• เดินทาง มิถุนายน – ตุลาคม 2559
 • นำท่านสู่อาณาจักรคาสิโนที่ได้รับการขนานนามว่า “ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย” THE VENETIAN RESORT HOTEL CASINO
 • พาท่านถ่ายรูปคู่กับ “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือที่มีชื่อเรียกว่า “หวี่หนี่”
 • นำท่านเดินทางสู่ สวนหยวนหมิงชิงหยวน
 • ชม โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน

Download “SHMFMWE1-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่-3D2N-มิ.ย.-ต.ค.-260416-J.pdf” SHMFMWE1-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่-3D2N-มิ.ย.-ต.ค.-260416-J.pdf – Downloaded 43 times – 464 kB

รายละเอียดทัวร์

วันแรก :กรุงเทพฯ – มาเก๊า –  ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์พอล – เซนาโด้สแควร์ – ร้านขนมพื้นเมือง – THE VENETIAN – มาเก๊า – จูไห่

                                                  

 • [เวลา 08.00 น.]พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
  [เวลา 10.50 น.]ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE670
  [เวลา 14.35 น.]เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่าน ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสำฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน นำท่านชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล นำท่านไปยังย่าน เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้อง เป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วย อาคารสไตล์ยุโรปหลากสีสัน และสถาปัตยกรรมหลากรูปแบบ นำท่านแวะ ร้านขนมพื้นเมือง อาทิเช่น ทองม้วนไส้หมูหยอง, ทองพับไส้หมูหยอง, คุกกี้แอลมอล, ขนมเบี้ย, มะนาวโปรตุเกส, หมูหวาน, ท๊อปฟี่นม ฯลฯ ซึ่งเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของเมืองมาเก๊า จากนั้นนำท่านสู่อาณาจักรคาสิโนที่ได้รับการขนานนามว่า “ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย” THE VENETIAN RESORT HOTEL CASINO อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเกมส์การพนันนานาชนิด อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีนนับพันตู้ ฯลฯ หรือเลือกถ่ายภาพกับบรรยากาศเมืองเวนิสและสัญลักษณ์ของเมืองเวนิส ทั้งเรือกอนโดล่า ลำคลองกลางเมือง ให้ท่านได้รับความรู้สึกเหมือนอยู่กลางเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี อิสระให้ท่านได้ทำกิจกรรมต่างๆ (ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์)
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  – สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ จูไห่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ ผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที เมืองจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้
  รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
 • พักที่ PHOENIX VALLEY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สอง : จูไห่ – วัดผู่ถ่อ – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย – สวนหยวนหมิงชิงหยวน + โชว์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม สิ่งศักดิ์ที่ชาวจูไห่ให้ความเคารพนับถือ ณ วัดผู่ถ่อ เพื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สักการะบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า จากนั้นนำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย เป็นย่านช้อปปิ้งที่ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า มีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย นำท่านเดินทางสู่ สวนหยวนหมิงชิงหยวน เป็นสวนสาธารณะที่จำลองมาจากสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนของจริงในกรุงปักกิ่ง ชม โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน การแสดงโชว์ย้อนความฝันกลับสู่หยวนหมิงหยวน เป็นโชว์ที่นำคุณย้อนกลับไปในอดีตเมื่อ 100 กว่าปีก่อน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ….เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
 • พักที่ PHOENIX VALLEY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม : จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – ผ่านชมถนนคู่รัก –ร้านบัวหิมะ – จูไห่ – มาเก๊า – กรุงเทพ ฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่า จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรือ หวีหนี่ รูปปั้นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล ให้ท่านอิสระถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย ผ่านชม ถนนคู่รัก ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทำไว้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและยังเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย นำท่านแวะ ร้านบัวหิมะ ยาสามัญประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก เป็นต้น
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยรถโค้ชปรับอากาศ ผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที
 • [เวลา 15.20 น.]ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 671 
  [เวลา 17.05 น.]ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ……………