• นั่งกระเช้าชมความงาม กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง
  • ชมมหานครแห่งประวัติศาสตร์แบบครบครันทุกไฮไลท์
  • ถ่ายรูปบันทึกสุดยอดสนามกีฬารังนก ที่จัดงานโอลิมปิก ปี2008
  • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

กำหนดการเดินทาง

26 – 29 เมษายน 2561

 ราคา  29,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

08.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

10.10 น.
เดินทางสู่ นครปักกิ่ง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 614

15.50 น.
เดินทางถึง สนามบินนครปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองถึงท่าอากาศยานนครปักกิ่ง

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม หอบูชาเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมี เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณ เพื่อคุ้มครองเหล่าปวงประชาชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร นำท่าน ช้อปปิ้งถนนหวังฟู่จิง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง รวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ และร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิงมากมายที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม โชว์กายกรรม ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น แต่ไฮไลท์คือการขับมอเตอร์ไซค์หลายๆคัน วนอยู่ในพื้นที่จำกัดและโชว์กายกรรมปักกิ่งนั้นยังชื่อเป็นโชว์กายกรรมที่มีชื่อก้องโลกมาก

ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง เป็นพระราชอุทยานที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 290 เฮกต้าร์ ประกอบด้วยเนื้อที่ที่เป็นนํ้า 3 ส่วน เนื้อที่ที่เป็นดิน 1 ส่วน ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขา”ว่านโซ่วซาน” และ ทะเลสาบ “คุนหมิงหู” บนเขาว่านโซ่วซาน  ได้สร้างวิหาร ตำหนัก พลับพลา และเก๋งจีนอันงดงามไว้หลายรูปหลายแบบ ตั้งอยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพ ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 728 เมตร ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่ง มี สะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื่อมติดกับฝั่ง ทั่วทั้งอุทยานจัดไว้ได้สัดส่วนงดงามตระการตาซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้างอุทยานของจีน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (นั่งกระเช้า) เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณสร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก เชื่อกันว่าหากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้
จากนั้นนำท่านช้อบปิ้ง ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น เพื่อความจุใจในการช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่าน ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง หรือที่รู้จักในนาม สนามกีฬารังนก เป็นสนามกีฬาหลักที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ส่วนที่เรียกว่า “สนามรังนก”นั้นเพราะลักษณะของสนามมีการออกแบบให้ดูคล้าย “รังนก” โดยใช้โครงเหล็กมาสอดประสานทับกันไปมาจนดูคล้ายรังนกขนาดใหญ่จุผู้ชมได้ 91,000 ที่นั่งโดยเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2547 เสร็จสิ้นพร้อมเปิดใช้งานเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นผลงานการออกแบบร่วมกันระหว่าง Herzog & DeMeuron สถาปนิกชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่ออกแบบร่วมกับChina Architecture Design Institute และบริษัทArup โดยมีอ้ายเหว่ยเหว่ย ศิลปินร่วมสมัยชาวจีนเป็นคนให้คำปรึกษาในการออกแบบ

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ก่อนเดินทางกลับไทย นำท่านไหว้พระ ขอพร วัดลามะ ชม พระราชวังหยงเหอกง เป็นโบราณสถานที่รวมเอกลักษณ์ของชนชาติฮั่น แมนจู มองโกล และทิเบต สี่ชนชาติสำคัญของจีนไว้ได้อย่างลงตัวและครบครัน ซึ่งมีอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศจีน วัดลามะ เป็นวัดหนึ่งของศาสนาพุทธนิกายทิเบต มีเนื้อที่กว่า 60,000 ตารางกิโลเมตร มีตำหนักต่างๆกว่า 1,000 ห้อง วัดลามะนี้แต่เดิมเป็นพระตำหนักของเฉียนหรงฮ่องเต้ กษัตริย์องค์ที่ 2 ของราชวงศ์ชิงสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1723 ทรงสร้างให้กับองค์ชาย4 หย่งเจิ้ง หรือ องค์ชาย4 จากนวนิยายเรื่องศึกสายเลือดนั่นเอง เมื่อองค์ชาย 4 ได้ขึ้นครองราชย์เป็นฮ่องเต้องค์ที่ 3 จึงย้ายไปประทับที่พระราชวังหลวง ส่วนพระตำหนักนี้พื้นที่ครึ่งหนึ่งปรับเป็นที่พักผ่อนอิริยาบถนอกวังขององค์ชาย4 อีกครึ่งหนึ่งถวายพระลามะจังเจียฮูถูเค่อถู จึงได้กลายเป็นวัดลามะของทิเบตนิกายหมวกเหลืองตั้งแต่นั้นมา

17.05 น.
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 615

21.20 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจในการเดินทางและการบริการ

กำหนดการเดินทาง วันที่    26 – 29 เมษายน  2561

ราคาท่านละ   29,900   บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
รายการทัวร์นี้                  ไม่รวมทิป //เข้าร้านรัฐบาลจีน 3 ร้าน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณแอม : 086 3171624

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-4-วัน-TG_26-29-เมษายน-2561.pdf” -กำแพงเมืองจีน-4-วัน-TG_26-29-เมษายน-2561.pdf – Downloaded 122 times – 914 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ