• ชมวิวทิวทัศน์ กำแพงเมืองจีน ยามค่ำคืน (ยังไม่มีใครเคยทำ)
  • ชมเมืองประวัติศาสตร์ เมืองเฉินเต๋อ
  • พักหรูโรงแรมพรีเมี่ยม 4 ดาว

 

กำหนดการเดินทาง

กุมภาพันธ์ – เมษายน 2561

 ราคา  35,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

08.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

10.10 น.
เดินทางสู่นครปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 614

15.50 น.
เดินทางถึง สนามบินนครปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองถึงท่าอากาศยานนครปักกิ่ง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกู๋เป๋ย์ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอมี่หยุนอยู่ใต้กำแพงเมืองจีนโบราณ มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 4,100 ปี ซึ่งเป็นกำแพงเมืองจีนโบราณส่วนหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดของจีน ได้เชิงเขาที่ตั้งด่านซือหม่าไถ มีบ่อน้ำพุ 2 แห่ง ซึ่งแห่งหนึ่งเป็นน้ำพุร้อน และอีกแห่ง หนึ่งเป็นน้ำพุเย็นและน้ำพุทั้งสองแห่งไหลมารวมกันกลายเป็นทะเลสาบยวนหยางหูการสร้างเมืองริมน้ำแห่งนี้จึงใช้ธารน้ำที่ไหลจากทะเลสาบเป็นหลักให้ท่านเดินชมและเก็บภาพความประทับใจของตัวอาคารที่เลียนแบบสถาปัตยกรรมราชวงศ์หมิงและชิง ตลอดจนโซนจัดแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมที่จัดแสดงได้อย่างลงตัว (ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง)

เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเที่ยว ชมกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ่ตอนกลางคืน กำแพงเมืองจีนด่านนี้เป็นด่านที่มีชื่อเสียงมาก ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีน เนื่องจากเป็นกำแพงเมืองจีนที่ยังคงสภาพเดิมของสมัยราชวงศ์หมิงเพียงแห่งเดียวของจีนที่ยังไม่ผ่านการบูรณะซ่อมแซม อีกทั้งยังตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นผาสูงชัน ทำให้ทิวทัศนืสวยงามมาก กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถสร้างตามสันเขาที่สูงชัน เลื่องชื่อเพราะความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์มีป้อมปราการตั้งตระหง่านอยู่สองฟากของไหล่เขา ป้อมปราการเหล่านี้เรียงรายอยู่เป็นจำนวนมากและมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป แต่ละป้อมมีระยะห่างเพียงประมาณ 140 เมตร สวยงามอลังการ ประกอบกับขุนเขาที่สูงตระหง่าน ทำให้ด่าน ซือหม่าไถ่เป็นกำแพงเมืองจีนที่งดงามยิ่งนัก
ที่พัก DAHE INTERNATIONAL  หรือเทียบเท่า

 

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอิม เจี้ยนฝูกวานยินซื่อ มีพื้นที่ 8,400 ตารางเมตร นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือ สูง 8.6 เมตร ของล้ำค่าชิ้นที่หนึ่งของวัดนี้ ภายในวัดมีต้นกุยซู่ มีอายุกว่า 600 ปี ถือเป็นของล้ำค่าสิ่งที่สองและสิ่งล้ำค่าชิ้นที่สาม คือ ระฆังโบราณสมัยราชวงศ์ซ่ง เส้นผ่าศูนย์ กลาง 2 เมตร ทำด้วยทองแดงน้ำหนัก 5 ตัน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่พระราชวังฤดูร้อนเฉิงเต๋อ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1703 – 1792 ใช้เวลากว่า 89 ปี ตั้งแต่สมัยจักรพรรดิคังซี จักรพรรดิหย่งเจิ้น และจักรพรรดิ์เฉียนหลง ในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 5,640,000 ตารางเมตร เป็น Imperial Garden ที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่ยังคงอยู่ โซนด้านเหนือจะอยู่บนภูเขา โซนด้านใต้เป็นทะเลสาป ในขณะที่โซนด้านตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นพื้นที่ราบ ภาพลักษณ์ของพื้นที่โดยรวมจะมีลักษณะคล้ายแผนที่ประเทศจีน ในปี 1994 ได้ถูกกล่าวขานให้เป็น “World Heritage” จากยูเนสโก หลังจากนั้นทำเดินทางกลับสู่ปักกิ่ง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม หอบูชาเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมี เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณ เพื่อคุ้มครองเหล่าปวงประชาชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร นำท่านช้อปปิ้ง ถนนหวังฟู่จิง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง รวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ และร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิงมากมายที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง เป็นพระราชอุทยานที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 290 เฮกต้าร์ ประกอบด้วยเนื้อที่ที่เป็นนํ้า 3 ส่วน เนื้อที่ที่เป็นดิน 1 ส่วน ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขา”ว่านโซ่วซาน” และ ทะเลสาบ “คุนหมิงหู” บนเขาว่านโซ่วซาน  ได้สร้างวิหาร ตำหนัก พลับพลา และเก๋งจีนอันงดงามไว้หลายรูปหลายแบบ ตั้งอยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพ ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 728 เมตร ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่ง มี สะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื่อมติดกับฝั่ง ทั่วทั้งอุทยานจัดไว้ได้สัดส่วนงดงามตระการตาซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้างอุทยานของจีน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินเล่นย่านหมู่บ้านโบราณ เป็นย่านเมืองเก่าที่กระจายอยู่ทั่วใจกลางเมืองปักกิ่ง เมื่อก่อนเป็นที่อยู่อาศัยของชนชั้นสูง แต่ปัจจุบันเป็นที่อยู่่ของคนที่ไม่มีฐานะนัก เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสนใจมาชมเพราะเป็นสถานที่สวยงามได้กลิ่นอายเมืองสมัยโบราณ จากนั้นนำท่านสู่ทะเลสาบสือซ่าไห่ คำว่า สือซ่า มาจากบริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีวัดถึง 10 วัด และคำว่า ไห่ แปลว่า ทะเล จึงเรียกชื่อทะเลสาบแห่งนี้ว่า ทะเลสาบสือซ่าไห่ อีกทั้งยังเป็นชื่อที่เรียกรวมทะเลสาบที่อยู่ทางทิศเหนือของกรุงปักกิ่ง ประกอบไปด้วย ทะเลสาบเฉียนไห่ ทะเลสาบโหวไห่ และทะเลสาบซีไห่ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เมื่อถึงช่วงฤดูหนาวน้ำ ในทะเลสาบเป็นน้ำแข็งชาวปักกิ่ง และเมืองใกล้เคียงจะนิยมมาเล่นสกี ส่วนในช่วงฤดูร้อนจะสามารถล่องเรือชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ นอกจากนี้บริเวณใกล้ๆ ทะเลสาบยังมีถนนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีที่มีชื่อเสียงของปักกิ่งอีกด้วย จากนั้นนำท่านไปช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น เพื่อความจุใจในการช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่าน ผ่านชม สนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งสนามกีฬาหลายแห่งในโลก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก โคลิเซี่ยมแห่งโรม แต่สนามกีฬานานาชาติของ Herzog & de Meuron ในปักกิ่งนี้พยายามที่จะคิดออกแบบใหม่ให้เอื้ออำนวยต่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันมากขึ้นสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron ต้องการที่จะช่องระบายอากาศตามธรรมชาติ ในสนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นั่ง อาจถือได้ว่า เป็นสนามกีฬาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุด ในขณะนี้สนามกีฬาดังกล่าวซึ่งจะใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ “รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ ห่อหุ้มเพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ซึ่งดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ภาพโครงสร้างของสนามกีฬาแห่งนี้ จึงดูคล้ายพระราชวังสีแดง ที่อยู่ภายในรั้วกำแพงสีเทาเขียว ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก สำหรับบันไดภายในสนามกีฬาถูกสร้างให้กลมกลืนกับโครงตาข่าย ซึ่งให้ภาพลักษณ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเอกภาพ ซึ่งภายในยังมี “สระว่ายน้ำแห่งชาติ” (GYMNASIUM ฟองอากาศ) ซึ่งสระว่ายน้ำแห่งชาตินี้ สร้างขึ้นสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 โดยมีรูปลักษณ์เหนือจินตนาการคล้าย ” ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ “ ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทำเป็นโครงร่าง นอกจากนั้น ที่สามารถทำให้กำแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ำที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะทำสระว่ายน้ำแห่งแดนมังกรนี้ดูดีเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังสามารถต้านทานกับแรงสั่นสะเทือนอันเกิดจากแผ่นดินไหวได้ด้วย จากนั้นนำท่านไหว้พระที่ วัดลามะ ชมพระราชวังหยงเหอกง ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์ชายสี่ในสมัยราชวงศ์ชิงต่อมาได้สร้างเป็นวัดลามะภายในวัดได้ตั้งพระพุทธรูปยืน ซึ่งทำด้วยไม้จันต้นเดียว เป็นไม้ยืนที่สูงที่สุดในโลก

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

17.05 น.
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 615

21.20 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ปักกิ่ง TG

 รายการทัวร์นี้                  ไม่รวมทิป //เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณแอม : 086 3171624

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “ปักกิ่ง-เฉินเต๋อ-กำแพงเมืองจีน-5-วัน-TG1.pdf” -เฉินเต๋อ-กำแพงเมืองจีน-5-วัน-TG1.pdf – Downloaded 398 times – 910 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ