ซีอาน by FD 19-24 900x720px
  • ที่สุดแห่งซีอาน สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี
  • อลังการมรดกทางวัฒนธรรม ถ้ำหินหลงเหมิน
  • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 4-5 ดาว
  • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

 

กำหนดการเดินทาง

19 – 24 เมษายน 2561

 ราคา 35,000  บาท

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป , ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

14.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก 1 ชั้น ประตู 2 สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

16.25 น.
ออกเดินทางสู่เมืองซีอาน โดยเที่ยวบิน FD588 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.25 น.
ถึงท่าอากาศยาน เมืองซีอานเมืองหลวงของมณฑลส่านซี เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของจีนมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นและรุ่งเรืองมากในสมัยราชวงศ์ถัง ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” ซีอาน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ซีอานเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกเมืองหนึ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก NOVOTEL XIAN HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟด่วนความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชมถ้าหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) ถํ้าหินประตูมังกร (รวมรถกอล์ฟ) เป็นกลุ่มถํ้าบนหน้าผา ห่างออกไปทางใต้ 12 กิโลเมตรจากเมืองลั่วหยาง ในมณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกเป็นภูเขา มี แม่นํ้าอีสุ่นไหลผ่านตรงกลาง จัดว่าเป็น 1 ใน 3 แหล่งผลงานทางพุทธศิลปะโบราณที่ประกอบด้วย ถํ้าผา ม่อเกาถํ้าผาหลงเหมิน และถํ้าผาหยุนกัง ที่มีชื่อเสียงที่สุดในจีน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CHANWU HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้ากวนอู (สุสานกวนหลินหรือสุสานหัว) ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร เล่าขานกันว่าเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของชาวจีน ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจีน

นำท่านชม วัดเส้าหลิน หรือ เสี้ยวลิ้มยี่เป็นวัดพุทธนิกายมหายานในประเทศจีนที่มีอยู่จริง มีชื่อเสียงอย่างมากเนื่องจากปรากฏในนิยายกำลังภายในหลายเรื่อง โดยเฉพาะในผลงานของกิมย้ง วัดเส้าหลิน ชมป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่ บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม วัดเส้าหลิน หรือ เสี้ยวลิ้มยี่เป็นวัดพุทธนิกายมหายานในประเทศจีนที่มีอยู่จริง มีชื่อเสียงอย่างมากเนื่องจากปรากฏในนิยายกำลังภายในหลายเรื่อง โดยเฉพาะในผลงานของกิมย้ง วัดเส้าหลิน ชมป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่ บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนั้นชม การแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่อง เที่ยวได้ชม ที่ ณ โรงเรียน ฝึกกังฟู ในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเจิ้งโจว

ค่ำ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
การแสดงโชว์ “shaolin Zen Grand concert Ceremony” กำกับโดย จางอี้โหมว (张艺谋) ผู้กำกับฝีมือเยี่ยมมีชื่อเสียงก้องโลก ซึ่งเป็นการแสดงถึงต้นกำเนิดศาสนาพุทธนิยายเซน (ณาน) คือวัดเส้าหลิน ณ เมืองเติงเฟิง มณฑลเหอหนาน
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ “หยุนไถซาน” อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจีน สัมผัสหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม ชมนํ้าตกที่มีฟองนํ้าใสสะอาด กระจายดุจดังสำลี ตอนกลางวันจะมีแสงสีรุ้งพาดโค้งทิวทัศน์เป็นภูเขาสูงตระหง่านเกินเอื้อมถึงเมฆและหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเหมือนอุทยานที่เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากสีสวยงามเต็มพื้นที่ทั่วอุทยานสวรรค์หยุนไถซาน

บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองซีอาน อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก JIANGUO HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านเข้าชม สุสานทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี คือมหาสุสานของจักรพรรดิจีน จิ๋นซีฮ่องเต้ (ฉินสื่อหวงตี้) แห่งราชวงศ์ฉิน ปัจจุบันสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองซีอานตามประวัติ สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้เริ่มก่อสร้างในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตั้งแต่ปี 208 – 246 ก่อนคริสตกาลซึ่งอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวมทั้งสิ้น 2,180 ตารางกิโลเมตร

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม กาแพงเมืองโบราณซีอาน ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี กำแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู บริเวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…เกี๊ยวซีอานหลากรส
จากนั้นชมการแสดงโชว์นาฏศิลป์ราชวงศ์ถังอันลือชื่อ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก NOVOTEL XIAN HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านสู่ เจดีย์ห่านฟ้า (ต้าเยี่ยนถ่า) สถานที่ที่พระถังซำจั๋งใช้ในการแปลคัมภีร์พระไตรปิฏก หลังจากที่ท่านได้เดินทางกลับมาจากประเทศอินเดีย ตามประวัติที่จดบันทึกกล่าวกันว่า เคยมีฝูงห่านป่าบินผ่านมาแล้วมีห่านป่าตัวหนึ่ง พลัดฝูงปีกหักตกตายที่นี่ ผู้ออกบวชบำเพ็ญที่พำนักอยู่ที่นี่ประหลาดใจระคนความตกใจและเข้าใจว่า ห่านป่านี้คือพระโพธิสัตว์ จึงได้ก่อเจดีย์เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ห่านป่าดังกล่าวโดยเจดีย์องค์นี้มีความสูงถึง 64 เมตร และถือเป็นเจดีย์ก่ออิฐที่มีรูปทรงคล้ายหอสูง ตามแบบฉบับของศิลปะการก่อสร้างของจีน จากนั้นนำท่านเดิน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมและถ่ายรูปชมจัตุรัสหอระฆังหอระฆังโบราณเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร ลึก 3 เมตร โครสร้างหลังคาเป็นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สูงและกว้าง 6 เมตร ชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สองและชั้นที่สามเป็นเครื่องไม้ หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นในปี 17 แห่งการครองราชย์ของพระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง ) ซึ่งเป็นพระจักพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนอิสลาม ให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝากตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

22.25 น.
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD589

01.40 น.
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทาง วันที่     19-24 เมษายน  2561    

ราคาท่านละ   35,000   บาท 

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป , ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณแอม : 086 3171624

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “ซีอาน-by-FD-19-241.pdf” -by-FD-19-241.pdf – Downloaded 223 times – 2 MB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ