• พักหรูพรีเมี่ยม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง
  • เดินทางโดย สายการบินไทย สะดวกสบาย
  • ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
  • นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง

รหัสทัวร์
LXA18098D-TG

กำหนดการเดินทาง
กันยายน – ตุลาคม 2561

ราคา  69,900  บาท

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป  /  ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

07.30 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3
เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

10.15 น.

เหินฟ้าสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 618 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.25 น.

ถึงท่าอากาศยาน เมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำ หมิน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

นำท่านเดินทางสู่วังแพะเขียว  นำท่านชมสิ่งก่อสร้างสำคัญ มีตำหนักหลินจู่ ตำหนักเฉียนคุน ตำหนักซานซิน ตำหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศ ภายในตำหนักประดิษฐานรูปปั้นเทวดาที่คนจีนนับถือ สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดคือตำหนักซานเซิน มีแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง ซึ่งคนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะส่วนใดของร่างกายให้นำมือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากอาการป่วยทันที อีกทั้งยังเป็นสำนักลัทธิเต๋าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ

จากนั้นนำท่านสัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจ ของโชว์ประจำมณฑลเสฉวน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งท่านไม่อยากจะลุกจากเก้าอี้เลย โชว์เปลี่ยนหน้ากากที่ผู้แสดงสะบัดหน้าเพียงครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนหน้าได้เพียงเสี้ยววินาที เป็นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ

พัก HILTON HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า

08:40

เหินฟ้าสู่ นครลาซา โดยเที่ยวบิน 3U8697.  นครเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต “ดินแดนหลังคาโลก”  ศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายทิเบต

10:55

เดินทางถึงสนามบินเมืองลาซา ที่ระดับความสูง 3,660 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่พำนักของผู้ดำรงตำแหน่งดาไลลามะ หลังผ่านพิธีการทางสนามบินและรับสัมภาระเรียบร้อย

บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองลาซา ( ระยะทาง 97 กิโลเมตร ประมาณ 2 ช.ม.) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์ใต้ฟ้าสีครามที่งดงาม แวดล้อมด้วยทิวเขาสูงและสายน้ำหย่าหลูจั่งปู้ (แม่น้ำพรหมบุตร) ที่ใสสะอาดไหลเอื่อยขนานไปกับถนน  ผ่านแปลงเพาะปลูกต้นน้ำมันหยิวไช่ฮัว หรือ ดอก Rapeseed ที่บานสะพรั่งเป็นทุ่งดอกสีเหลืองในฤดูใบไม้ผลิ และนาข้าวบาเล่ย์ ชมบ้านเรือนชนพื้นเมืองที่คงเอกลักษณ์ความเป็นทิเบตอย่างเหนียวแน่น
จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกายในที่พักตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ

ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า

นำท่านสู่ เขาเหย้าหวังซาน หน้าผาพระพันองค์ เขาเหย้าหวังซานมีการแกะสลักรูปพระโพธิสัตว์และพระศากยมุนีที่มีอายุกว่า 1300 ปี ซึ่งสร้างโดยบัญชาของท่านซงจานก้านปู้ ในสมัย ค.ศ. ที่ 7 อายุกว่า 1300 ปี

ชม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา สถานที่แสดงประวัติและความเป็นมาของประเทศทิเบต ด้านในมีจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเส้นแบ่งเขตและจัดแสดงการเกิดขึ้นของทิเบต ซึ่งสมัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้ผิวเปลือกโลกมาชนกันทำให้ภูเขาสองลูกมาชนกันจึงเกิดเป็นประเทศทิเบตเกิดขึ้นพบหลักฐานในยุคเหล็กและยุคสำริดในที่ราบสูงฉางตั้งแต่ยังไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียด วัฒนธรรมในบริเวณนี้เป็นที่รู้จักในชื่อวัฒนธรรมจางจุง ซึ่งมีกล่าวถึงในเอกสารโบราณของทิเบต

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน

ต่อจากนั้นนำท่านชม วัดเซรา วัดศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามของพุทธศาสนาวัชรยานนิกายเกลุก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1419 ตั้งอยู่บนพื้นที่อดีตที่ตั้งของกระท่อมพระจงฆาปา ใช้ศึกษาธรรมและปฏิบัติกรรมฐานอยู่หลายปี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยสงฆ์หลายสาขาวิชา มีพระจำพรรษาอยู่ประมาณ 300 รูป ชมการตรรกวิภากย์ปุจฉาวิสัชณาซึ่งเนการถกธรรมของพระทิเบตที่ปฎิบัติกันมาช้านาน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ

ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า

นำท่านเข้าชม พระราชวังโปตาลากง  ห้ามนำน้ำดื่มและกล้องถ่ายรูป เข้าในพระราชวังเป็นสถานที่เลื่องชื่อติดอันดับโลก แรกของประเทศจีน (CHINA’S WORLD HERITAGE) สร้างขึ้นในสมัย พุทธศตวรรษที่ 13 เนื้อที่ 120,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนยอดเขามาร์โปรี(เขาแดง) เป็นอาคาร 13 ชั้นมีห้องต่างๆเกือบ 1,000 ห้องและมีเสาค้ำยันอยู่กว่า 15,000 ต้น สร้างโดยกษัตริย์ซองเซินกัมโปทรงมีพระบัญชาให้สร้างขึ้นใน ศตวรรษที่ 7 สำหรับพระมเหสี 2 องค์ ที่เป็นชาวจีนและชาวเนปาล ต่อมาใช้เป็นสถานศึกษาพระธรรมดาไลลามะทุกพระองค์ทรงพำนักที่นี่ในฐานะผู้นำของประเทศและศาสนา เมื่อมองจากด้านบนของพระราชวังโปตาลาท่านสามารถชมทัศนียภาพหุบเขาและเมืองลาซาได้ชัดเจน (แนะนำให้ทุกท่านเข้าชมเมื่อท่านได้เดินทางเข้าชมแล้วจะทำให้ท่านรู้สึกปรับสภาพร่างกายได้ดีขึ้น)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นเที่ยวชม วัดต้าเจาหรือวัดโจคัง (JOKHANG TEMPLE) เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับการ

ยอมรับจาก THE UNITED : EDUCATIONALให้เป็น WORLD CULTURAL HERITAGES สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 พร้อมกับพระราชวังโปตาลากง โดยกษัตริย์ซองเซินกัมโป (SONGSTEN GAMBO)

จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดแปดเหลี่ยม หรือ ถนนแปดเหลี่ยม ตั้งอยู่หน้าวิหารโจคัง เป็นตลาดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองลาซา  โดยมีความยาว 800 เมตร ชาวทิเบตมีความเชื่อว่า ถนนแปดเหลี่ยมนี้เป็นเส้นทางจงกรม จากชาตินี้สู่ชาติหน้าได้ รวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของชาวทิเบต และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย

รับประทานอาหารค่ำ

ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า
นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าใสสะอาดที่สุด ทะเลสาบยามดก (YAMDROK LAKE หรือ ทะเลสาบหยังจวง) เป็นทะเลสาบหนึ่งในทะเลสาบสามภพของชาวทิเบตสูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,400 เมตร ทุกปีจะมีคนนับแสนไปประกอบพิธีล้างบาปในอดีตเคยเป็นสถานที่สู้รบกับพวกยุโรป เมื่อท่านได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนฟากฟ้าอยู่แค่เอื้อมเพลิดเพลินกับ  ทิวทัศน์ภูเขา, ที่ราบทุ่งหญ้า, ฝูงแกะ, ฟาร์มวัว, พันธุ์ไม้หลากสีสันและหมู่บ้านชนพื้นเมืองตลอดเส้นทาง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่าน ชมสมุนไพรทิเบต (ตังถั๋งเช่า) ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินกลับสู่ เมืองลาซา

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ

ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

จัดเตรียม กระเป๋าสัมภาระเพื่อเตรียมขึ้นรถไฟ ในวันรุ่งขึ้น 

ห้ามนำมีด ของมีคม สเปย์ที่มีรูปเปลวไฟ ขึ้นบนรถไฟ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า
หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
11:45 น.
เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินชม ณ ถ้ำพระพันองค์ ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อเสียงในวงการศิลปกรรมของโลก  ประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่าสี่ร้อยเก้าสิบถ้ำเจาะตามผนังเขา  มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาป็นจำนานมาก  เฉพาะที่เขียนด้วยสีอย่างงดงามตระการตา  มีมากถึงสี่หมื่นห้าพันตารางเมตร  ชมรูปปั้นมากกว่าสองพันองค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน

17:30 น.

นำท่านเดินทางโดยรถไฟ ขบวนที่ Z6812 เดินทาง สู่ซีหนิง
* พักตู้นอนวีไอพี ห้องละ 4 ท่าน (ไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ)

ความสูง 3,664 เมตร จากระดับน้ำทะเล – ออกเดินทางจาก “สถานีรถไฟลาซา”ความสูง 4,305 เมตรจากระดับน้ำทะเล  เข้าสู่เขต “หยังปาจิ่ง” ผ่านโรงงานไฟฟ้าพลังไอน้ำ บริเวณนี้จะมีบ่อน้ำพุกระจายอยู่ทั่วไป บางบ่อจะมีน้ำพุพวยพุ่งสูงถึง 100 เมตรความสูง 5,072 เมตรจากระดับน้ำทะเล – ออกจากเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตที่สถานีบนภูเขา

“ถังกู่ลา-ซาน” จุดสูงสุดที่ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์พาดผ่าน ผ่านชมแนวเทือกเขาเก๋อลาตานตง (ยอดสูงสุดสูง 6,621 เมตรจากระดับน้ำทะเล) ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแยงซีเกียง ขบวนรถไฟจะผ่านอุโมงค์ที่สูงที่สุดในโลก 4,905 เมตร จากระดับน้ำทะเล

“เฟิงหว่อซาน” ความสูง 4,743 เมตร จากระดับน้ำทะเล

“เขอเข่อซีหลี่” เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสงวนประเภท กวางทิเบต ลาป่า วัวเหลือง ฯลฯ รถไฟจะวิ่งผ่านสะพานข้ามแม่น้ำ ซึ่งตัวสะพานจะออกแบบเป็น 2 ชั้น ชั้นบนสำหรับรถไฟวิ่งและชั้นล่างสำหรับให้ฝูงสัตว์ป่าอพยพความสูง 4,615 เมตร จากระดับน้ำทะเล

 “ปู้ต้งเฉวียน” น้ำในบริเวณนี้จะไม่กลายเป็นน้ำแข็งไม่ว่าจะอยู่ในฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุม เพราะมีความร้อนระอุส่งผ่านมาจากใต้ดินความสูง 4,772 เมตร จากระดับน้ำทะเล

เข้าสู่ช่วงสูงสุดของช่องเขาคุนหลุน ที่ทางรถไฟพาดผ่าน ผ่านชมธารน้ำแข็งสุริโยธินเบิกฟ้า ถ้าอากาศดีสามารถมองเห็นยอดสูงสุดของภูเขาคุนหลุน (6,178 เมตร) ซึ่งน้อยคนนักจะมีโอกาสเห็นด้วยตา ผ่านอุโมงค์ที่เจาะผ่านเทือกเขาคุนหลุนยาว 1,686 เมตร ถือว่าเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลกที่สร้างบนเขตดินน้ำแข็ง ผ่านทะเลสาบซีหวังมู่ความสูง 2,820 เมตร จากระดับน้ำทะเล  นั่งรถไฟชมวิวเพลินใจ รถไฟจะค่อยๆลดระดับต่ำลงไปเรื่อยๆ เย็นนี้รถไฟจะเข้าเขตสถานี เมืองเก๋อเอ่อร์มู่ มณฑลซิงไห่

เมืองนี้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1960 มีประชากรประมาณ 5 หมื่นคน เป็นเมืองที่มีการผลิตเกลือทะเลสาบมากที่สุดของจีนคืนนี้รถไฟจะออกจาก “เก๋อเอ่อร์มู่” และไปสว่างซีหนิง เส้นทางบางช่วงจะผ่านเขตโอเอซิส และเนินทรายในเขตทะเลทรายโกบี

รับประทานอาหารค่ำ บนรถไฟ

ที่พัก บนรถไฟ ที่วิ่งบนเส้นทางที่งดงามที่สุด

เช้า
รับประทานอาหารเช้า
บนรถไฟ นำท่านเดินทางสู่เมืองซีหนิง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน

14:22 น.

รถไฟ ถึง สถานีนครซีหนิง เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ มณฑลขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงทิเบต-ชิงไห่ ที่มีความสูงเฉลี่ยกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีประชากรเบาบางเพียงประมาณ 5 ล้านคน ภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูง เสน่ห์ของชิงไห่คือความรกร้างห่างไกลและความเป็นอยู่ของชนเผ่าเร่ร่อน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

18:10 น.

นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู
โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบิน 3U8156 เดินทางถึง เมืองเฉินตู

รับประทานอาหารค่ำ

ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า
นำท่าน สู่ถนนจินลี่ เป็นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้งได้ทั้งของรับประทาน และของฝากของที่ระลึกเช่นหน้ากากเฉิงตูเพราะถนนจินหลีนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่แสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันโด่งดังของเมืองเฉิงตู แค่ประตูทางเข้าก้อสามารถทำให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศแห่งเหมือนเดินในหนังจีนสมัยก่อนได้เลยทีเดียว

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ..พิเศษ อาหารยาสมุนไพรจีน หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน

15.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย  เดินทางโดยสายการบิน เที่ยวบินที่ TG 619

17.35 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทิเบต

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป / ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก: 081 6254080

คุณริน : 082 9646699

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “LXA18098D-TG-โปรแกรมเฉินตู-ทิเบต-นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก-8-วัน-ไม่เข้าร้าน.pdf” LXA18098D-TG-โปรแกรมเฉินตู-ทิเบต-นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก-8-วัน-ไม่เข้าร้าน.pdf – Downloaded 27 times – 665 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ