• นั่งกระเช้าชม กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง
  • เดินทางโดย สายการบินไทย สะดวกสบาย
  • เมนูพิเศษ ลิ้มรสเป็ดปักกิ่งร้านดัง
  • พักโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว

รหัสทัวร์
 PEK18084D-TG

กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม – ตุลาคม 2561

 เริ่มต้น  28,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

08.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

10.10 น.
เดินทางสู่นครปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 614

15.50 น.
เดินทางถึง สนามบินนครปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมี เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิจีนในสมัยโบราณ เพื่อขอพรให้กับเหล่าเกษตรกรเพื่อเก็บเกี่ยวพืชผลได้อย่างสมบูรณ์

เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน มีความสำคัญในวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีน จากนั้นนำท่านสู่ ร้านหมอนยางพารา นำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้าม สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมสิ่งก่อสร้างอาคารที่สร้างด้วยไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระราชฐานชั้นในห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านนั่งรถสามล้อเที่ยวชมตรอกโบราณหูถงเป็นชุมชนที่อาศัยดั้งเดิมของชาวปักกิ่งซึ่งตรอกซอยโบราณเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของปักกิ่ง หูถงส่วนใหญ่ในปักกิ่งสร้างในสมัยราชวงศ์หยวน หมิงและชิง โดยสร้างอยู่รอบบริเวณพระราชวังต้องห้าม แรกเริ่มกำหนตามฐานะทางสังคม ยิ่งอยู่ใกล้พระราชวังต้องห้ามมากเท่าไหร่ ก็แสดงถึงฐานะทางสังคมที่สูงขึ้นตามลำดับ หูถงที่อยู่ในแนวทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกจะเป็นที่พักของของขุนนางและชนชั้นสูง ส่วนหูถงที่อยู่แนวทิศเหนือจรดทิศใต้จะเป็นที่อยู่อาศัยของสามัญชน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์ที่หวาดเสียว และความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่น โชว์หมุนจาน, โชว์ควงของ เป็นต้น กายกรรมปักกิ่งนั้น ยังเป็นโชว์กายกรรมที่มีชื่อเสียงดังก้องโลกอีกด้วย

ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำชมสินค้ามีชื่อเสียงของปักกิ่ง หยกจีน ที่ขึ้นชื่อ เป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า จากนั้นนำท่านชม กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 ก.ม. สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิจิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาววนรอบโลก

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมโรงงานที่ผลิตยาแก้นำร้อนลวก เป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ ซึ่งเป็นยาประจำบ้านที่คนไทยรู้จักดีระหว่างทางนำท่านแวะถ่ายรูปกับสนามโอลิมปิก “สนามกีฬารังนกโอลิมปิก2008”ออกแบบโดยสถาปนิกจากวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DE MEURON เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” สนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ห่อหุ้มเพดาน และผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใอัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีนที่อยู่ภายในรั้วกำแพงสีเทาเขียว จากนั้นนำท่านท่านไปช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกาเป็นต้น

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดลามะ ชมพระราชวังหยงเหอกง ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์ชายสี่ในสมัยราชวงศ์ชิงต่อมาได้สร้างเป็นวัดลามะภายในวัดได้ประดิษฐานพระพุทธรูปยืน ซึ่งทำด้วยไม้จันต้นเดียว เป็นไม้ยืนที่สูงที่สุดในโลก    

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน สัมผัส ผีซิ่ว หรือ “ปี้เสีย” สัตว์สววรค์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์แห่งความร่ำรวย เป็นสายเลือดพญามังกรลำดับที่เก้า มีพลังอำนาจในการขจัดสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลให้หมดไป สามารถดึงดูดพลังแห่งโชคลาภเข้ามาสู่ผู้ครอบครองมิรู้สิ้น นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

17.05 น.
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 615

21.20 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม  2561


รายการทัวร์นี้ : โรงแรมที่พัก 4 ดาว // ไม่รวมทิปไกด์และคนขับรถ // เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณริน : 082 9646699

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “PEK18084D-TG-โปรแกรม-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-4-วัน_เข้าร้านรัฐบาล.pdf” PEK18084D-TG-โปรแกรม-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-4-วัน_เข้าร้านรัฐบาล.pdf – Downloaded 5 times – 623 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ