• ชมเทศกาลดอกโบตั๋น ที่ 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว
  • ชมความยิ่งใหญ่ของ สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี
  • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 4-5 ดาว
  • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

 

กำหนดการเดินทาง

11 – 17 เมษายน // 12 – 18 เมษายน 2561

 ราคา 36,900  บาท

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป , ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

23.00 น.
พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ N สายการบินเซินเจิ้น แอร์ไลน์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ จะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน
03.05 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดยสายการบินเซินเจิ้น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ZH9020
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเซินเจิ้น 1 ชั่วโมง 55 นาที

11.15 น.
ถึง ท่าอากาศยานซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาว นานกว่า 3,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม นครฉางอาน เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 13 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านผ่านชม กำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี กำแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้านรวม 13 ประตู

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม สุสานทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี  คือมหาสุสานของจักรพรรดิจีน จิ๋นซีฮ่องเต้ (ฉินสื่อหวงตี้) แห่งราชวงศ์ฉิน  ปัจจุบันสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองซีอาน  ตามประวัติ สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้เริ่มก่อสร้างในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตั้งแต่ปี 246 – 208 ก่อนคริสตกาล ซึ่งอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวมทั้งสิ้น 2,180 ตร.กม.

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก JIANGUO HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลั่วหยาง โดยรถไฟด่วน G……เดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง  อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ยืนยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอาน จักรพรรดินี “บูเซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตั้งให้เป็นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราชทานนามเมืองว่า “นครเสินตู” มีความหมายว่า “เทพนคร” (กระเป๋าเดินทางต้องลากเอง เพื่อความรวดเร็ว)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม ถ้ำหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) ถ้ำหินประตูมังกร (รวมรถกอล์ฟ) เป็นกลุ่มถ้ำบนหน้าผา ห่างออกไปทางใต้ 12 กิโลเมตรจากเมืองลั่วหยาง ในมณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกเป็นภูเขา มี   แม่น้ำอีสุ่นไหลผ่านตรงกลาง จัดว่าเป็น 1 ใน 3 แหล่งผลงานทางพุทธศิลปะโบราณที่ประกอบด้วย ถ้ำผาม่อเกาถ้ำผาหลงเหมิน และถ้ำผาหยุนกัง ที่มีชื่อเสียงที่สุดในจีน

นำท่านสู่ ศาลเจ้ากวนอู (สุสานกวนหลินหรือสุสานหัว) ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร  เล่าขานกันว่าเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของชาวจีน ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจีนจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนดอกโบตั๋น ชม เทศกาลดอกโบตั๋นบาน (เทศกาลดอกโบตั๋น 1 ปี มีครั้งเดียวในเดือนเมษายน) ที่เมืองลั่วหยาง จะมีการจัดเทศกาลดอกโบตั๋นที่คึกคัก อลังการ และมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วโลก ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมความงามของดอกโบตั๋นและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CHANWU HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านนั่งรถสู่ เมืองเติงฟง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม วัดเส้าหลิน หรือ เสี้ยวลิ้มยี่เป็นวัดพุทธนิกายมหายานในประเทศจีนที่มีอยู่จริง มีชื่อเสียงอย่างมากเนื่องจากปรากฏในนิยายกำลังภายในหลายเรื่อง โดยเฉพาะในผลงานของกิมย้ง วัดเส้าหลิน ชมป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่ บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนั้นชม การแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่อง เที่ยวได้ชม ที่ ณ โรงเรียน ฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CHANWU HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์  “หยุนไถซาน” อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจีน สัมผัสหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม ชมน้ำตกที่มีฟองน้ำใสสะอาด กระจายดุจดังสำลี ตอนกลางวันจะมีแสงสีรุ้งพาดโค้งทิวทัศน์เป็นภูเขาสูงตระหง่านเกินเอื้อมถึงเมฆและหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเหมือนอุทยานที่เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากสีสวยงามเต็มพื้นที่ทั่วอุทยานสวรรค์หยุนไถซานหลังจาก

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเจิ้งโจว (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง) นำชม ศาลไคฟง ของท่าน เปาบุ้นจิ้น (เปากงฉือ) ที่สร้างขึ้นบนเนื้อที่ 4,000 ตารางเมตร เป็นสถานที่ซึ่งใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้น ขุนนางผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม จนเป็นที่เลื่องลือแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือ ชมห้องพิจารณาคดีที่มีที่ตัดหัวสุนัข หัวเสือ และหัวมังกร ชมรูปหล่อสัมฤทธิ์ของท่านเปาฯ สูง 2.5 เมตร

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดยไฟความเร็วสูง (หัวจรวด) ที่มีความเร็วสูงสุด 350 กม. ต่อชั่วโมง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (Big Goose Pagoda) แห่ง วัดฉือเอิน สร้างเสร็จในปี  ค.ศ. 652 โดย ถังเกาจง (หลี่จื้อ) ฮ่องเต้องค์ที่สาม แห่งราชวงศ์ถัง และ ได้นิมนต์พระภิกษุสวนจั้ง หรือรู้จักในนามพระถังซัมจั๋ง พระเถระที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยถัง ซึ่งใช้เวลากว่า 15 ปี จาริกไปถึงอินเดียและได้นำพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา กลับมาเผยแผ่ ในแผ่นดินจีนให้มาอยู่ที่วัดฉือเอินแห่งนี้ พระถังซัมจั๋งได้ใช้เวลาออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่าใหญ่ในวัดฉือเอินเพื่อใช้ในการเก็บรักษาพระไตรปิฎก ที่ท่านได้นำมาจากอินเดียและแปลเป็นภาษาจีนนับจำนวนกว่าพันเล่ม

นำท่านผ่านชม กำแพงเมืองโบราณซีอาน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง โดย จูหยวนจาง ฮ่องเต้องค์แรกแห่งราชวงศ์หมิง กำแพงเมืองแห่งนี้เป็นกำแพงเมืองที่สมบูรณ์ที่สุดในจีน และยังเป็นระบบป้องกันกองทัพโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…เกี๊ยวซีอานหลากรส
จากนั้นชมการแสดงโชว์นาฏศิลป์ราชวงศ์ถังอันลือชื่อจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก JIANGUO HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ส่านซี หรือ พิพิธภัณฑ์ซีอาน เป็นกลุ่มอาคารที่มีการก่อสร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมในสมัยราชวงศ์ถัง ภายในมีการจัดแสดงมรดกทางวัตนธรรมและอารยธรรมที่โด่งดัง เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศมากมาย จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกเรืองรองแห่งเมืองเก่า ขุมทรัพย์แห่งชนชาติจีน” ถือเป็นสิ่งก่อสร้างอันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองซีอาน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินชมและถ่ายรูป ชมจัตุรัสหอระฆัง หอระฆังโบราณเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร ลึก 3 เมตร โครสร้างหลังคาเป็นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สูงและกว้าง 6 เมตร ชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สองและชั้นที่สามเป็นเครื่องไม้ หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นในปี 17 แห่งการครองราชย์ของพระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง ) ซึ่งเป็นพระจักพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดิน หรือ ถนนอิสลาม ให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝากตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินซีอาน

18.25 น.
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดย สายการบินเซินเจิ้น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  ZH9019
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเซินเจิ้น โดยประมาณ 2 ชั่วโมง

01.15 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง วันที่     11-17 เมษายน  2561 / 12-18 เมษายน  2561

ราคาท่านละ   36,900   บาท 

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป , ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณแอม : 086 3171624

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “เมย-เจิ้งโจว-ซีอาน-ดอกโบตั๋น-ZH_36900.pdf” -เจิ้งโจว-ซีอาน-ดอกโบตั๋น-ZH_36900.pdf – Downloaded 544 times – 796 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ