• ชมถ้ำพุทธ์ศิลป์วัดหยุนกั่งสือคู 1/3 ถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์
  • ชมเจดีย์วัดฝอกง เจดีย์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดของจีน
  • ชมเมืองโบราณผิงเหยา
  • ที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
  • เดินทางโดยสายการบินไทย

 

รหัสทัวร์

PEK18097D-TG

กำหนดการเดินทาง

11 – 17 กันยายน 2561

 ราคา  46,800  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

20.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระแก่ท่าน

23.50 น.
ออกเดินทางสู่เมืองปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG674 ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.40 ชั่วโมง )

05.30 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง หลังผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

ออกเดินทางสู่เมืองต้าถง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง เมืองต้าถงเป็นเมืองวัฒนธรรมชื่อดังที่มีประวัฒศาสตร์อันยาวนาน เนื่องจากมีตำแหน่งชัยภูมิที่ตั้งที่ดี จึงได้กลายเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมทั้งชนชาติส่วนน้อยและชนชาติฮั้น และก็เป็นสถานที่ตั้งป้อมปราการสำคัญทางทหารด้วย ในยุคสมัยเว่ยเหนือ ค.ศ.386-534 ต้าถงเคยเป็นเมืองหลวงร่วม 100 ปี ต่อมาในสมัยราชวงศืเหลียวและจิ้น เคยเป็นเมืองหลวงแห่งที่ 2 อยู่ประมาณ 200 ปี เมื่อปี ค.ศ.1277 มาร์โค โปโล นักเดินทางชาวอิตาเลี่ยนมาถึงเมืองนี้ และกล่าวชื่มไว้ว่า ต้าถงเป้นเมืองสวยงามที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่ง ในยุดสมัยพุทธศาสนาของจีนเจริญถึงขีดสุดก็ได้ประติมากรรมและโบราณสถานเกิดขึ้นมากมายโดยหนึ่งในนั้นก็คทอเมืองต้าถง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเที่ยวชมถ้ำพุทธศิลป์(วัดหยุนกั่งสือคู) เป็นสถานที่ 1 ใน 3 ของถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของจีน 1.ถ้ำโมวเกาคู เมืองตุนหวงมณฑลกานชู 2.ถ้ำหลงเหมินสือคู เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน 3.หยุนกั่งสือคู เมืองต้าถง มณฑลซันซี ณ สถานที่แห่งนี้นี่เอง ได้รับจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์การ UNESCO ซึ่งภายในถ้ำมีถ้ำ 53 ถ้ำ ในพื้นที่นี้มีรูปปะติมากรรมพระพุทธรูปต่างๆกว่า 51000 รูป รูปที่ใหญ่ที่สุดสูงถึง 17 เมตร จนถึงเล็กที่สุดขนาดเพียง 2 เซนติเมตรซึ่งสร้างในสมัยยุคราชวงศ์เว่ยเหนือ ท่านจะได้อัศจรรย์ใจกับภาพที่เห็นตรงหน้าภูเขาลูกทั้งลูกที่ถูกเจาะเป็นถ้ำขนาดต่างๆทั้งเล็กใหญ่ ภายในแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆ เรื่องราวพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายาน

จากนั้นนำท่านนำท่านชมจิ่วหลงปี้ (กำแพงเก้ามังกร) เป็นสิ่งก่อสร้างจากสมัยราชวงศ์หมิง กำแพงนี้ก่อด้วยอิฐเคลือบเงา ในอดีตเป็นทางเข้าสู่พระตำหนักของราชโอรสองค์ที่ 13 ของกษัตริย์จูหยวนจาง ปฐมจักรพรรดิ แห่งราชวงค์หมิง และเคยเป็นที่ประทับของฮ่องเต้ในสมัยจูหยวนจาง ความยาว 45.5 เมตร สูง 8 เมตร บนผนังมีสีสันสวยงามมากเหมือนคำกล่าว คล้ายอยู่บนทะเลเมฆฝีมือการวาดและการแกะสลักนับเป็นงานที่ประณีตซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยากมาก ทั้วแผ่นดินจีนคงเหลือกำแพงเก้ามังกรอยู่เพียง 4 แห่ง ซึ่ง 1 ใน 4 ก็อยู่ที่เมืองต้าถงนี่เอง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก PULLMAN HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอิ้งเสี้ยน นำท่านชมเจดีย์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดของจีน เจดีย์วัดฝอกง ผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของราชวงค์เหลียว ซึ่งมีอายุ 900 กว่าปี หรือ ก่อนกรุงสุโขทัยของไทยก่อสร้างโดยใช้จะปู ทุกอย่างใช้ไม้หมด มี 5 ชั้น 8 เหลี่ยม สูงประมาณ 50 เมตร

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมวัดลอยฟ้า หรือ วัดเสวียนคง มีอายุเก่าแก่กว่า 1500 ปี เป็นวัดเมื่อท่านมองขึ้นไปบนหน้าผาที่สูงชันของภูเขาเหิงซัน ท่านจะได้เห็นวัดนี้เหมือนกับแขวนติดอยู่กับหน้าผาก่อให้เกิดความทึ่งกับความประทับใจว่าเหตุไฉนวัดนี้จึงแขวนไว้บนหน้าผาแห่งนี้ได้ ตัวอาคารวัดสร้างด้วยไม้ประกอบด้วยห้องใหญ่น้อย 40 ห้อง สร้างเลียบไปตามหน้าผาโดยใช้เสาไม้เล็กๆค้ำยันไว้ ภายในประกอบด้วยภาพแกะสลักพระพุทธรูปโดยใช้ผนังหินหน้าผานั่นเอง ซึ่งนับได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตัวอาคารเครื่องไม้ที่แกะสลักลวดลายด้วยช่างที่มีฝีมืออันละเอียดอ่อนกับหินผาที่แกะสลักเป็นพุทธรูปขนาดต่างๆ รวมทั้งสองเป็นผนังห้องด้วยความงดงามลงตัวแสดงถึงความชาญฉลาด และเป็นสถาปัตยกรรม และภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของชาวจีนโบราณ วิหารแขวนแห่งนี้ได้ยอมรับจากหนังสือกินเนสบุ๊คว่าเป็นสิ่งมหัสจรรย์ของโลก ได้เวลาอันสมควรเดินทาสู่ภูเขาอูไถซาน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก CROWNE PLAZA HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม ภูเขาอู่ไถซาน ที่นี่มีวัดเล็กๆกระจายอยู่ทั่วกว่า 200 วัด และได้รับการกล่าวขานมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลว่า เป็นสถานที่ที่ประทับของโพธิสัตว์มัญชุศรี หรือ เทพเหวินซู ผู้เป็นเลิศทางปัญญา อัครสาวกฝ่ายซ้ายของพระพุทธเจ้าตามนิกายมหายาน ภูเขาอู่ไถซาน ที่ตั้งอยู่ใจกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นป่า ที่สงบเหมาะแก่การปฎิบัติธรรมอันหาชมโดยทั่วไปได้ยาก อู่ไถซานแห่งนี้เป็นสถานที่ที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูงทั้งห้าลูก ทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี โดยยอดเขาทั้งห้านั้นจะมีพระโพธิ์สัตว์ประทับอยู่

นำท่านสู่ผู่ซาติ่ง หรือ ยอดเขาพระโพธิสัตว์ ซึ่งเคยเป็นที่เสด็จเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลของจักรพรรดิ์คังซี และเฉียนหลงหลายครั้งต่อหลายครั้ง ชมวิหาร ต้าเหวินซูเตี้ยน ที่ประดิษฐานรูปเคารพของพระโพธิสัตว์ เหวินซูประทับนั่งอยู่บนดอกบัว และชมตัวอักษรจีนลายฝีพระหัตถ์ของจักรพรรดิ์คังซี ที่เขียนว่า อู่ไถเซิ่นจิ่ง ซึ่งแปลว่า อู่ไถซาน ดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์

นำท่านชม วัดเสี่ยนทงซื่อ วัดพุทธมหายานแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดบนเขา เริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.58 ในสมัยราชวงศ์ตงฮั้นถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศจีน รองจากวัดม้าขาว หรือ ไป๋หม่าซื่อในเมืองลั่วหยาง เพียง 1 ปีเท่านั้น ภายในวัดมีงานสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ง เช่น วิหาร อู๋เลี่ยงเตี้ยน ที่ตัววิหารสร้างโดยวิธีการก่ออิฐถือปูนโดยไม่มีคานรองรับ ตำหนัก ถงเตี้ยน ที่สร้างด้วยแผ่นทองเหลืองฉาบ น้ำหนักรวมกว่า 5 ตัน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองเหลืองสูง 1 เมตร และพระพุทธรูปสีทององค์เล็กงามอร่ามอีก 10000 องค์

ชมศาลเจ้าอูเอ๋อเมี่ยว หรือ ว่านฝอเก๋อ สร้างขึ้นในสมัยราชวงค์หมิง และได้มีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์ชิงบริเวณโดยรอบๆหอนั้นจะประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณนับหมื่นองค์ จากนั้นนำท่านชม วัดถ่าหยวน หรือ วัดเจดีย์ขาว ภายในมีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำสีขาวสถูปแบบทิเบตที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของอู่ไถซาน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านนั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไต้หลัว เพื่อชมวัดไต่โหลวติ่งซื่อ วัดนี้ได้สร้างขึ้นตอนช่วงกลางภูเขา มีรูปพระโพธิ์สัตว์ 5 องค์ ซึ่งหมายถึง 5 ภูเขาอู่ซาน

เดินทางสู่เมืองท่าหยวน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง เมืองไท่หยวน เป็นเมืองอุสาหกรรมพื้นฐานของประเทศจีนประกอบด้วย อุตสาหกรรมหลัก 4 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมเทคนิคการทำโลหะผสมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมเคมี นอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆได้อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเลคโทนิคอุตสาหกรรมวัสดุสิ่งก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก เคมี ซีเมนต์ ปุ๋ย นอกจากนี้ เมืองไท่หยวนยังเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศจีน

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ซานซี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเฟินเหอในตัวเมืองไท่หยวน ลงทุนสร้างด้วยเงิน 400 ล้านหยวน เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัยแห่งหนึ่งของจีน รวบรวมวัตถุโบราณหายากในสมัยราชวงค์ซางราชวงศ์เหนือ ราชวงศ์จิ้น ราชวงศ์หยวน จนถึงหมิงและชิง มีพื้นที่ใช้สอย51000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารกลางและอาคาร 4 มุม ซึ่งประกอบด้วยอาคารสำนักงาน อาคารหอประชุม ศูนย์แสดงนิทรรศการ และศูนย์ศิลปะ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก WANDA VISTA HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

***วันพรุ่งนี้คณะจะเข้าพักเมืองโบราณผิงเหยาโรงแรมสไตล์โบราณ ซึ่งเมืองโบราณผิงเหยา รถบัสใหญ่ไม่สามารถเข้าไปในเมืองโบราณได้ จะใช้รถกอล์ฟไฟฟ้าในการพาทุกท่านเข้าโรงแรม ไม่สะดวกในการนำกระเป๋าใหญ่เข้าไป จึงแจ้งลูกค้าทุกท่านกรุณาเตรียมแยกกระเป๋าใบเล็ก เพื่อเตรียมเสื้อผ้า ของใช้จำเป็น สำหรับพักโรงแรมที่ผิงเหยา 1 คืน ส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะถูกเก็บไว้ในรถบัสใหญ่***

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณผิงเหยา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง เมืองผิงเหยาเป็นเมืองโบราณที่มีอายุ 2800 ปี ตั้งอยู่ที่มณฑลซานซี ภาคเหนือของจีน ห่างจากกรุงปักกิ่ง 715 กิโลเมตร เมืองผิงเหยาได้อนุรักษ์กำแพงรอบเมือง บ้าน ถนน สิ่งปลูกสร้างสาธาณะที่มีประวัติกว่า 600 ปีไว้อย่างสมบูรณ์ ชาวผิงเหยายังคงอาศัยอย่ในสิ่งปลุกสร้างที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมเหล่านี้อยู่ เมืองผิงเหยา ยังคงมีโครงสร้างของเมืองเช่นเดียวกับสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ภายในเมืองและบริเวณใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของโบราณสถานมากกว่า 300 แห่ง มีอาคารบ้านเนือนสมัยราชวงศืหมิงและราชวงศืชิงเกือบ 4000 หลัง ได้รับการอนุรักษ์ให้คงลักษณะเช่นเดิม ถนนต่างๆยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกับสมัยโบราณ ในปี พ.ศ.2529 รัฐบาลจีนได้ประกาศให้เมืองผิงเหยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประจำชาติ และต่อมาในปีพ.ศ.2540 องค์การยูแนสโกได้ขึ้นทะเบียนเมืองผิงเหยาให้เป็นมรดกโลก

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะสู่ เมืองโบราณผิงเหยา โดยการนั่งรถกอล์ฟไฟฟ้า เข้าไปเมืองโบราณผิงเหยา ได้รับขึ้นทะเบียนมรดกโลก เก่าแก่อายุประมาณ 2800 ปี ซึ่งเป็นเมืองโบราณในสมัยจักรพรรดิเซเวียนหวังแห่งราชวงศ์โจวตะวันตก ซึ่งยังคงสภาพบ้านเรือนและกำแพงเมืองคงอยู่แบบเดิม ลักษณะบ้านโบราณก่อด้วยอิฐมีทั้งชั้นเดียวและสองชั้นภายในหมู่บ้านยังมีศาลเจ้าและวัดหลายแห่ง และบางบ้านก็เปิดร้านค้าต่างๆ ร้านอาหารและร้านของที่ระลึกและวัตถุโบราณจนกระทั่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองโบราณแห่งนี้ได้เป็นมรดกโลก

นำท่านชมธนาคารแห่งแรกของจีน ซึ่งเป็นสถานที่ฝากเงิน ปล่อยเงินกู้ และแลกเปลี่ยนเงินตราในสมัยโบราณถือเป็นธนาคารแห่งแรกของเทศจีน ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ธุรกรรมทางการเงินของจีนแล้ว

นำท่านเที่ยวชมถนนสองสมัยหมิงชิงเจีย คือถนนที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งเป็นร่องรอยและรากฐานการดำเนินกิจการและราชวงศ์ชิง เป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และลิ้มรสอาหารพื้นเมืองจำนวนมาก ชมบ้านเรือสองฝั่งถนนที่นี่ยังอนุรักษ์ไว้ซึ่งบรรยากาศในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก PINGYAO HUI HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม วัดซวงหลิน วัดซวงหลินตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองโบราณผิงเหยา สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั้น ชื่อเดิมคือ วัดจงตู เรื่อยจนสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือเปลี่ยนชื่อเป็น วัดซวงหลิน เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของมรดกโลกเมืองโบราณผิงเหนา มณฑลซานซี วัดซวงหลินเป็นวัดศาสนาพุทธแบบฮั้น พระพุทธรูปในวัดเป็นการผสมผสานของความเชื่อศรัธาทางพุทธศาสนาหลากสำนัก ใบหน้าเครื่องแต่งกายของรูปปั้นปฎิมากรรมได้รับอิทธิพลงานศิลป์แบบอินเดีย อารามใหญ่น้อยมีการผสมผสานศิลปะแบบจีนงดงามยิ่งภายในวัดมีโบราณวัตถุมากมายจากสมัยถัง ซ่ง หมิง ล้วนเป็นของล้ำค่าน่าศึกษา วัดซวงหลินนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นห้องเรียนงานพุทธศิลปืชั้นยอดของจีน เนื่องจากมีงานปฎิมากรรมสีพุทธศิลป์กว่า 2052 ชิ้น

คณะเดินทางสู่บ้านตระกูลฉียว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นชมบ้านตระกูลเฉียว มณฑลซานซีไม่เพียงแต่มีงิ้วจิ้นที่น่าสนใจเท่านั้น หากยังขึ้นชื่อลือชาด้วยบ้านตระกูลผู้ดีที่หรูหราใหญ่โตด้วย บ้านตระกูลเฉียวก็เป็นหนึ่งในนั้น จางอี้โหมว ผู้กำกับการแสดงที่มีชื่อเสียงของจีน เคยเลือกบ้านตระกูลเฉียวเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศเรื่อง โคมไฟแดง ตั้งแต่นั้นมาบ้านตระกูลเฉียวก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เบื่อไปซานซีจะพลาดไม่ได้แห่งหนึ่ง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชมอารามจิ้นฉือ เป็นอารามที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและถือว่าเป็นอารามที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจว เพื่อรำลึกถึงโอรสองค์ที่สองของพระเจ้าโจวอู่หวาง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองจิ่น ในสมัยโจว ก่อนค.ศ.1048 ปี อารามจิ้นฉือมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต มีกลุ่มอาคารมากมาย เช่น ตำหนักพระมารดา เสิ่นหมู่เตี้ยน ภายในตำหนักนอกจากมีรูปปั้นของพระองค์แล้ว ยังมีรูปปั้นลงสีของบรรดาสาวใช้ในอิริยาบถและสีหน้าต่างๆนอกจากนี้ยังมีต้นไม้อายุกว่า 3000 ปี ได้เวลาพอสมควร เดินทางเข้าเมืองไท่หยวน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก WANDA VISTA HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางไปยังเมืองปักกิ่ง

………….น.
ออกเดินทางสู่เมืองปักกิ่ง ด้วยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่………..

………..น.
เดินทางถึงกรุงปักกิ่ง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางต่อไปยังสนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่ง

17.05น.
ออกเดินทางจากกรุงปักกิ่งสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG615

21.15 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กำหนดการวันที่         11 – 17  กันยายน 2561

ราคาท่านละ                   46,800              บาท 

รายการทัวร์นี้ : โรงแรมที่พัก 5 ดาว // ไม่รวมทิปไกด์และคนขับรถ // ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณริน : 082 9646699

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “PEK18097D-TG-โปรแกรม-ปักกิ่ง-ต้าถง-อู่ไถซาน-อารามรอยฟ้า-7-วัน_ไม่เข้าร้านรัฐบาล.docx” PEK18097D-TG-โปรแกรม-ปักกิ่ง-ต้าถง-อู่ไถซาน-อารามรอยฟ้า-7-วัน_ไม่เข้าร้านรัฐบาล.docx – Downloaded 16 times – 395 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ