พระราชวังโปตาลา (Potala Palace)

หรือโปตาลากง เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการเดินทางท่องเที่ยวทิเบต เพราะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของดินแดนหลังคาโลก และเป็นพระราชวังที่อยู่สูงที่สุดในโลกแล้วโปตาลายังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธนิกายตันตระยานหรือวัชรยานอีกด้วย พระราชวังโปตาลา สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.641 สมัยพระเจ้าสองต์สัน กัมโป เพื่อเป็นที่ประทับใจเมื่ออภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงเหวินเชง เจ้าหญิงแห่งราชวงศ์ถังของจีน ต่อมาได้มีการก่อสร้างและบูรณะใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า จนกระทั่งถึงสมัยของดาไลลามะองค์ที่ 5 ทรงโปรดได้ก่อสร้างพระราชวังขึ้นใหม่ในลักษณะของวังซ้อนวัง และในสมัยของดาไลลามะองค์ที่ 13 ทรงต่อเติมและขยับขยายพระราชวังเดิมจนกว้างขวางและนิ่งใหญ่ดังที่เห็นในปัจจุบัน

ทัวร์จีน,ทัวร์วังโปตาลา,ทัวร์ทิเบต,เที่ยวทิเบต

ทัวร์จีน,ทัวร์วังโปตาลา,ทัวร์ทิเบต,เที่ยวทิเบต

พระราชวังโปตาลา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ พระราชวังขาว (White Palace) ซึ่งเป็นที่พำนักของลามะและสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สร้างขึ้นเมื่อสิ้นดาไลลามะองค์ที่ 5 มีห้องแสดงภาพเขียนเล่าชีวประวัติของไลลามะองค์ที่ 5 เป็นห้องสำคัญ โดยมีภาพเขียนที่เด่นที่สุดคือ ภาพดาไลลามะองค์ที่ 5 กำลังเข้าเฝ้าจักรพรรดิจีน พระนามว่าชุนซี (Shunzhi) อีกส่วนหนึ่งของพระราชวังเรียกว่า พระราชวังแดง (Red Palace) เป้นที่ประทับขององค์ดาไลลามะ