ทัวร์ไต้หวัน

  • (OCT-DEC)โปรแกรมไต้หวัน ไทเป ไทจง 5วัน4คืน TG_ลงร้า  460x246px

ไต้หวัน ไทเป เย่หลิว อาลีซัน 5 วัน

  • กำหนดการเดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2561
  • ชม สวนสนพันปี และนั่งรถไฟโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซัน
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน”
  • นมัสการ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ที่ วัดเหวินอู่
  • เก็บภาพความประทับใจ ที่ อุทยานเย่หลิว และน้ำตกสือเฟิน
  • ถ่ายรูปกับตึก 101 ให้ท่านสัมผัสสัญลักษณ์ของเมืองไทเป
  • สัมผัสความงดงามของเมืองโบราณจิ่วเฟิ่น

ราคา 36,900 บาท