเต้นประมาณ 60 เมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมดซึ่งเป็นสะพานกระจก ล้อมรอบผาสูงชันความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจกแห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก!!

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)

ที่พัก CROWNE PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 14)

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 4 ชม.)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 15)

จากนั้นให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินฉางซาหวงซิงลู่ ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย

19.40 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ WE 617 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

22.35 น.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

 

**รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ**

กำหนดการเดินทาง

จางเจียเจี้ย สค. - ธค.

รายการทัวร์นี้ ไม่รวมทิปไกด์ และ คนขับรถ  ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณอีฟ086 3171624

คุณริน : 082 9646699

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “AUG-DECโปรแกรมฉางซา-จางเจียเจี้ย-6-วัน_WE-ไม่ลงร้.pdf” AUG-DECโปรแกรมฉางซา-จางเจียเจี้ย-6-วัน_WE-ไม่ลงร้.pdf – Downloaded 18 times – 2 MB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ