• วันที่ 15 – 22 ตุลาคม 2558
 • นั่งรถชมทิวทัศน์ที่สวยงานด้วยรถโดยสารที่สะดวกสบาย
 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
 • เดินทางโดยสายการบินไทย

ทัวร์จีน ทัวร์เส้นทางสายไหม ถ้ำพระมอเกาคู

ทัวร์จีน,ทัวร์เส้นทางสายไหม

Download “เส้นทางสายไหม-8-วันTG-15-22ตค.58.pdf” -8-วันTG-15-22ตค.58.pdf – Downloaded 99 times – 740 kB

รายละเอียดทัวร์

วันแรก : กรุงเทพฯ – เฉินตู  – นั่งเครื่องภายในสู่ อูรูมูฉี

 • [เวลา 08.00 น.] พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
 • [เวลา 10.15 น.] นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินไทย TG 618 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • [เวลา 14.25 น.] ถึงท่าอากาศยานเฉินตู
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • [เวลา 18.55 น.] เดินทางสู่ อูรูมูฉี โดยสายการบินภายใน เที่ยวบินที่ CA4157
 • [เวลา 22.35 น.] ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก(หมายเหตุ : เวลาที่เมืองอูรูมูฉี ประมาณ 20.00 น. ยังคงสว่างอยู่)
 • ที่พัก HUA LING GRAND HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : เทือกเขาเทียนซาน – ทะเลสาบเทียนฉือ –  พิพิธภัณฑ์ซินเกียง– ทูรูฟาน– ต้าปาจาร์ – คานเอ๋อจิ่ง

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาเทียนซาน จากนั้นนำชม “ทะเลสาบเทียนฉือหรือทะเลสาบสีน้ำเงิน”  เป็นทะเลสาบกลางหุบเขาที่มีชื่อเสียงว่าสวยงามดุจสรวงสวรรค์ จากนั้นเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ซินเกียง ชมหลักฐานทางโบราณคดีได้ทั่วมณฑลซินเกียง ต่อไปเดินทางไปเมืองทูรูฟานเป็นเมืองผลไม้ที่ลือชื่อของมณฑลซินเกียง มีทั้งองุ่น ลูกท้อ แอพริคอด แตงฮามี
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม ต้าปาจาร์ ตลาดบาซาร์ใจกลางเมือง เป็นตลาดบาซาร์ที่มีขนาดใหญ่มาก อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองทูรูฟาน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)  เมืองทูรูฟาน เมืองโอเอซิสบนเส้นทางสายไหม  จากนั้นนำท่านชม คานเอ๋อจิ่ง  ซึ่งเป็นระบบชลประทานใต้ดินที่สำคัญของซินเกียงโดยการกักเก็บน้ำที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาที่ไหลลงมายังพื้นที่ด้านล่างด้วยการขุดเจาะเป็นอุโมงค์ใต้ดิน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 •  ที่พัก TU HA PETROLRUM HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง – ถ้ำเชียนฝอต้ง – สวนองุ่น – นั่งรถชมวิวสู่เมืองโบราณฮามี่

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • นำท่านสู่ เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง เป็นซากเมืองโบราณที่เคยรุ่งเรืองในอดีตอารยธรรมโบราณที่สามารถจินตนาการได้และสถานที่ก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี นำท่านนั่งรถลาของชาวอุยกูร์ ที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นมารับจ้าง ในรถลาแต่ละคันนั้นจะมีชายชาวอุยกูร์ลากประมาณ 3 กม. และยังมีความกว้างขวางกว่าเมืองโบราณเจียวเหอ

  จากนั้นนำท่านไปชม เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก

  จากนั้นนำท่านไป ชมสวนองุ่น “ผู่เถาโกว” เมืองทูรูฟานเป็นเมืองผลไม้ที่  ลือชื่อของมณฑลซินเกียง มีทั้งองุ่น ลูกท้อ แอพริคอด แตงฮามี

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ฮามี่” ฮามี่เป็นเมืองหน้าด่านของมณฑลซินเกียง เส้นทางจะเป็นถนนตัดผ่านเขตทะเลทรายโกบี
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก BAGDAD HOTEL (ระดับดีที่สุด) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ : ฮามี่ – สุสานจักรพรรดิฮามี่ – นั่งรถสู่เมืองตุนหวง – ถ้ำพระมอเกาคู (สถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง) – โชว์ตุนหวง

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • นำท่านเดินทางเข้าชมสุสานที่มีชื่อเสียงแห่งอาณาจักรทะเลทราย สุสานจักรพรรดิฮามี่ (TOMBS OF THE HUI KINGS) เป็นสุสานใหญ่ที่ฝังพระศพของ “ข่าน” แห่งฮามีหลายรัชสมัย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม. ,ดีกว่าการนั่งรถไฟ) เมืองตุนหวง เป็นเมืองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจีน ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองตุนหวง เดินทางเข้าชม “ถ้ำพระมอเกาคู” เป็นถ้ำที่มีคูหาน้อยใหญ่ถึง 492 คูหา แต่มีเพียง 70 คูหาเท่านั้นที่เปิดให้เข้าชมได้ กล่าวกันว่าคูหาต้น ๆ เป็นผลงานบุกเบิกของ พระสงฆ์เล่อจุน ส่วนคูหาสุดท้ายถูกขุดขึ้นในยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีน ค.ศ. 1277 หลังจากนั้นถ้ำก็ไม่ได้ถูกเหลียวแล คูหาต่าง ๆ ของถ้ำมีงานจิตรกรรมจากสมัยต่างๆ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านพบ โชว์ตุนหวง ที่มีความอ่อนช้อย ลีลาท่าทางในการแสดงที่งดงามอีกโชว์หนึ่งของที่นี่
 • ที่พัก THE SILK ROAD DUNHUANG HOTEL (ระดับดีที่สุด)

วันที่ห้า : หมิงซาซาน – เมืองจางยี่กวน – ด่านเจียยี่กวน – จัตุรัสป้อมปราการ

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ หมิงซาซาน (เขาทรายขับเพลงหรือเขาทรายร้องได้) โดยให้ท่านได้ทดลองขี่อูฐ (มีคนจูงรวมค่าใช้จ่ายแล้ว) ซึ่งเป็นเนินทรายสูงพอสมควร เมื่อขึ้นถึงบนยอดเขา สามารถนั่งลื่นไถลลงจากยอดเขาสู่เชิงเขาด้านล่าง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียยี่กวน ศูนย์แลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจการเมืองระหว่างประเทศต่างๆในอดีต นำท่าน ชมด่านเจียยี่กวน ด่านที่สูงตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรง และสำคัญที่สุดในภาคตะวันตก ชมลานจัตุรัสป้อมปราการด้านในที่มีกำแพงรายล้อม
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก HUA CHEN HOTEL (ระดับดีที่สุด) หรือเทียบเท่า

วันที่หก : วัดต้าฝอ – เมืองอูเว่ย – สุสานราชวงศ์ฮั่น – เมืองหลันโจว

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • นำท่านชมวัดต้าฝอซื่อ สร้างสมัยซีเซี้ยเป็นมหาวิหารประดิษฐานพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของจีน และด้านหลังวิหารจะมีเจดีย์ไม้ (เย่มู่ถ่า) ให้ท่านได้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนถึงเวลาอันสมควร  นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอูเว่ย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางเข้าชม สุสานราชวงศ์ฮั่น แบ่งเป็น 3 ห้องให้ได้ชม ภายในสุสานมีเครื่องประดับที่มีค่ามากมาย เช่น เครื่องประดับที่ทำด้วย เงิน ทอง หยก  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหลันโจว
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก FEITIAN HOTEL (ระดับดีที่สุด) หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด : ผ่านชมวัดเจดีย์ขาว – กังหันวิดน้ำสุ่ยเฌอ  – สะพานเหล็กจงซาน – นั่งเครื่องภายในสู่เฉินตู

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • ผ่านชมเจดีย์ขาว (ทางขึ้นค่อนข้างชัน ถ้าสนใจเข้าชมท่านสามารถแจ้งกับทางหัวหน้าทัวร์ได้) หรือ วัดไป๋ถ่าซาน ฝั่งแม่น้ำหวงเหอทางตอนเหนือ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่โดดเด่น นำท่านชม กังหันวิดน้ำโบราณ สุ่ยเชอ ที่เป็นของชาวลุ่มน้ำหวงเหอสมัยโบราณ

  นำท่านชม สะพานเหล็กจงซานเถี่ยเฉียว เป็นสะพานแรกที่ทอดข้ามแม่น้ำหวงเหอในประเทศจีน เมืองหลานโจว

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ……… น. เดินทางสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบินภายใน เที่ยวบินที่ …….
  ……… น. ถึงเมืองเฉินตู หลังผ่านพิธีการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านรับประทานอาหารค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก HOLIDAY INN NEW CENTURY HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่แปด : วังแพะเขียว  – กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว ถือว่าเป็นสำนักที่ใหญ่ที่สุดของลัทธิเต๋าในภาคตะวันตกเฉียงใต้ นำท่านชมสิ่งก่อสร้างสำคัญ มีตำหนักหลินจู่ ตำหนักเฉียน คุน ตำหนักซานซิน ตำหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศ ภายในตำหนักประดิษฐานรูปปั้นเทวดาที่คนจีนนับถือ สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดคือตำหนักซานเซิน
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • [เวลา 15.30 น.] ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่ TG 619 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  [เวลา 17.35 น.] ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…
อัลบั้ม ทัวร์เส้นทางสายไหม

ทัวร์เส้นทางสายไหม  วันที่ 11-18 เมษายน 2558