ทิเบต

  • (พ.ค.)เฉินตู ทิเบต นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 8 วัน b 460x246px

ทิเบต นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 8 วัน (กรกฎาคม – ตุลาคม)

  • กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 2561
  • พักหรูพรีเมี่ยม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง
  • เดินทางโดย สายการบินไทย สะดวกสบาย
  • ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
  • นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง

ราคา 69,900 บาท