• ชมความงามของ “เมืองโบราณเฟิ่งหวง”
  • เดินชมวิวไฮไลท์ “สะพานแก้ว” ไม่ต้องต่อคิว
  • ชมโชว์สุดอลังการ โชว์จิ้งจอกขาว
  • พักโรงแรม 5 ดาว
  • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม – ธันวาคม

 ราคาเริ่มต้น  36,000  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

04:00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 – 10

บริเวณเคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าเซาเทิร์น แอร์ไลน์ (CZ) เจ้าหน้าที่บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ จะคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางแก่ท่าน

06.40 น.
นำท่านลัดฟ้าสู่ สนามบินนครฉางซา โดยเทียวบินที่ CZ 606 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

 

11.00 น.
ถึง สนามบินนครฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่นํ้าเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง  ตะวันออกติด

ภูเขาลัวเซยวี ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใตติดภูเขาเฮ้งชานิ มีพืนทีประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการ ปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4อําเภอ อีกทังยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรมยาวนาน กว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิงหวง ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยและชมทิวทัศน์สองข้าง ทาง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

หลังรับประทานอาหารพาท่านเดินชมแสงสีเฟิงหวางยามค่ำชมเขตเมืองเก่า บรรยากาศยามคําที่เต็มไป ด้วยแสงสีแบบตื่นตื่นใจ

ที่พัก  FENGHUANG GARDEN  HOTEL (5ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง มีถนนที่ปูด้วยหินสีเขียว 20 กว่าสาย มีกำแพงเมืองโบราณ “เฟิ่งหวงกู่เฉิง” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง และนําท่านนั่ง เรือแจวถัวเจียง ชมบ้านเรือนริมน้ำและชมเจดีย์ว่านหมิง  จากนั้นเข้าชม บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษในสมัยราชวงศ์ชิงโน่นนน บ้านก่อสร้างด้วยอิฐทนไฟทั้งสี่ด้าน ซึ่งเป็นบ้านเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน

(ถ้าล่องเรือที่แม่น้ำถัวเจียงไม่ได้เปลี่ยนเป็นบ้านตระกูลหยางและพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเฟิ่งหวง)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

นําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย จากเมืองเฟิ่งหวง สู่ เมืองจางเจียเจี้ย ใช้เวลาการเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหู หนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน ความโดดเด่นของที่นี่คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้ง ตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนียังมีช่องแคบลําธาร สระน้ำและน้ำตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ซึ่งทําให้สถานที้แห่งนี่มีภูมิทัศน์ที่งดงาม จนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO และหลังจากนั้นพาท่านเดิน ถนนคนเดิน                   ซีปู้เจีย เป็นถนนคนเดินที่พึ่งสร้างใหม่ได้ไม่นานโดยเป็นการลงทุนของรัฐบาลท้องถิ่นที่นี่ให้เป็นสถานที่ช๊อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ยและเป็นสถานที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

ที่พัก HARMONA RESORT AND SPA  HOTEL (5ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

นำท่านสู่ สะพานแก้ว(Zhangjiajie Grand Canyon) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย นำท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง ยังมีสะพานแก้วยาวที่สุดและสูงสุด ในสะพานนี้จะทอดยาวสองฝั่งหน้าผาโดยในบริเวณ Zhangjiajie Grand Canyonซึ่งจะมีความยาวถึง 430 เมตร กว้าง 6 เมตร และสูง300 เมตร ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน

****หมายเหตุ หากหน้าผาลอยฟ้าไม่เปิดจะนำท่านเที่ยว..แกรนด์แคนย่อนแทน****

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

นำท่านเดินทางขึ้น เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) ซึ่งอยู่ในเขต อุทยานเอี๋ยนเจียเจี้ย ด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง แห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจมิรู้ลืมท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงสุดวัดได้ถึง 1,250 เมตรทั้งทางด้านทิศตะวันออก  ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชันลำห้วยลึก และป่า หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฝั่งเขตอุทยาน ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ในภาพยนต์เรื่องอวตาร อุทยานจางเจียเจี้ยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางได้ผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยหลากหลายต้นไม้นานาพันธุ์  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า (เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ แล้วนำท่าน ลงเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

ที่พัก HARMONA RESORT AND SPA  HOTEL (5ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

นำท่านเดินทางสู่ เทียนเหมินซาน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจางเจียเจี้ยห่างจากตัวเมืองไปราว8กิโลเมตร เทียนเหมินซานเดิมเป็นชื่อถ้ำตั้งชื่อมาแต่สมัยสามก๊กภายหลังใช้เรียกเป็นชื่อภูเขาด้วยในปีค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นสถานที่วัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยมในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์ เพื่อนำนักท่องเที่ยวขึ้นกระเช้ากอนโดล่าและพัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตรขึ้นสู่จุดสูงสุด “เซี่ยจ้าน” ชมความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด จากนั้นนั่งกระเช้าลงมาที่สถานี  “จงจ้าน” นั่งรถของการท่องเที่ยวท้องถิ่น

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)

นำท่านเดินทางสู่ทางขึ้น ประตูสวรรค์ ถึงทางขึ้นจุดธูปใหญ่ไหว้ฟ้าขอพรเทพสวรรค์ แล้วท้าทายความสมบูรณ์ของร่างกาย ออกกำลังกายขึ้นบันได 999 ชั้น ขึ้นสู่ช่องเขาประตูสวรรค์ “เทียนเหมินซาน” จากนั้นนำท่านสู่ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หินฯลฯมาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและยกย่องมากมาย หลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)

หลังอาหาร นำท่านชม โชว์จิ้งจอกขาว เป็นเรื่องราวสุดซึ้งของนางจิ้งจอกขาวและหนุ่มหาฟืนที่สร้างโดยผู้กำกับชื่อดังของจีนจางอี้โหมว ที่ได้ทุ่มทุนเนรมิตเวทีการแสดงได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งเป็นโชว์กลางแจ้งที่มีฉากหลังคือ เทือกเขาเทียนเหมินซานพร้อมนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน

ที่พัก  HARMONA RESORT AND SPA  HOTEL (5ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา  จากเมืองจางเจี่ยเจี้ย สู่ เมืองฉางซา ใช้เวลาการเดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)

จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งย่าน ถนนคนเดินฉางซาหวงซิงลู่ อิสระให้ท่านเลื้อกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ

19.40 น.
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าเซาเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ605

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

21.50 น.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจในการเดินทาง

 

**รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ**

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณอีฟ : 086 3171624

คุณริน : 082 9646699

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “AUG-DECโปรแกรมฉางซา-จางเจียเจี้ย-5-วัน_CZ-ไม่เข้า.pdf” AUG-DECโปรแกรมฉางซา-จางเจียเจี้ย-5-วัน_CZ-ไม่เข้า.pdf – Downloaded 1 time – 1 MB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ