• ชมความงามของ “เมืองโบราณเฟิ่งหวง”
  • เดินชมวิวไฮไลท์ “สะพานแก้ว” สุดหวาดเสียว
  • อิสระช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินฉางซาหวงซิงลู่
  • พักโรงแรม 5 ดาว

กำหนดการเดินทาง

27 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561

 ราคา  36,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

04:00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 – 10

บริเวณเคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าเซาเทิร์น แอร์ไลน์ (CZ) เจ้าหน้าที่บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ จะคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางแก่ท่าน

06.40 น.
นำท่านลัดฟ้าสู่ สนามบินนครฉางซา โดยเทียวบินที่ CZ 606 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

11.00 น.
ถึง สนามบินนครฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่นํ้าเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ตะวันออกติดภูเขาลัวเซยวี ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮ้งชานิ มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการ ปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4อําเภอ อีกทังยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรมยาวนาน กว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิงหวง ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยและชมทิวทัศน์สองข้างทาง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

หลังรับประทานอาหารพาท่านเดินชมแสงสีเฟิงหวงยามค่ำชมเขตเมืองเก่า บรรยากาศยามค่ำที่เต็มไปด้วยแสงสีแบบตื่นตาตื่นใจ

ที่พัก FENGHUANG GARDEN  HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง มีถนนที่ปูด้วยหินสีเขียว 20 กว่าสาย มีกำแพงเมืองโบราณ “เฟิ่งหวงกู่เฉิง” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง และนําท่านนั่ง เรือแจวถัวเจียง ชมบ้านเรือนริมน้ำและชมเจดีย์ว่านหมิง จากนั้นนำท่านชม สะพานสายรุ้ง สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อยปี ก่อนที่จะเดินถึงสะพานนั้น ท่านจะได้เห็นจุดเด่นของเฟิ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงราย เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชมชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ

จากนั้นเข้าชม บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษในสมัยราชวงศ์ชิง บ้านก่อสร้างด้วยอิฐทนไฟทั้งสี่ด้าน ซึ่งเป็นบ้านเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน

(ถ้าล่องเรือที่แม่น้ำถัวเจียงไม่ได้เปลี่ยนเป็นบ้านตระกูลหยางและพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเฟิ่งหวง)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

นําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย จากเมืองเฟิ่งหวง สู่ เมืองจางเจียเจี้ย ใช้เวลาการเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหู หนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน ความโดดเด่นของที่นี่คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้ง ตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่องแคบลําธาร สระน้ำและน้ำตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ซึ่งทําให้สถานที่แห่งนี้มีภูมิทัศน์ที่งดงาม จนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO และหลังจากนั้นพาท่านเดิน ถนนคนเดินซีปู้เจีย เป็นถนนคนเดินที่พึ่งสร้างใหม่ได้ไม่นานโดยเป็นการลงทุนของรัฐบาลท้องถิ่นที่นี่ให้เป็นสถานที่ช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ยและเป็นสถานที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

ที่พัก CROWNE PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

นำท่านสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหมจากโรงงานคุณภาพในท้องถิ่นตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานแก้ว(Zhangjiajie Grand Canyon) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย นำท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง ยังมีสะพานแก้วยาวที่สุดและสูงสุด ในสะพานนี้จะทอดยาวสองฝั่งหน้าผาโดยในบริเวณ Zhangjiajie Grand Canyonซึ่งจะมีความยาวถึง 430 เมตร กว้าง 6 เมตร และสูง300 เมตร ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน  (หมายเหตุ : หากสะพานแก้วยังไม่ผ่านการตรวจความปลอดภัย หรือไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้นให้ท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

นำท่านเข้าสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้ชมการแปรรูปยางพาราเป็น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย อาทิ  หมอน ที่นอน ผ้าห่ม รองเท้า กระเป๋า และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย จากนั้นนำท่านชม ถนนคนเดินซีปู้เจีย เป็นถนนคนเดินที่พึ่งสร้างใหม่ได้ไม่นานโดยเป็นการลงทุนของรัฐบาลท้องถิ่นที่นี่ให้เป็นสถานที่ช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ย และเป็นสถานที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ให้มีงานทำกัน บรรยากาศที่นี่ออกแบบให้เป็นบ้านเรือนโบราณสมัยราชวงศ์ชิง นำท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

ที่พัก CROWNE PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

นำท่านชม ลำธารแส้ม้าทอง หรือ จินเปียนซี เป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย โดยลำธารแห่งนี้จะไปบรรจบรวมกับแม่น้ำหลีของมณฑลหูหนาน เมื่อเข้าสู่เขตของลำธารท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความเย็นสบายและร่มรื่นของต้นไม้และลำธาร สองข้างทางมีเทือกเขาที่สวยงามและแปลกตาและแวะชมจุดชมวิวต่างๆนานา เช่น ผาแส้ม้าทอง อรหันต์เมาเหล้า ผาเขาช่วยมารดา น้ำลอดสี่ทวาร และหน้าผาต่างๆ เหมือนวิวของลำธารมีมนต์สะกดให้ท่านหลงเข้าไปอยู่ในเทพนิยายคลายร้อนและความอ่อนล้าได้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านสู่ ร้านหยก เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ตามความเชื่อของคนจีนซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่เครื่องประดับจำพวก “แหวน”และ”กำไล” ใส่กำไลหยก ก็จะช่วยเสริมให้เป็นคนมีอำนาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้า และความเจริญรุ่งเรือง  อีกทั้งยังช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นได้ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)

จากนั้นนำทุกท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ เขาเทียนจื่อซาน หรือ “เขาจักรพรรดิ์” ซึ่งการนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขานั้นใช้ระยะเวลาประมาณ 8 นาที ซึ่งกระเช้าแต่ละตู้สามารถนั่งได้  8 ท่าน โดยระหว่างที่นั่งกระเช้านั้นท่านสามารถชมทิวทัศน์ที่อยู่เบื้องล่าง ท่านจะได้พบกับแท่งภูเขาหินรูปทรงประหลาดมากมายที่เขียวขจีปกคลุมไปด้วยพืชนานาชนิด  เมื่อกระเช้าขึ้นถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้ชมความงามของทิวทัศน์ที่สุดแสนประทับใจ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงชัน ลำห้วยลึก และป่าหินหินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆมากมาย เขาเทียนจื่อซานแห่งนี้ยังเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายต่อหลายเรื่องโดยภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดชื่อดังที่คนไทยเรารู้จักกันก็คือ คือ ภาพยนตร์เรื่องอวตาร(AVATAR) นั่นเอง นำท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ผู้มาเยือนภูเขาอวตารต้องแวะมาถ่ายรูปบริเวณนี้ นอกจากจะมีรูปปั้นของจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบจอมพลรุ่นแรกของกองทัพปลดแอกจีน ที่รบชนะกองทัพญี่ปุ่นผู้รุกราน และกองทัพของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตั้งเป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่งนี้ ทางด้านทิศใต้ของสวนแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวซึ่งสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วน เช่น เขาพู่กัน เขาจักรพรรดิ เขาสวนสวรรค์ เขานางฟ้าโปรยดอกไม้ ฯลฯ จากนั้นนำท่านชม สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว หรือที่บางคนเรียกว่าสะพานหนึ่งในใต้หล้า บ้างก็เรียกว่าสะพานใต้ฟ้าอันดับ1 มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งถือเป็ดจุดท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งบนเขาเทียนจื่อซาน เคยเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง หลังจากนั้นนำท่านลงจากเขาเทียนจื่อซาน โดย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่มีความสูง 326 เมตร ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2002 (พ.ศ. 2545) ด้วยงบประมาณกว่า 180 ล้านหยวน หรือราว 975 ล้านบาท ซึ่งถูกบันทึกลงใน Guinness World Records ว่าเป็นลิฟต์ภายนอกอาคารที่มีความสูงที่สุด และเร็วที่สุดในโลก (หมายเหตุ : ขึ้น-ลงเขาด้วยลิฟท์ และ กระเช้า อย่างละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม // โดยไกด์ท้องถิ่นจะแจ้งให้ทราบ ในกรณีที่กระเช้าหรือลิฟท์ปิดซ่อมบำรุงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านชม โชว์จิ้งจอกขาว เป็นเรื่องราวสุดซึ้งของนางจิ้งจอกขาวและหนุ่มหาฟืนที่สร้างโดยผู้กำกับชื่อดังของจีนจางอี้โหมว ที่ได้ทุ่มทุนเนรมิตเวทีการแสดงได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งเป็นโชว์กลางแจ้งที่มีฉากหลังคือ เทือกเขาเทียนเหมินซานพร้อมนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน

ที่พัก CROWNE PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)

จากนั้นนำท่านแวะ ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน ชมการสาธิตการนวดเท้า และแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน กระเช้าแห่งนี้จัดว่าเป็นกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร โดยใช้เวลานั่งประมาณ 40 นาที 1 กระเช้านั่งได้ประมาณ 8 ท่าน และกระเช้าแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นกระเช้าที่มีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่ง ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของภูเขานับร้อยลูก สลับซับซ้อนกันดูสวยงามแปลกตา จากนั้นนำท่านท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ทางเดินกระจก ซึ่งมีระยะทางอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงชัน ความกว้างของทางเดินกระจกวัดจากขอบหน้าผาได้ประมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน โดยทางอุทยานมีกฏให้นักท่องเที่ยวต้องสวมรองเท้ากันลื่น ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยเช็ดฝุ่นบนพื้นผิวกระจกไปด้วยในเวลาเดียวกัน จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านเส้นทางที่ 99 โค้งสู่ ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ ประวัติของโพรงถ้ำแห่งนี้เริ่มบันทึกไว้ว่า ราวปี ค.ศ. 263 จู่ ๆ หน้าผาของ ภูเขาซ่งเหลียง(Songliang Shan) ที่สูงนับพันเมตรเกิดถล่มลงมา ก่อให้เกิดโพรงถ้ำขนาดมหึมาคล้ายช่องประตูยักษ์ ด้วยเหตุนี้ทำให้ภูเขาลูกนี้ถูกเรียกเป็น เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค์ นับตั้งแต่นั้นมา ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ภูเขาประตูสวรรค์ สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาด้วยรถอุทยาน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 14)

ที่พัก CROWNE PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 15)

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางชา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อำเภอ ทั้งยังเป็นเมืองหลักของมณฑลหูหนาน มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจอีกด้วย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 16)

นำท่านเข้าชม มหาสมบัติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่เจี่ยนตู๋ ซึ่งได้มีการขุดพบแผ่นบันทึกไม้ไผ่และแผ่นไม้ซานมู่ อายุเก่าแก่ราว 1,700-3,700 ปี และได้รวบรวมจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ CHANGSHA JIANDU MUSEUM เมื่อราวปี ค.ศ. 1993 ได้มีการขุดพบบันทึกไม้ไผ่ในยุคซีฮั่นฉางซากั๋วหวังโฮ่ว (206 ก่อนคริสตกาล – ค.ศ. 25) ที่สุสานราชินียวี่หยาง ต่อมาในปี ค.ศ. 1996 มีการขุดพบแผ่นบันทึกไม้ไผ่ในสมัยซุนหวู่ (สามก๊ก ค.ศ. 220-280) ที่ฉางซาเจ๋าหม่าโหลว และในปี ค.ศ. 2003 ขุดพบแผ่นบันทึกไม้ไผ่สมัยซีฮั่นเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งช้อปปิ้งหลักของเมืองฉางซา ให้เวลาอิสระแก่ท่านสามารถเลือกสินค้าและของฝากต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย สินค้าที่ท่านสามารถเลือกซื้อในย่านนี้มีตั้งแต่สินค้าราคาประหยัด ไปจนถึงสินค้าแบรนด์ยอดนิยมต่างๆ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนเพลิดเพลินชมวิวกับธรรมชาติอันสวยงามตลอดสองข้างทาง

19.40 น.
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าเซาเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ605

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

21.50 น.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจในการเดินทาง

กำหนดการวันที่         27 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561

ราคาท่านละ                   36,900              บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม                  7,500              บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณริน : 082 9646699

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “27-JUL-1-AUGโปรแกรมฉางซา-จางเจียเจี้ย-6-วัน_CZ-เข้า.pdf” 27-JUL-1-AUGโปรแกรมฉางซา-จางเจียเจี้ย-6-วัน_CZ-เข้า.pdf – Downloaded 100 times – 1 MB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ