• นั่งกระเช้าชมความงาม กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง
  • ชมมหานครแห่งประวัติศาสตร์แบบครบครันทุกไฮไลท์
  • ถ่ายรูปบันทึกสุดยอดสนามกีฬารังนก ที่จัดงานโอลิมปิก ปี 2008
  • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

กำหนดการเดินทาง

มิถุนายน – ตุลาคม 2561

 เริ่มต้น  29,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

08.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย TG โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

10.10 น.
เดินทางสู่ นครปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 614 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

15.50 น.
เดินทางถึง สนามบินนครปักกิ่ง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษาของประเทศ รู้จักกันดีในฐานะที่เป็นเมืองที่สำคัญที่สุดทางด้านการค้าระกว่างประเทศและ เป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆที่สำคัญทั้งหลาย และดำรงความสำคัญเช่นนี้เรื่อยมาตลอดประวัติศาสตร์ นครปักกิ่งตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ ที่ราบหวาเป่ย ชื่อเดิมคือ จี่ สมัยชุนชิวจ้านกั๋วเป็นเมืองหลวงของแคว้นยัน สมัยราชวงศ์เหลียว เป็นเมืองหลวงรอง ชิ้อยันจิง เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใช้ชื่อจงตู ต้าตู เป่ยผิงและเป่ยจิง โดยมีชื่อเรียกทั้งหมดกว่า 60 ชื่อ

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง….หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ใจกลางเมืองเพื่อรับประทานอาหาร…..

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 2)
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยครอบคลุมพื้นที่มากถึง 99 เอเคอร์ แต่นี่เป็นอาณาเขตที่เพิ่งมาขยายต่อเดิมออกไปในศตวรรษที่ 20 เพื่อใช้เป็นที่พบปะชุมนุมในงานพิธีสำคัญของชาติและในการรวมตัวแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองด้วย ภายใต้การนำของเหมาเจ่อตุง จัตุรัสเทียนอันเหมินได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบการก่อตั้งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.1949 โดยใช้แผ่นหินแกรนิตมาปูพื้นใหม่ทั้งหมด นำท่านชม พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิงเป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า “กู้กง” หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “จื่อจิ้นเฉิง” ซึ่งแปลว่า “พระราชวังต้องห้าม” เหตุที่เรียกพระราช วังต้องห้ามเนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่าจักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์  จึงต้องเป็นที่ต้องห้ามคนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
หลังอาหารนำท่านชม หอฟ้าเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมี เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณ เพื่อคุ้มครองเหล่าปวงประชาชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ร้านยาบัวหิมะ ซึ่งมีสรรพคุณมากมาย ที่ต้องมีติดบ้านไว้ทุกบ้าน สรรพคุณช่วยรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้, คัน, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน, ฮ่องกงฟุต, โรคผิวหนังต่างๆ, อีสุกอีใส, เริม เป็นต้น

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
หลังอาหารนำท่านชม โชว์กายกรรมปักกิ่ง กายกรรมประจำชาติ เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น แต่ไฮไทเลยคือการขับมอเตอร์ไซค์หลายๆๆคันวนอยู่ในพื้นที่จำกัดและโวกายกรรมปักกิ่งนั้นยังชื่อเป็นโชว์กายกรรมที่มีชื่อก้องโลกมาก  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก…

ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 5)
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ร้านหยกจีน  ที่ขึ้นชื่อ เป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่าแด่คนที่คุณรัก เหมาะสมแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (นั่งกระเช้า) เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆของจีนสมัยโบราณสร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก เชื่อกันว่าหากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้

หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเช่น มีฝนตก ลมแรง พายุเข้า หิมะตก หรือมีปริมาณหมอกลงจำนวนเยอะ ฯลฯ .. ส่งผลให้ด่านกระเช้าปาต้าหลิงประกาศปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นชม…ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์เปลี่ยนเป็น กำแพงเมืองจีน ด่านจีหยงกวน (เดินขึ้น)แทน

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ใจกลางเมือง นครปักกิ่ง ระหว่างการเดินทางนำท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก สนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภาย นอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้เพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านถนนหวังฟู่จิง เป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของกรุงปักกิ่ง ที่รวมร้านค้าและห้างดังอันทันสมัย กลมกลืนเข้ากับตึกเก่าแก่ที่มีอายุเป็นร้อยปี ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด ร้านค้าและร้านอาหารบนถนนหวังฟูจิงจะเริ่มเปิดให้บริการตอนสายๆ -ในเวลากลางวัน และจะเริ่มคึกคักและมีสีสันเป็นพิเศษในช่วงเย็น-กลางคืน เราจะพบเห็นวัยรุ่นจีนและนักท่องเที่ยวเดินกันขวักไขว่ เนื่องจากทำเลที่เป็นศูนย์กลางและเดินทางสะดวกเพราะติดกับรถใต้ดิน สถานี Wangfujing เมื่อเดินขึ้นมาแล้วก็จะเจอเลย จึงเป็นสถานที่ช้อป กิน เที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเยือน

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 8)
จากนั้นนำท่านสัมผัสเช่าบูชา ผีซิว หรือ ปี่เซียะ สัตว์สววรค์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์แห่งความร่ำรวย เป็นสายเลือดพญามังกรลำดับที่เก้า มีพลังอำนาจในการขจัดสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลให้หมดไป สามารถดึงดูดพลังแห่งโชคลาภเข้ามาสู่ผู้ครอบครองมิรู้สิ้น สมควรแก่เวลานำท่านสู่ วัดลามะ หรือ ยงเหอกง เป็นวัดหนึ่งของศาสนาพุทธนิกายทิเบตอันลือชื่อ วัดลามะเป็นวัดที่มีเนื้อที่กว่า 6 หมื่นตารางเมตร บริเวณภายในวัดมีตำหนักต่าง ๆ กว่า 1000 ห้อง แต่เดิมวัดลามะแห่งนี้เป็นพระตำหนักที่เฉียนหรงฮ่องเต้ กษัตริย์องค์ที่สองของราชวงศ์ชิงสร้างให้องค์ชายสี่หรือหย่งเจิ้ง ในช่วงปี ค.ศ 1723 องค์ชายสี่ได้ขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิ์องค์ที่ 3 ได้มีการย้ายเข้าไปประทับในพระราชวังโบราณ

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
หลังอาหารนำท่าน อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย แหล่งช้อปปิ้งเป็นตึก 5 ชั้น + อีก 1 ชั้นใต้ดิน ราคาสิ้นค้า ต้องต่อราคากันถึง 70-80 %ชั้นใต้ดิน มีสินค้าประเภท รองเท้า กระเป๋าเดินทางทุกชนิด เครื่องหนังชั้น 1-4 มีสินค้าประเภทเสื้อผ้า ของฝากต่างๆมากมายชั้น 5 เป็นศูนย์อาหารตลาดรัสเซีย ตลาด ตลาดที่รวบรวมสินค้าราคาถูก ของเลียนแบบแบรนด์เนม คล้ายกับสยามเมืองไทย มีสินค้ามากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ซึ่งนักท่องเที่ยวมักตบท้ายด้วยการไปช็อปปิ้งที่ตลาดรัสเซียแห่งนี้ก่อนกลับ  …เหมาะสมแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน นครปักกิ่ง

17.05 น.
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 615 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

21.20 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม  2561

1526094344924
รายการทัวร์นี้ : โรงแรมที่พัก 4 ดาว // ไม่รวมทิปไกด์และคนขับรถ วันละ 20 หยวน // เข้าร้านรัฐบาลจีน 3 ร้าน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณป่าน: 086 3171624

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “JUN-OCTปักกิ่ง-4-วัน-3-คืน-TG_ลงร้านรัฐบาลจีน.pdf” JUN-OCTปักกิ่ง-4-วัน-3-คืน-TG_ลงร้านรัฐบาลจีน.pdf – Downloaded 59 times – 2 MB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ