• ชม พระราชวังโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
  • ชม ทะเลสาบยามดรก ทะเลสาบน้ำจืดที่สูงสุดในโลก
  • นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก บนความสูงที่กว่า 5,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล
  • เดินทางโดย สายการบินไทย (TG) สะดวกสบาย
  • พักหรูโรงแรม 5 ดาว  INTERCONTINENTAL HOTEL
  • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

กำหนดการเดินทาง

10 – 17 เมษายน 2561 (ปิดกรุ๊ป)

13 – 20 เมษายน 2561

ราคาท่านละ  69,900  บาท

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป / ไม่แจกของ / ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

07.30 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

10.15 น.
เหินฟ้าสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 618 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.25 น.
ถึงท่าอากาศยาน เมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำ หมิน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

นำท่านเดินทางสู่วังแพะเขียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครเฉินตู  ถือว่าเป็นสำนักที่ใหญ่ที่สุดของลัทธิเต๋าในภาคตะวันตกเฉียงใต้

นำท่านชมสิ่งก่อสร้างสำคัญ มีตำหนักหลินจู่ ตำหนักเฉียนคุน ตำหนักซานซิน ตำหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศ ภายในตำหนักประดิษฐานรูปปั้นเทวดาที่คนจีนนับถือ    สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดคือตำหนักซานเซิน มีแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง ตัวหนึ่งน่าประหลาดใจมาก“มีเขาข้างเดียว” กล่าวว่าอวัยวะส่วนต่างๆของแพะ จะมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์สิบสองราศี มีลักษณะดังนี้ มีหูเหมือนหนู ตาเหมือนไก่ จมูกเหมือนวัว กีบเล็บเหมือนเสือ ปากเหมือนกระต่าย        เขาเหมือนมังกร หางเหมือนงู หน้าเหมือนม้า คอเหมือนลิง หนวดแพะ ท้องเหมือนหมา ก้นเหมือนหมู  ซึ่งคนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะส่วนไดของร่างกายให้นำมือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากอาการป่วยทันที และวังแพะเขียวยังเป็นสำนักลัทธิเต๋าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
พัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า
เหินฟ้าสู่ นครลาซา โดยเที่ยวบิน 3U…  นครเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต “ดินแดนหลังคาโลก”  ศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายทิเบต ตั้งอยู่ที่ระดับความ สูง 3,660 เมตร บนสองฝั่งของแม่น้ำเคียซู (KYICHUหรือ แม่น้ำลาซา) อันเป็นสาขาของแม่น้ำยาร์หลุงจางป๋อ (แม่น้ำพรหมบุตร) ที่ไหลผ่านทิเบตไปทางตะวันออกลงใต้สู่อ่าวเบงกอลของอินเดีย (อาหารกลางวันบนเครื่องบิน)

บ่าย
เดินทางถึงสนามบินเมืองลาซา ที่ระดับความสูง 3,660 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่พำนักของผู้ดำรงตำแหน่งดาไลลามะ หลังผ่านพิธีการทางสนามบินและรับสัมภาระเรียบร้อย เดินทางเข้าสู่เมืองลาซา (ประมาณ 2 ช.ม.) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์ใต้ฟ้าสีครามที่งดงาม แวดล้อมด้วยทิวเขาสูงและสายน้ำยาร์หลุงจางป๋อ (แม่น้ำพรหมบุตร) ที่ใสสะอาดไหลเอื่อยขนานไปกับถนน ผ่านแปลงเพาะปลูกต้นน้ำมันหยิวไช่ฮัว และนาข้าวบาเล่ย์ ชมบ้านเรือนชนพื้นเมืองที่คงเอกลักษณ์ความเป็นทิเบตอย่างเหนียวแน่น

จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกายในที่พักตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า
นำท่านสู่ เขาเหย้าหวังซาน เขาเหย้าหวังซานมีการแกะสลักพระคัมภีร์อักขระทิเบตบนหน้าผา มีการเก็บรักษาไว้อย่างดีมาก เป็นถ้าที่มีประวัติกว่าพันปี บนภูเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพของพระราชวังโปตาลากง ท่านสามารถถ่ายภาพของพระราชวังในมุมที่สวยงามได้จากจุดนี้
ชม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา สถานที่แสดงประวัติและความเป็นมาของประเทศทิเบต ด้านในมีจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเส้นแบ่งเขตและจัดแสดงการเกิดขึ้นของทิเบต ซึ่งสมัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำใหญ่ผิวเปลือกโลกมาชนกันทำให้ภูเขาสองลูกมาชนกันจึงเกิดเป็นประเทศทิเบตเกิดขึ้นพบหลักฐานในยุคเหล็กและยุคสำริดในที่ราบสูงฉางตั้งแต่ยังไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียด วัฒนธรรมในบริเวณนี้เป็นที่รู้จักในชื่อวัฒนธรรมจางจุง ซึ่งมีกล่าวถึงในเอกสารโบราณของทิเบตและเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาบอน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
ต่อจากนั้นนำท่านชม วัดเซรา วัดศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามของพุทธศาสนาวัชรยานนิกายเกลุก  สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1419 ตั้งอยู่บนพื้นที่อดีตที่ตั้งของกระท่อมพระซองฆาปาใช้ศึกษาธรรมและปฏิบัติกรรมฐานอยู่หลายปี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยสงฆ์หลายสาขาวิชา มีพระจำพรรษาอยู่ประมาณ 300 รูป ชมสถาปัตยกรรมลักษณะผสมผสานอันยิ่งใหญ่น่าชม

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า
นำท่านเข้าชม พระราชวังโปตาลากง  ห้ามนำน้ำดื่มและกล้องถ่ายรูป เข้าในพระราชวัง เป็นสถานที่เลื่องชื่อติดอันดับโลก แรกของประเทศจีน (CHINA’S WORLD HERITAGE) สร้างขึ้นในสมัย พุทธศตวรรษที่ 13 เนื้อที่ 120,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนยอดเขามาร์โปรี(เขาแดง) เป็นอาคาร 13 ชั้นมีห้องต่างๆเกือบ 1,000 ห้องและมีเสาค้ำยันอยู่กว่า 15,000 ต้น สร้างโดยกษัตริย์ซองเซินกัมโปทรงมีพระบัญชาให้สร้างขึ้นใน ศตวรรษที่ 7 สำหรับพระมเหสี 2 องค์ที่เป็นชาวจีนและชาวเนปาล ต่อมาใช้เป็นสถานศึกษาพระธรรมดาไลลามะทุกพระองค์ทรงพำนักที่นี่ในฐานะผู้นำของประเทศและศาสนา เมื่อมองจากด้านบนของพระราชวังโปตาลาท่านสามารถชมทัศนียภาพหุบเขาและเมืองลาซาได้ชัดเจน (แนะนำให้ทุกท่านเข้าชมเมื่อท่านได้เดินทางเข้าชมแล้วจะทำให้ท่านรู้สึกปรับสภาพร่างกายได้ดีขึ้น)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นเที่ยวชม วัดต้าเจาหรือวัดโจคัง (JOKHANG TEMPLE) เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับการยอมรับจาก THE UNITED : EDUCATIONALให้เป็น WORLD CULTURAL HERITAGES สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 พร้อมกับพระราชวังโปตาลากง โดยกษัตริย์ซองเซินกัมโป (SONGSTEN GAMBO) กษัตริย์องค์แรกที่รับศาสนาพุทธเข้าสู่ทิเบตวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำที่องค์หญิงเหวินเฉิง (WENCHENG) ทรงอาราธนามายังทิเบต

จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดแปดเหลี่ยม หรือ ถนนแปดเหลี่ยม ตั้งอยู่หน้าวิหารโจคัง เป็นตลาดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองลาซา  โดยมีความยาว 800 เมตร ชาวทิเบตมีความเชื่อว่า ถนนแปดเหลี่ยมนี้เป็นเส้นทางจงกรม จากชาตินี้สู่ชาติหน้าได้ รวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของชาวทิเบต และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย งานฝีมือต่าง ๆ ที่ชาวทิเบตนำมาวางขายรายรอบถนนสายนี้ ถนนสายนี้ยังมีร้านค้าต่าง ๆ ที่เป็นของชาวเนปาลและชาวอินเดียจะขายสินค้านำเข้า เช่น  พรมถัก หมวก ร้องเท้า ผ้าประดับประตู เครื่องเงิน อัญมณี ฯลฯ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า
นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าใสสะอาดที่สุด ทะเลสาบยามดรก (YAMDROK LAKE หรือ ทะเลสาบหยังจัวง) เป็นทะเลสาบหนึ่งในทะเลสาบสามภพของชาวทิเบตสูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,400 เมตร ทุกปีจะมีคนนับแสนไปประกอบพิธีล้างบาปในอดีตเคยเป็นสถานที่สู้รบกับพวกยุโรป เมื่อท่านได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนฟากฟ้าอยู่แค่เอื้อมเพลิดเพลินกับ  ทิวทัศน์ภูเขา, ที่ราบทุ่งหญ้า, ฝูงแกะ, ฟาร์มวัว, พันธุ์ไม้หลากสีสันและหมู่บ้านชนพื้นเมืองตลอดเส้นทาง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่าน ชมสมุนไพรทิเบต (ตังถั๋งเช่า) ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินกลับสู่ เมืองลาซา

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ

ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

จัดเตรียม กระเป๋าสัมภาระเพื่อเตรียมขึ้นรถไฟ ในวันรุ่งขึ้น 

ห้ามนำมีด ของมีคม สเปย์ที่มีรูปเปลวไฟ ขึ้นบนรถไฟ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า
โดยสารรถไฟ ขบวนที่ Z6802 เดินทาง สู่ซีหนิง * พักตู้นอนวีไอพี ห้องละ 4 ท่าน (ไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ) ความสูง 3,664 เมตร จากระดับน้ำทะเล – ออกเดินทางจาก “สถานีรถไฟลาซา”ความสูง 4,305 เมตรจากระดับน้ำทะเล

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
เข้าสู่เขต “หยังปาจิ่ง” ผ่านโรงงานไฟฟ้าพลังไอน้ำ บริเวณนี้จะมีบ่อน้ำพุกระจายอยู่ทั่วไป บางบ่อจะมีน้ำพุพวยพุ่งสูงถึง 100 เมตรความสูง 5,072 เมตรจากระดับน้ำทะเล – ออกจากเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตที่สถานีบนภูเขา
“ถังกู่ลา-ซาน” จุดสูงสุดที่ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์พาดผ่าน ผ่านชมแนวเทือกเขาเก๋อลาตานตง (ยอดสูงสุดสูง 6,621 เมตรจากระดับน้ำทะเล) ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแยงซีเกียง ขบวนรถไฟจะผ่านอุโมงค์ที่สูงที่สุดในโลก 4,905 เมตร จากระดับน้ำทะเล
“เฟิงหว่อซาน” ความสูง 4,743 เมตร จากระดับน้ำทะเล
“เขอเข่อซีหลี่” เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสงวนประเภท กวางทิเบต ลาป่า วัวเหลือง ฯลฯ รถไฟจะวิ่งผ่านสะพานข้ามแม่น้ำ ซึ่งตัวสะพานจะออกแบบเป็น 2 ชั้น ชั้นบนสำหรับรถไฟวิ่งและชั้นล่างสำหรับให้ฝูงสัตว์ป่าอพยพความสูง 4,615 เมตร จากระดับน้ำทะเล
 “ปู้ต้งเฉวียน” น้ำในบริเวณนี้จะไม่กลายเป็นน้ำแข็งไม่ว่าจะอยู่ในฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุม เพราะมีความร้อนระอุส่งผ่านมาจากใต้ดินความสูง 4,772 เมตร จากระดับน้ำทะเล
เข้าสู่ช่วงสูงสุดของช่องเขาคุนหลุน” ที่ทางรถไฟพาดผ่าน ผ่านชมธารน้ำแข็งสุริโยธินเบิกฟ้า ถ้าอากาศดีสามารถมองเห็นยอดสูงสุดของภูเขาคุนหลุน(6,178 เมตร) ซึ่งน้อยคนนักจะมีโอกาสเห็นด้วยตา ผ่านอุโมงค์ที่เจาะผ่านเทือกเขาคุนหลุนยาว 1,686 เมตร ถือว่าเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลกที่สร้างบนเขตดินน้ำแข็ง ผ่านทะเลสาบซีหวังมู่ความสูง 2,820 เมตร จากระดับน้ำทะเล – นั่งรถไฟชมวิวเพลินใจ รถไฟจะค่อยๆลดระดับต่ำลงไปเรื่อยๆ เย็นนี้รถไฟจะเข้าเขตสถานี เมืองเก๋อเอ่อร์มู่ มณฑลซิงไห่ เมืองนี้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1960 มีประชากรประมาณ 5 หมื่นคน เป็นเมืองที่มีการผลิตเกลือทะเลสาบมากที่สุดของจีนคืนนี้รถไฟจะออกจาก “เก๋อเอ่อร์มู่” และไปสว่างซีหนิง เส้นทางบางช่วงจะผ่านเขตโอเอซิส และเนินทรายในเขตทะเลทรายโกบี

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ บนรถไฟ
ที่พัก บนรถไฟ ที่วิ่งบนเส้นทางที่งดงามที่สุด

เช้า
รับประทานอาหารเช้า
รถไฟ ถึง สถานีนครซีหนิง เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ มณฑลขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงทิเบต-ชิงไห่ ที่มีความสูงเฉลี่ยกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีประชากรเบาบางเพียงประมาณ 5 ล้านคน ภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูง เสน่ห์ของชิงไห่คือความรกร้างห่างไกลและความเป็นอยู่ของชนเผ่าเร่ร่อน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบิน 3U …………เดินทางถึง เมืองเฉินตู จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเสฉวน เป็นย่านที่ขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนปิดไม่สามารถให้รถวิ่งผ่านได้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปแต่ละสถานที่ตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
จากนั้นนำท่านสัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจ ของโชว์ประจำมณฑลเสฉวน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งท่านไม่อยากจะลุกจากเก้าอี้เลย โชว์เปลี่ยนหน้ากากที่ผู้แสดงสะบัดหน้าเพียงครั้งเดียวก็ สามารถเปลี่ยนหน้าได้เพียงเสี้ยววินาที เป็นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถูกปิดเป็นความลับและจะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกูลเท่านั้น
ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า
นำท่าน สู่ถนนจินลี่ เป็นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้งได้ทั้งของรับประทาน และของฝากของที่ระลึกเช่นหน้ากากเฉิงตูเพราะถนนจินหลีนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่แสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันโด่งดังของเมืองเฉิงตู แค่ประตูทางเข้าก้อสามารถทำให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศแห่งเหมือนเดินในหนังจีนสมัยก่อนได้เลยทีเดียว

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ..พิเศษ อาหารยาสมุนไพรจีน หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน

15.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย  เดินทางโดยสายการบิน เที่ยวบินที่ TG 619 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

17.35 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการวันที่         10 – 17 เมษายน 2561

ราคาท่านละ                  69,900             บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม                  10,000              บาท

กำหนดการวันที่         13 – 20 เมษายน 2561

ราคาท่านละ                  69,900             บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม                  10,000              บาท

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป / ไม่แจกของ / ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณแอม : 086 3171624

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “เฉินตู-ทิเบต-นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก-8-วัน-by-TG.pdf” -ทิเบต-นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก-8-วัน-by-TG.pdf – Downloaded 496 times – 2 MB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ