ทิเบต

  • (ธค)ทิเบต 8 วัน TG ไม่เข้าร้าน 460x246px

ทิเบต นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 8 วัน (เมษายน)

  • กำหนดการเดินทาง 10 - 17 // 13 - 20 เมษายน 2561
  • ชม พระราชวังโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
  • ชม ทะเลสาบยามดรก ทะเลสาบน้ำจืดที่สูงสุดในโลก
  • นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก บนความสูงที่กว่า 5,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล
  • เดินทางโดย สายการบินไทย (TG) สะดวกสบาย
  • พักหรูโรงแรม 5 ดาว  INTERCONTINENTAL HOTEL
  • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 69,900 บาท