• ชม 1/3 ของพุทธศิลปะโบราณ ที่ ถ้ำประตูมังกรหลงเหมิน
  • นมัสการ เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตน์ ที่ ศาลเจ้ากวนอู
  • ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี
  • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
  • พักหรูสุดพรีเมี่ยม SHANGRI-LA  (5 ดาว)พักหรูสุดพรีเมี่ยม SHANGRI-LA  (5 ดาว)   และ WYNDHAM HOTEL XIAN (5 ดาว) 

 

กำหนดการเดินทาง

9 – 16 เมษายน 2561

 ราคาท่านละ 48,900  บาท

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป , ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน , พัก 4-5 ดาว

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

23:00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินซานตง แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
02:50 น.
เหินฟ้าสู่เมืองชิงเต่า โดยสายการบิน Shandong Airlines เที่ยวบินที่SC 4080

08:35 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชิงเต่า หลิวติง ตั้งอยู่ในมณฑลซานตง ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน และด้วยพื้นที่ของเมืองที่ติดชายทะเลจึงทำให้เมืองชิงเต่านี้เปรียบเสมือนเมืองตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนกันอยู่แทบตลอดทั้งปี ซึ่งแน่นอนว่าความงดงาม และมนต์เสน่ห์ของชิงเต่านั้นไม่ได้ยิ่งหย่อนน้อยหน้าไปกว่าที่ไหน ๆ ในเมืองจีนเลย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน “จัตุรัสอู่ซื่อ” หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจัตุรัส 54 ที่มาจากเรื่องราวการเรียกร้องขอเป็นอิสระจากเยอรมนีในวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ.1919  ซึ่งจุดเด่นของที่นี่ก็คืองานศิลปะทรงกลมสีแดงรูปร่างแปลกตาที่ตั้งเด่นตระหง่านริมอ่าวกับบรรยากาศที่เห็นท้องทะเลได้อย่างงดงามทั้งพระอาทิตย์ตก และพระอาทิตย์ขึ้น

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่า TSINGTAO BEER” ท่านจะได้เห็นขั้นตอนการผลิตเบียร์ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการบรรจุลงภาชนะว่ากว่าจะออกมาเป็นเบียร์สู่ตลาดโลกให้เราได้นั่งจิบกันนั้นมีที่มาที่ไปกันอย่างไร และแน่นอนว่าห้ามพลาดที่จะชิมเบียร์สดๆ ที่นี่กันด้วย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SHANGRI-LA ( 5 ดาว ) หรือ เทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองเจิ้งโจว โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่…………….
เดินทางถึงเมืองเจิ้งโจวเป็นเมืองเอกของมณฑลเหอหนาน เป็นหนึ่งในแปดเมืองโบราณของประเทศจีน เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมจีน มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่าสามพันปี

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม แม่น้ำเหลือง  เป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของประเทศจีน รองจากแม่น้ำแยงซี และเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับที่ 6 ของโลก มีความยาว 3,395 ไมล์ หรือ 5,464 กิโลเมตร สูงเหนือระดับน้ำทะเล ถึง 5,400 เมตร

ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลั่วหยาง ปัจจุบันตั้งอยู่ทางตะวันตกของมณฑลเหอหนาน เคยเป็นเมืองหลวงของหลายราชวงศ์เช่น ราชวงศ์โจวตะวันออก ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก และราชวงศ์ถัง
ที่พัก HUA YANG HOTEL ( 4-5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชม สวนดอกโบตั๋น (เทศกาลดอกโบตั๋น 1 ปีมีครั้งเดียวในเดือนเมษายน) ที่เมืองลั่วหยาง จะมีการจัดเทศกาลดอกโบตั๋นที่กคัก อลังการ และมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วโลก ให้ท่านได้พลิดพลินกับการชมความงามของดอกโบตั๋นและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ากวนอู (สุสานกวนหลินหรือสุสานหัว) ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร  เล่าขานกันว่าเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของชาวจีน ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจีน

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำประตูมังกรหลงเหมิน เป็นกลุ่มถ้ำบนหน้าผา ห่างออกไปทางใต้ 12 กิโลเมตรจากเมืองลั่วหยาง ในมณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกเป็นภูเขา มีแม่น้ำอีสุ่นไหลผ่านตรงกลาง จัดว่าเป็น 1 ใน 3 แหล่งผลงานทางพุทธศิลปะโบราณที่ประกอบด้วย ถ้ำผาม่อเกาถ้ำผาหลงเหมิน และถ้ำผาหยุนกัง ที่มีชื่อเสียงที่สุดในจีน

ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก JIANG XI HOTEL ( 4-5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางไปวัดเส้าหลิน หรือ เสี้ยวลิ้มยี่เป็นวัดพุทธนิกายมหายานในประเทศจีนที่มีอยู่จริง มีชื่อเสียงอย่างมากเนื่องจากปรากฏในนิยายกำลังภายในหลายเรื่อง โดยเฉพาะในผลงานของกิมย้ง วัดเส้าหลิน ชมป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่ บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองลั่วหยาง โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่………
เดินทางถึงเมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาว นานกว่า 3,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 13 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก WYNDHAM HOTEL XIAN ( 4-ดาว ) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สุสานทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี  คือมหาสุสานของจักรพรรดิจีน จิ๋นซีฮ่องเต้ (ฉินสื่อหวงตี้) แห่งราชวงศ์ฉิน  ปัจจุบันสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองซีอาน  ตามประวัติ สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้เริ่มก่อสร้างในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตั้งแต่ปี 246 – 208 ก่อนคริสตกาล ซึ่งอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวมทั้งสิ้น 2,180 ตร.กม.

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินหุนหมินเจีย ถนนคนเดินในเมืองซีอานมีประวัติความเป็นมานานนับพันปีแล้ว โดยถนนคนเดินสายนี้ถือเป็นศูนย์รวมอาหารจานเด็ด อิสระให้ท่านพักผ่อนเลือกซื้อของฝากตามอัธยศัย จนถึงเวลาสมสควร

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชมโชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตากับการแสดงโชว์ย้อนยุคสมัยราชวงศ์ถัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับโชว์สุดพิเศษและตื่นตาตื่นใจที่พัก WYNDHAM HOTEL XIAN ( 4-ดาว ) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านชมสุสานฮั่นหยางหลิง เป็นสุสานของจักรพรรดิ์ฮั่นจิ่งตี้ และจักรพรรดินี ในราชวงศ์ฮั่นตะวันตก สถานที่นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวล่าสุดแห่งหนึ่งของเมืองซีอานที่เพิ่งเปิดให้เข้าชมเมื่อปลายปี ค.ศ.1999 เอกลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับแหล่งนี้ คือ สุกร แกะ แพะ และสุนัขดินเผา ที่พบฝังเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบ เช่นเดียวกับกองทหารและข้าทาสดินเผา ในหลุมโดยรอบสุสาน “กองทัพสัตว์”เหล่านี้ถูกฝังไว้โดยหน่วยงานห้องเครื่องหลวง เพื่อใช้เป็นเครื่องเสวยขององค์จักรพรรดิ์ จากหลักฐานที่ขุดพบ ณ สุสานแห่งนี้ ซึ่งประกอบด้วย หุ่นรูปบุรุษ สตรี และขันที ขนาดเล็กสูงเพียง 60 เซ็นติเมตร แตกต่างไปจากทัพทหารดินเผาของสุสานจิ๋นซีที่สูงเท่าจริงมาก

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับเมืองชิงเต่า โดยเที่ยวบินที่…………..เดินทางถึงเมืองชิงเต่า

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SHANGRI-LA 5 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงอย่าง “ภูเขาเหลาซาน” ภูเขาที่มีชื่อเสียงแห่งมณฑลซานตงที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,133 เมตร พร้อมด้วยวิวทิวทัศน์ และความงดงามของธรรมชาติอย่างก้อนหินที่มี   รูปร่างแปลกตา ความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ต่าง ๆ และความสวยงามของชายทะเล

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง อิสระให้ท่านได้เลือกชื้อสินค้าและของฝากตามอัธยาศัยถึงเวลาแก่สมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติชิงเต่า

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

22:00 น.
เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Shangdong Airlines โดยเที่ยวบิน SC 4079

01:50 น.
ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง วันที่     9-16 เมษายน  2561
ราคาท่านละ   48,900   บาท
รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป , ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณแอม : 086 3171624

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “ชิงเต่า-เจิ้งโจว-ซีอาน-9-16-APR-SC-8วัน.pdf” -เจิ้งโจว-ซีอาน-9-16-APR-SC-8วัน.pdf – Downloaded 73 times – 2 MB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ