เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี โจวจวง 5 วัน (TG)  900x720px
  • ชม สุสานเจงกีสข่าน ผู้เป็นมหาบุรุษนักรบ และนักการเมืองแห่งภาคพื้นทะเลทรายของ ชนชาติมองโกล
  • สัมผัสช่วงที่สวยที่สุด มีเพียงเดือนเดียวเท่านั้น! ที่ทิวทัศน์เนินเขาเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา
  • พักหรูกระโจมสไตล์มองโกลแบบทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • บินสบายโดย สายการบินไทย ไม่เหนื่อย + พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว

 

กำหนดการเดินทาง

26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561

24-29 กรกฎาคม 2561

 ราคาเริ่มต้น  49,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

08.00 น.
คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D
สายการบินไทย
โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ จำกัด คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

10.10 น.
นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG 614 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

15.50 น.
ถึง สนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่งเมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลังการปฏิวัติล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนับแต่นั้นมา  ปัจจุบันเมืองปักกิ่งได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเพื่อต้อนรับโอลิมปิค 2008 สัมผัสกลิ่นไอหลังโอลิมปิคท่านจะได้เห็นตึกสูงรูปร่างแปลกตา อาทิเช่น ตึกมังกร ตึก CCTV ฯลฯ เพื่ออวดแก่สายตานักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศซึ่งบ่งบอกถึงความทันสมัยของเมืองหลวงปักกิ่งยุคใหม่ได้อย่างน่าชื่นชม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

20.00 น.
เดินทางสู่ เมืองโฮฮอท โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่  CA1101

21.30 น.
ถึง สนามบินเมืองโฮฮอท เมืองเอกของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบีบนที่ราบสูงชายของทุ่งหญ้าแห่งมองโกเลียเมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยอัลตานข่าน (ALTAN KHAN) เพื่อเป็นถิ่นฐานอิสระของชาวมองโกล ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงเขตปกครองตนเองชนชาติมองโกเลีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก….

ที่พัก JIN JIANG HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 1)

นำท่านชม สุสานเจงกีสข่าน ผู้เป็นมหาบุรุษนักรบ และนักการเมืองแห่งภาคพื้นทะเลทรายของ ชนชาติมองโกล ชมหอที่ระลึกเจงกีสข่านสร้างด้วยทองคำ สุสานแห่งนี้ประกอบด้วยศาลเจ้าใหญ่ 4 หลัง แต่ละหลังมีลักษณะรูปแปดเหลี่ยมสูง 26 ม. หลังคาออกแบบทรงมองโกลประดับด้วยกระจกสีเหลืองและสีน้ำเงินสวยงาม ภายในศาลเจ้ากลางมีรูปปั้นในท่านั่งสูง 5 ม. และภาพแสดงถึงชีวประวัติอันเกรียงไกรของท่านเจงกีสข่าน นอกจากนี้ยังมีรูปเหยี่ยวขาว ชื่อซูหลู่ติ้ง เชื่อกันว่าเหยี่ยวขาวเป็นเทพคุ้มครองบรรพบุรุษมองโกล ให้ท่านได้ชมบริเวณภายในซึ่งสุสานเจงกีสข่านที่แท้จริงนั้นยังไม่มีใครผู้ใดค้นพบเนื่องจากในสมัยก่อนชาวมองโกลมักนำศพของจักรพรรดินั้นแอบฝังไว้ไม่ให้ผู้ใดพบเห็นจนถึงบัดนี้

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองตงเซิน  ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยสดงดงามตลอดสองฝั่ง ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัยจนถึงเมืองตงเซิน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
ที่พัก HOWARD JOHNSON PARKVIEW PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4)

นำท่านเที่ยวชม เนินทรายเสี่ยงซาวาน ซึ่งอยู่ในเขตทะเลทราย KUBUQI (ห่างจากตงเซิ่น 55 ก.ม.)  KUBUQI เป็นทะเลทรายที่ทอดตัวยาวทางตอนใต้ของแม่น้ำเหลือง มีความยาว 400 กิโลเมตรจากตะวันตกไปยังตะวันออก กว้าง 50 กิโลเมตร รวมพื้นที่ 16,756 ตารางกิโลเมตร ระหว่างรอยต่อของที่ราบเขียวขจีกับเนินทรายเสี่ยงซาวาน จะมีหน้าผาทรายที่มีความสูง 110 เมตร มีความลาดชัน 45 องศา นำทุกท่าน นั่งกระเช้า (รวมกระเช้าไป-กลับและรวมค่าเช่ารองเท้าแล้ว) เพื่อขึ้นไปบนเนินทรายอย่างสะดวก แล้วให้ท่านใส่รองเท้ากันทรายเดินลุยวิ่งเล่นบนทะเลทรายให้สะใจ   จากนั้นมอบความสนุกสนานประทับใจให้ท่าน ขี่อูฐเดินเรียงกันเป็นแถวท่องทะเลทราย (รวมค่าใช้จ่ายในการขี่อูฐ) ตามอัธยาศัย แล้วทุกท่านสนุกสนานกับกิจกรรมทะเลทราย  เล่นสไลด์ทรายที่เนินทรายเสี่ยงซาวาน (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) สูง 110 เมตร ชัน 45 องศา ว่ากันว่าเมื่อไถลลงมา เนินทรายประหลาดที่มีเสียงร้อง ขอเชิญทุกท่านพิสูจน์ความลี้ลับนี้ด้วยตัวเอง  ท่านสามารถลื่นไถลเนินทรายเล่นแบบช้าๆ ลงมาด้านล่างโดยใช้อุปกรณ์ส่วนตัว(บั้นท้าย) ที่ไม่เสียค่าบริการใดๆ หรือจะเล่นแบบสุดมันส์โดยใช้สเลดจ์หรือสกีทราย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) 

นำท่าน สัมผัสขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่งงานของเผ่าฮื่อเอ่อตอซือ  ที่มีประวัติสืบทอดมากว่า 700 ปี  ที่ท่านไม่สามารถพบเห็นได้ที่ไหน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

ที่พัก JIN JIANG HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 7)

นำชม วัด 5 เจดีย์ “อู่ถ่าซื่อ” สร้างในสมัยราชวงศ์ชิงปีที่ 10 เจดีย์สูง 16.5 เมตร บนยอดเจดีย์มีเจดีย์เล็ก 5 องค์ รอบเจดีย์ได้มีการแกะสลักพระพุทธรูปมากถึง 1,560 องค์ เจดีย์นี้เป็นงานศิลป์แกะสลักด้วยฝีมือที่ประณีตอ่อนช้อย แสดงถึงอารยะธรรมที่เก่าแก่โบราณของประวัติศาสตร์ชนชาติจีน

นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน ระหว่างทางผ่านชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมือง  นำท่านเที่ยวชมทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลสุดขอบฟ้า เนื่องด้วยฟ้าฝนชุ่มฉ่ำในทุกปีตั้งแต่เดือน 5 – 9 ทำให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์ ผืนหญ้าเขียวขจีเสมือนพรมเนื้อนุ่มที่ถูกแต่งแต้มไปด้วยดอกไม้ป่านานาพันธุ์มีความสวยงามดึงดูดผู้มาเยือน  ท่านจะได้สัมผัสชาวมองโกลอย่างใกล้ชิด ทุ่งหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ปกคลุม 2 ใน 3 ส่วนของเมืองโฮฮอท  เป็นเขตปศุสัตว์ที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ม้าและวัวพันธุ์ดี

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) 

จากนั้นนำท่านชมความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองเร่ร่อนชาวมองโกล ที่มีชีวิตเรียบง่ายในการเป็นอยู่พักในกระโจม ดำเนินชีวิตประจำวันโดยการ เลี้ยงแพะ,แกะ,ม้าและอูฐ

ไม่แนะนำให้ท่านขี่ม้า เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง ให้ท่านได้ ชมการแสดงโชว์มวยปล้ำ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

ชมการแสดง ระบำเชิญสุรา และการแสดงรอบกองไฟของชาวมองโกล

มอบประสบการณ์อันน่าประทับใจ ค่ำนี้ท่านจะได้พักในกระโจมมองโกลแบบทันสมัย (มีห้องน้ำในตัว) ก่อนเข้านอนอย่าลืมออกมายืนบนท้องทุ่งกว้างสูดอากาศบริสุทธิ์และนับดาวนับแสนดวงบนท้องฟ้ากว้าง (ควรนำไฟฉายขนาดพกพาติดตัวไปด้วย)
หมายเหตุ : พักกระโจมละ 2 ท่าน  และไม่มีห้อง SINGLE

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 10)

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์มองโกเลีย  สร้างขึ้นใจกลางเมืองฮูเหอเฮาเทอะ สร้างในปี 1957 ใช้พื้นที่ 5,000 ตารางเมตร แบ่งทั้งหมดออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 จัดแสดงวัตถุโบราณของมองโกเลียใน ส่วนที่ 4 จัดแสดงสิ่งมีชีวิต และชาวมองโกเลียในสมัยโบราณ ส่วนที่ 3 จัดแสดงวัตถุโบราณของชนเผ่า ส่วนที่ 4 จัดแสดงวัตถุโบราณของประวัตศาสตร์มองโกเลีย นอกจากนี้ในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมศิลปะร่วมสมัย ดำเนินการศึกษาวิจัยและการส่งเสริมการขาย เก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การพัฒนาของมองโกเลียที่เน้นความทันสมัยและศิลปะร่วมสมัย เริ่มจากจุดเริ่มต้น 20 ศตวรรษถึงปัจจุบัน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  สุสานหวังเจาจวิน  หรือ สุสานเขียว เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวนั้นทุ่งหญ้ามองโกเลียดอกไม้ร่วงโรยหมดมีเฉพาะสุสานหวังเจาจวินเท่านั้นที่มีดอกไม้ปกคลุมเป็นสีเขียวเต็มไปหมด อีกทั้งในแต่ช่วงเวลานั้นจะมองเห็นสุสานนั้นเป็นในแบบต่างๆไป เช่น ช่วงเช้า มองเห็นสุสานเป็นรูปภูเขา ช่วงเที่ยงมองเห็นสุสานเป็นรูประฆัง และในช่วงเย็นจึงจะมองเห็นเป็นสุสาน  สุสานแห่งนี้มีความสูงถึง 33 เมตร “หวังเจาจวิน”   เป็น 1 ใน 4 สาวงามของจีนในสมัยโบราณ เดิมเป็นนางสนมของฮ่องเต้ในราชวงศ์ฮั่น และอาสาไปเป็นชายาของประมุขเผ่าซุงหนู เนื่องจากซุงหนูเป็นพวกที่ชอบรบกวนความสงบสุขของประเทศจีน เพื่อเป็นการประสานไมตรีระหว่างชนชาติฮั่นและเผ่าซุงหนู     นับได้ว่าเป็นสตรีที่มีความสำคัญต่อประเทศจีน จากนั้นนำท่าน แวะร้านขายสินค้าพื้นเมืองของมองโกเลีย  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของ   ฝากเป็นที่ระลึกแก่คนทางบ้านตามอัธยาศัย  จนถึงเวลาอันสมควร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินโฮฮอท เพื่อเดินทางกลับ นครปักกิ่ง

18.50 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ CA1106

20.10 น.
เดินทางถึง กรุงปักกิ่ง หลังตรวจสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านรับประทานอาหารค่ำ…

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)

ที่พัก WANDA REALM HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 13)

สู่นำท่านไปยัง ประตูชัย หรือ ประตูเจิ้งหยางเหมิน  สมัยก่อนใช้เป็นประตูส่งแม่ทัพออกรบ  ปัจจุบันนี้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงภาพถ่ายประตูเมืองต่างๆ ของปักกิ่ง และพิพิธภัณฑ์ ผีซิว หรือ ปี่เซี๊ยะ ซึ่งภายในมีปี่เซี๊ยะโบราณ สมัยราชวงศ์หมิงตั้งอยู่   ปี่เซี๊ยะ  ถือเป็นสัตว์เทพชนิดหนึ่ง เล่ากันว่าเป็นลูกตัวที่เก้าของมังกร ผีซิวเป็นสัตว์ดุร้ายชนิดหนึ่ง แบ่งเป็นเพศผู้ เพศเมีย เพศเมียเรียกว่า “ ผี” ส่วนเพศผู้เรียกว่า “ซิว” กล่าวกันว่า   ผีซิวตัวผู้จะหา ทรัพย์ ส่วนตัวเมียจะเฝ้าทรัพย์ ดังนั้น คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไว้เป็นคู่ ที่คนจีนเชื่อว่า จะนำเงินทอง และโชคลาภให้กับผู้เป็นเจ้าของ และช่วยเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้จากนั้นนำท่านสู่ร้านยา แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้, คัน, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อนโรคผิวหนังต่างๆ

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 14)

จากนั้นนำท่าน ช็อบปิ้งที่ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

17.05 น.
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  TG615 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.15 น.
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจในการบริการ

กำหนดการเดินทางวันที่ 26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม  2561
ราคาท่านละ            49,900   บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม      8,000   บาท

กำหนดการเดินทางวันที่  24-29 กรกฎาคม  2561
ราคาท่านละ            53,900   บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม      8,000   บาท

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป,เข้าร้านรัฐบาลจีน 2 ร้าน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE

โทร:       086 3353318    Line ID: 0863353319

คุณนุ๊ก

โทร:        081 6254080    Line ID: 0816254080

คุณป่าน

โทร:        086 3171624    Line ID: @pandaholiday

Call Center : 02-496-1299

Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “ก.ค.-โปรแกรมปักกิ่ง-มองโกเลีย-TG-เข้าร้านรั.pdf” .ค.-โปรแกรมปักกิ่ง-มองโกเลีย-TG-เข้าร้านรั.pdf – Downloaded 144 times – 691 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ