ทัวร์ไต้หวัน

  • ไต้หวัน TG 17-21ตค.60  460x246px

ไต้หวัน ไทเป เย่หลิ่ว อารีซัน 5 วัน ตุลาคม

  • กำหนดการเดินทาง 17-21 ตุลาคม 2560
  • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน
  • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม ราคาถูกกว่าที่ไทย
  • ที่พักมาตรฐานระดับ 4 ดาว

ราคา 38,900 บาท