เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี โจวจวง 5 วัน (TG)  900x720px
  • สัมผัสช่วงที่สวยที่สุด มีเพียงเดือนเดียวเท่านั้น
  • พักหรูกระโจมสไตล์มองโกลแบบทันสมัย
  • บินสบายโดย สายการบินไทย
  • พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว

รหัสทัวร์
PEK18086D-TG

กำหนดการเดินทาง
8 – 13 สิงหาคม 2561

 ราคา  51,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

07.30 น.
คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ จำกัด คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

10.10 น.
นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG 614 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

15.50 น.
ถึง สนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่งเมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลังการปฏิวัติล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนับแต่นั้นมา  ปัจจุบันเมืองปักกิ่งได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเพื่อต้อนรับโอลิมปิค 2008 สัมผัสกลิ่นไอหลังโอลิมปิคท่านจะได้เห็นตึกสูงรูปร่างแปลกตา อาทิเช่น ตึกมังกร ตึก CCTV ฯลฯ เพื่ออวดแก่สายตานักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศซึ่งบ่งบอกถึงความทันสมัยของเมืองหลวงปักกิ่งยุคใหม่ได้อย่างน่าชื่นชม

นำท่านเดินทางสู่เมืองต้าถง เป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของมณฑลซานซี ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของที่ราบสูงหวงถู่ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับมองโกเลียในมณฑลเหอเป่ย และถูกเรียกขานว่า กุญแจแห่งภาคเหนือของจีนและเพราะเมืองต้าถงเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

ที่พัก DATONG HOWARD JOHNSON JINDI PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 2)

นำท่านเที่ยวชม ถ้ำพุทธศิลป์ (ถ้ำผาหยุนกั่ง) (Yungang Grottoes) เป็นสถานที่ 1 ใน 3 ของถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์   ของจีน 1.ถ้ำโมวเกาคู เมืองตุนหวงมณฑลกานซู 2. ถ้ำหลงเหมินสือคู เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอ หนาน 3. หยุนกั่งสือคู เมืองต้าถง มณฑลซันซี ณ สถานที่แห่งนี้นี่เอง ได้รับจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์การ UNESCO ซึ่งภายในถ้ำมีถ้ำ 53 ถ้ำ ในพื้นที่นี้มีรูปประติมากรรมพระพุทธรูปต่างๆ กว่า 51,000 รูป รูปที่ใหญ่ที่สุดสูงถึง 17 เมตร จนถึงเล็กที่สุดขนาดเพียง 2 เซนติเมตร ซึ่งสร้างในสมัยยุคราชวงศ์เว่ยเหนือ ท่านจะได้อัศจรรย์ใจกับภาพที่เห็นตรงหน้าภูเขาลูกทั้งลูกที่ถูกเจาะเป็นถ้ำขนาดต่างๆ ทั้งเล็กใหญ่ ภายในแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆ เรื่องราวพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายาน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮฮอท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยสดงดงามตลอดสองฝั่ง ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัยจนถึงเมืองโฮฮอท

นำท่านชม วัดห้าเจดีย์ “อู่ถ่าซื่อ” สร้างในสมัยราชวงศ์ชิงปีที่ 10 เจดีย์สูง 16.5 เมตร บนยอดเจดีย์มีเจดีย์เล็ก 5 องค์ รอบเจดีย์ได้มีการแกะสลักพระพุทธรูปมากถึง 1,560 องค์ เจดีย์นี้เป็นงานศิลป์แกะสลักด้วยฝีมือที่ประณีตอ่อนช้อย แสดงถึงอารยะธรรมที่เก่าแก่โบราณของประวัติศาสตร์ชนชาติจีน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

ที่พัก INTER MONGGOLIA JINJIANG INTERNATIONAL HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 5)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  สุสานหวังเจาจวิน  หรือ สุสานเขียว เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวนั้นทุ่งหญ้ามองโกเลียดอกไม้ร่วงโรยหมดมีเฉพาะสุสานหวังเจาจวินเท่านั้นที่มีดอกไม้ปกคลุมเป็นสีเขียวเต็มไปหมด อีกทั้งในแต่ช่วงเวลานั้นจะมองเห็นสุสานนั้นเป็นในแบบต่างๆไป เช่น ช่วงเช้า มองเห็นสุสานเป็นรูปภูเขา ช่วงเที่ยงมองเห็นสุสานเป็นรูประฆัง และในช่วงเย็นจึงจะมองเห็นเป็นสุสาน  สุสานแห่งนี้มีความสูงถึง 33 เมตร “หวังเจาจวิน”   เป็น 1 ใน 4 สาวงามของจีนในสมัยโบราณ เดิมเป็นนางสนมของฮ่องเต้ในราชวงศ์ฮั่น และอาสาไปเป็นชายาของประมุขเผ่าซุงหนู เนื่องจากซุงหนูเป็นพวกที่ชอบรบกวนความสงบสุขของประเทศจีน เพื่อเป็นการประสานไมตรีระหว่างชนชาติฮั่นและเผ่าซุงหนู นับได้ว่าเป็นสตรีที่มีความสำคัญต่อประเทศจีน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) 

นำท่านเดินทางสู่ โรงงานศิลปะพื้นบ้านมองโกเลีย ที่มีชื่อเสียงของมองโกเลีย อาทิ เหล้านมแพะ ตุ๊กตาม้า ตุ๊กตาอูฐ เสื้อผ้าแคชเมีย ภาพวาด หวีที่ทำจากกระดูกสัตว์และเขาสัตว์ชนิดต่างๆ

นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน ระหว่างทางผ่านชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมือง  นำท่านเที่ยวชมทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลสุดขอบฟ้า เนื่องด้วยฟ้าฝนชุ่มฉ่ำในทุกปีตั้งแต่เดือน 5 – 9 ทำให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์ ผืนหญ้าเขียวขจีเสมือนพรมเนื้อนุ่มที่ถูกแต่งแต้มไปด้วยดอกไม้ป่านานาพันธุ์มีความสวยงามดึงดูดผู้มาเยือน  ท่านจะได้สัมผัสชาวมองโกเลียอย่างใกล้ชิด ทุ่งหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ปกคลุม 2 ใน 3 ส่วนของเมืองโฮฮอท  เป็นเขตปศุสัตว์ที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ม้าและวัวพันธุ์ดี

จากนั้นนำท่านชมความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองเร่ร่อนชาวมองโกเลีย ที่มีชีวิตเรียบง่ายในการเป็นอยู่พักในกระโจม ดำเนินชีวิตประจำวันโดยการ เลี้ยงแพะ,แกะ,ม้าและอูฐ  ไม่แนะนำให้ท่านขี่ม้า เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง และให้ท่านได้ ชมการแสดงมวยปล้ำ กีฬาของชาวมองโกล

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

ชมการแสดง “ระบำเชิญสุรา” และการแสดงรอบกองไฟของชาวมองโกล

**มอบประสบการณ์อันน่าประทับใจ ค่ำนี้ท่านจะได้พักในกระโจมมองโกลแบบทันสมัย (มีห้องน้ำในตัว) ก่อนเข้านอนอย่าลืมออกมายืนบนท้องทุ่งกว้างสูดอากาศบริสุทธิ์และนับดาวนับแสนดวงบนท้องฟ้ากว้าง (ควรนำไฟฉายขนาดพกพาติดตัวไปด้วย) หมายเหตุ : พักกระโจมละ 2 ท่าน  และไม่มีห้อง SINGLE

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 8)

นำท่านเที่ยวชม เนินทรายเสี่ยงซาวาน ซึ่งอยู่ในเขตทะเลทราย KUBUQI (ห่างจากตงเซิ่น 55 ก.ม.)  KUBUQI เป็นทะเลทรายที่ทอดตัวยาวทางตอนใต้ของแม่น้ำเหลือง มีความยาว 400 กิโลเมตรจากตะวันตกไปยังตะวันออก กว้าง 50 กิโลเมตร รวมพื้นที่ 16,756 ตารางกิโลเมตร ระหว่างรอยต่อของที่ราบเขียวขจีกับเนินทรายเสี่ยงซาวาน จะมีหน้าผาทรายที่มีความสูง 110 เมตร มีความลาดชัน 45 องศา นำทุกท่าน นั่งกระเช้า (รวมกระเช้าไป-กลับและรวมค่าเช่ารองเท้าแล้ว) เพื่อขึ้นไปบนเนินทรายอย่างสะดวก แล้วให้ท่านใส่รองเท้ากันทรายเดินลุยวิ่งเล่นบนทะเลทรายให้สะใจ   จากนั้นมอบความสนุกสนานประทับใจให้ท่าน ขี่อูฐเดินเรียงกันเป็นแถวท่องทะเลทราย (รวมค่าใช้จ่ายในการขี่อูฐ) ตามอัธยาศัย แล้วทุกท่านสนุกสนานกับกิจกรรมทะเลทราย  เล่นสไลด์ทรายที่เนินทรายเสี่ยงซาวาน (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) สูง 110 เมตร ชัน 45 องศา ว่ากันว่าเมื่อไถลลงมา เนินทรายประหลาดที่มีเสียงร้อง ขอเชิญทุกท่านพิสูจน์ความลี้ลับนี้ด้วยตัวเอง  ท่านสามารถลื่นไถลเนินทรายเล่นแบบช้าๆ ลงมาด้านล่างโดยใช้อุปกรณ์ส่วนตัว(บั้นท้าย) ที่ไม่เสียค่าบริการใดๆ หรือจะเล่นแบบสุดมันส์โดยใช้สเลดจ์หรือสกีทราย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) 

นำท่านชม สัมผัสขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่งงานของเผ่าฮื่อเอ่อตอซือ  ที่มีประวัติสืบทอดมากว่า 700 ปี  ที่ท่านไม่สามารถพบเห็นได้ที่ไหน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)

ที่พัก CROWNE PLAZA ORDOS  (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 11)

นำท่านชม สุสานเจงกีสข่าน ผู้เป็นมหาบุรุษนักรบ และนักการเมืองแห่งภาคพื้นทะเลทรายของ ชนชาติมองโกล ชมหอที่ระลึกเจงกีสข่านสร้างด้วยทองคำ สุสานแห่งนี้ประกอบด้วยศาลเจ้าใหญ่ 4 หลัง แต่ละหลังมีลักษณะรูปแปดเหลี่ยมสูง 26 ม. หลังคาออกแบบทรงมองโกเลียประดับด้วยกระจกสีเหลืองและสีน้ำเงินสวยงาม ภายในศาลเจ้ากลางมีรูปปั้นทรงม้าสูง 5 ม. และภาพแสดงถึงชีวประวัติอันเกรียงไกรของท่านเจงกีสข่าน นอกจากนี้ยังมีรูปเหยี่ยวขาว ชื่อซูหลู่ติ้ง เชื่อกันว่าเหยี่ยวขาวเป็นเทพคุ้มครองบรรพบุรุษมองโกล ให้ท่านได้ชมบริเวณภายในซึ่งสุสานเจงกีสข่านที่แท้จริงนั้นยังไม่มีใครผู้ใดค้นพบเนื่องจากในสมัยก่อนชาวมองโกลมักนำศพของจักรพรรดินั้นแอบฝังไว้ไม่ให้ผู้ใดพบเห็นจนถึงบัดนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ออโตส ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัฒนศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวมองโกเลีย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินออโตส เพื่อเดินทางกลับนครปักกิ่ง

18.00 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ KN5309

19.30 น.
เดินทางถึงกรุงปักกิ่ง เป็นเมืองหลวงของประเทศจีน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)

ที่พัก NIKKO NEW CENTURY HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 14)

นำท่านไปยัง ประตูชัย หรือ ประตูเจิ้งหยางเหมิน  สมัยก่อนใช้เป็นประตูส่งแม่ทัพออกรบ  ปัจจุบันนี้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงภาพถ่ายประตูเมืองต่างๆ ของปักกิ่ง และพิพิธภัณฑ์ ผีซิว หรือ ปี่เซี๊ยะ ซึ่งภายในมีปี่เซี๊ยะโบราณ สมัยราชวงศ์หมิงตั้งอยู่   ปี่เซี๊ยะ  ถือเป็นสัตว์เทพชนิดหนึ่ง เล่ากันว่าเป็นลูกตัวที่เก้าของมังกร ผีซิวเป็นสัตว์ดุร้ายชนิดหนึ่ง แบ่งเป็นเพศผู้ เพศเมีย เพศเมียเรียกว่า “ ผี” ส่วนเพศผู้เรียกว่า “ซิว” กล่าวกันว่า   ผีซิวตัวผู้จะหา ทรัพย์ ส่วนตัวเมียจะเฝ้าทรัพย์ ดังนั้น คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไว้เป็นคู่ ที่คนจีนเชื่อว่า จะนำเงินทอง และโชคลาภให้กับผู้เป็นเจ้าของ และช่วยเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้จากนั้นนำท่านสู่ร้านยา แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้, คัน, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อนโรคผิวหนังต่างๆ จากนั้นนำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15)  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

17.05 น.
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  TG615 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.15 น.
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจในการบริการ

กำหนดการเดินทางวันที่ 8-13 สิงหาคม  2561
ราคาท่านละ            51,900   บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม      8,000   บาท

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป,เข้าร้านรัฐบาลจีน 2 ร้าน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณริน : 082 9646699

Call Center : 02-496-1299

Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “PEK18086D-TG-โปรแกรม-ปักกิ่ง-ต้าถง-มองโกเลีย-6-วัน_เข้าร้านรัฐบาล.pdf” PEK18086D-TG-โปรแกรม-ปักกิ่ง-ต้าถง-มองโกเลีย-6-วัน_เข้าร้านรัฐบาล.pdf – Downloaded 38 times – 726 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ