เดือนมิถุนายน

  • คุนหมิง ตงชวน เจี้ยวจื่อซาน ฮุ่ยเจ๋อ 5 วัน 4 460x246px

คุนหมิง ตงชวน เจี้ยวจื่อซาน ฮุ่ยเจ๋อ 5 วัน

  • กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
  • ชมความงามของ แผ่นดินสีแดงแห่งเมืองตงชวน
  • นั่งกระเช้า ชม ภูเขาเจี้ยวจื่อ ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง
  • ชมทิวทัศน์ ฮุ่ยเจ๋อ ภูเขาหญ้าแห่งมองโกเลียใต้
  • โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว หรือเทียบเท่า
  • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)

ราคา 35,900 บาท