ตงชวน

  • คุนหมิง ตงชวน เนินเขาเจ็ดสี  4 วัน  TG  460x246px

คุนหมิง ตงชวน เนินเขาเจ็ดสี 4 วัน เดือน พฤษภาคม

  • กำหนดการเดินทาง 12-15 // 19-22 // 26-29 พฤษภาคม 2560
  • HILIGHT!! ...ชมความสวยงามของมณฑลยูนนาน...สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์
  • สู่ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์  “แผ่นดินสีแดงแห่งเมืองตงชวน”
  • เดินทางโดยสายการบินไทย  (TG)/พร้อมเมนูอาหารพื้นเมือง

ราคา 23,900 บาท