• ชมเทศกาลดอกโบตั๋น ที่ 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว
  • ชมความยิ่งใหญ่ของ สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี
  • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 4-5 ดาว
  • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

 

กำหนดการเดินทาง

12 – 18 เมษายน 2561

 ราคา 43,900  บาท

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป , ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

23.00 น.
พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยสมาย์ ประตูทางเข้าหมายเลข 3 ซึ่งเจ้าหน้าที่ทางบริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ จะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน
02.20 น.
ออกเดินทางสู่ นครเจิ้งโจว โดยสายการบินไทยสไมล์ WE 680

07.30 น.
ถึงท่าอากาศยาน นครเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน มีพื้นที่สี เขียวและสวนสาธารณะต่างๆเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเจิ้งโจว

เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง ให้ท่านพักผ่อนชมวิวสองข้างทางตามอัธยาศัย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชมถ้ำหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) ถ้ำหินประตูมังกร (รวมรถกอล์ฟ) เป็นกลุ่มถ้ำบนหน้าผา ห่างออกไปทางใต้ 12 กิโลเมตรจากเมืองลั่วหยาง ในมณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกเป็นภูเขา มี   แม่น้ำอีสุ่นไหลผ่านตรงกลาง จัดว่าเป็น 1 ใน 3 แหล่งผลงานทางพุทธศิลปะโบราณที่ประกอบด้วย ถ้ำผาม่อเกาถ้ำผาหลงเหมิน และถ้ำผาหยุนกัง ที่มีชื่อเสียงที่สุดในจีน

นำท่านสู่ ศาลเจ้ากวนอู (สุสานกวนหลินหรือสุสานหัว) ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร  เล่าขานกันว่าเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของชาวจีน ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนดอกโบตั๋น เทศกาลดอกโบตั๋น ซึ่งใน ทุกปีช่วงเดือนเมษาฯ ที่เมืองลั่วหยาง จะมีการจัดเทศกาลดอกโบตั๋นที่คึกคัก อลังการ และมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วโลก ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมความงามของดอกโบตั๋นและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลิงเป่า

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก LINGBAO GRAND PALACE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองซีอาน ให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง พร้อมทั้งพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าชมสุสานทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี  คือมหาสุสานของจักรพรรดิจีน จิ๋นซีฮ่องเต้ (ฉินสื่อหวงตี้) แห่งราชวงศ์ฉิน  ปัจจุบันสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองซีอาน  ตามประวัติ สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้เริ่มก่อสร้างในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตั้งแต่ปี 246 – 208 ก่อนคริสตกาล ซึ่งอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวมทั้งสิ้น 2,180 ตร.กม.

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เมนูพิเศษ…เกี๊ยวซีอานหลากรส
จากนั้นชมการแสดงโชว์นาฏศิลป์ราชวงศ์ถังอันลือชื่อจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก NOVOTEL XIEN HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเที่ยวชม เจดีย์ห่านฟ้า (ต้าเยี่ยนถ่า) สถานที่ที่พระถังซำจั๋งใช้ในการ แปลคัมภีร์พระไตรปิฏก หลังจากที่ท่านได้เดินทางกลับมาจากประเทศอินเดีย ตามประวัติที่ จดบันทึกกล่าวกันว่า เคยมีฝูงห่านป่าบินผ่านมาแล้วมีห่านป่าตัวหนึ่ง พลัดฝูงปีกหักตกตายที่นี่ ผู้ออกบวชบำเพ็ญที่พำนักอยู่ที่นี่ประหลาดใจระคนความตกใจและเข้าใจว่า ห่านป่านี้คือพระ โพธิสัตว์ จึงได้ก่อเจดีย์เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ห่านป่าดังกล่าว โดยเจดีย์องค์นี้มีความสูงถึง 64 เมตร และถือเป็นเจดีย์ก่ออิฐที่มีรูปทรงคล้ายหอสูง ตามแบบฉบับของศิลปะการก่อสร้างของจีน นำท่าน เที่ยวชม กำแพงเมืองโบราณซีอาน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง โดย จูหยวนจาง ฮ่องเต้องค์แรกแห่งราชวงศ์หมิง กำแพงเมืองแห่งนี้เป็นกำแพงเมืองที่สมบูรณ์ที่สุดในจีน และยังเป็นระบบป้องกันกองทัพโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก

บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินชมและถ่ายรูป ชมจัตุรัสหอระฆัง หอระฆังโบราณเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร ลึก 3 เมตร โครสร้างหลังคาเป็นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สูงและกว้าง 6 เมตร ชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สองและชั้นที่สามเป็นเครื่องไม้ หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นในปี 17 แห่งการครองราชย์ของพระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง ) ซึ่งเป็นพระจักพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง

เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนอิสลาม ให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝากตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก NOVOTEL XIEN HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลั่วหยาง โดยรถไฟด่วน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านนั่งรถสู่เมืองเติงฟงนำท่านชมวัดเส้าหลิน หรือ เสี้ยวลิ้มยี่เป็นวัดพุทธนิกายมหายานในประเทศจีนที่มีอยู่จริง มีชื่อเสียงอย่างมากเนื่องจากปรากฏในนิยายกำลังภายในหลายเรื่อง โดยเฉพาะในผลงานของกิมย้ง วัดเส้าหลิน ชมป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่ บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนั้นชม การแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่อง เที่ยวได้ชม ที่ ณ โรงเรียน ฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CHANWU HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์  “หยุนไถซาน” ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์  “หยุนไถซาน” อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจีน สัมผัสหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม ชมน้ำตกที่มีฟองน้ำใสสะอาด กระจายดุจดังสำลี ตอนกลางวันจะมีแสงสีรุ้งพาดโค้งทิวทัศน์เป็นภูเขาสูงตระหง่านเกินเอื้อมถึงเมฆและหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเหมือนอุทยานที่เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากสีสวยงามเต็มพื้นที่ทั่วอุทยานสวรรค์หยุนไถซานหลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเจิ้งโจว

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า

08.30น.
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบินไทยสมาย์ เที่ยวบินที่  WE 681

11.40น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

กำหนดการเดินทาง วันที่  12-18 เมษายน  2561    

ราคาท่านละ   43,900   บาท

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป , ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณแอม : 086 3171624

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “เมย-เจิ้งโจว-ซีอาน-ดอกโบตั๋น-WE1.pdf” -เจิ้งโจว-ซีอาน-ดอกโบตั๋น-WE1.pdf – Downloaded 360 times – 672 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ