• เดินทางโดย สายการบิน Sichuan airlines
  • ชมเส้นทางในช่วงที่สวยที่สุด ปีละ 1 ครั้ง
  • พักโรงแรมดีที่สุดตลอดเส้นทาง
  • พักในอุทยานหย่าติง เที่ยวเต็มที่

รหัสทัวร์
CTU18088D-3U

กำหนดการเดินทาง
12 – 19 ตุลาคม 2561

 ราคา  54,000  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

14.30 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

17.55 น.
นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู เที่ยวบินที่ 3U 8146 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

 22.00 น.
ถึง ท่าอากาศยานเมืองเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑลมีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นที่สูง ประชากรเมืองเฉินตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

ที่พัก HOLIDAY INN CROWNE PLAZA HOTEL ดีที่สุด

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 1)

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า  เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และบ้านของหมีแพนด้ากว่าร้อยละ 30 ของหมีแพนด้าทั่วโลก และเป็นบ้านเกิดของช่วงช่วง-หลินฮุ่ย อุทยานภูเขาสี่ดรุณี หรือ ซื่อกูเหนียงซัน ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันงดงามคล้ายธรรมชาติในแถบยุโรปใต้ จนได้รับฉายาว่า “เทือกเขาแอลป์ในแผ่นดินจีน” ชื่อสี่ดรุณีมีที่มาจากตำนานของสี่สาวพี่น้องคือ “ต้ากูเหนียงซาน” “เออร์กูเหนียงซาน” “ซานกูเหนียงซาน” และ “ซื่อกูเหนียงซาน” เทือกเขาสี่ดรุณี ตั้งชื่อตามยอดเขาสูงสี่ยอด ที่ทอดตัวยาวจากเหนือลงใต้ และทุกยอดนั้นจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดปี ดูเหมือนหญิงสาวที่ถูกคลุมหน้าด้วยผ้าขาวบางสีสดใส นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่มาของชื่อเทือกเขาสี่ดรุณี

นำท่านไปสู่จุดชมวิวมาวปี๋เหลียง(จมูกแมว) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดสามารถเห็นแนวเขาสี่ดรุณีได้อย่างงดงาม เป็นพื้นที่ราบที่ใหญ่ที่สุดของอุทยานสี่ดรุณี

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง (มื้อที่ 2)

บ่าย
เดินทางสู่ซวงเฉียวโกว ธารน้ำน้ำแข็งสะพานคู่ มีระยะทาง 34.8 กม. มีพื้นที่รวม 216 ตารางกิโลเมตร จุดท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก หุบเขาหยินหยาง ทุ่งต้นหยาง แล้วเดินทางเข้าสู่ส่วนลึกสุดท่านจะได้เห็นธารน้ำแข็ง ภูเขากระจกแก้ว ภูเขาดวงอาทิตย์ ภูเขาดวงจันทร์ ยอดเขากระต่าย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

ที่พัก YIJIN HOTEL ดีที่สุด

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4)

นำท่านเดินทางต่อสู่ เทือกเขาตันปา หุบเขาแห่งสายงาม ตั้งอยู่ริมโตรกผาสูงตระหง่าน ด้านหนึ่งคือแม่น้ำต้าตูที่เชี่ยวกราก อีกด้านคือภูผาสูง เป็นเมืองที่มีพื้นที่หลากหลายรูปแบบ ตัวเมืองตันปาถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญมากเมืองหนึ่งเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ตันปาในอดีตเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญมากของแคว้นทิเบต มีสมญานามว่า “อาณาจักรพันป้อม”

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

บ่าย
นำผ่านชม ตำบลปาเหม่ย สวนหินธรรมชาติ ชม ทุ่งหญ้าถ๋ากง ทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ ถ๋ากง มีความหมายตามภาษาทิเบตว่า “ดินแดนอันเป็นที่สิงสถิตย์แห่งองค์พระโพธิสัตว์” ซึ่งทุ่งหญ้าแห่งนี้อยู่ที่ความสูง 3,500 – 3,800 เมตร ที่มองไปสุดสายตามสลับกับภูเขาหญ้าที่มีฝูงจามรีหากินอยู่ และมีภูเขาหิมะอยู่ไกลๆ

นำท่านเดินทางต่อจนถึงเมืองซินตูเฉียว ซึ่งเป็นสวรรค์ของนักช่างภาพระหว่าง2ข้างทางต้นไม้ ภูเขา ทุ่งหญ้าสวยงามมาก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

ที่พัก PHOTOGRAPHY PARADISE HOTEL  ดีที่สุด

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 7)

นำท่านเดินทางสู่เมืองยื่อหว่าให้ท่านชมทัศนียภาพสองข้างทาง ระหว่างทางผ่านชมภูเขาวัดเกาเอ่อซื่อ  ผ่านชมเมืองหลี่ถัง ให้ท่านได้สัมผัสเมืองหลี่ถัง ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นชาวทิเบต เมืองหลี่ถัง เป็นเมืองที่เสนอเรื่องขอขึ้นทะเบียนเป็นเมืองที่สูงที่สุดในโลกเหนือกว่าทิเบตเมืองหลังคาโลก เป็นดินแดนเรียกได้ว่าลึกลับที่สุดที่อยู่ในความสูงระดับ4,500-6,000เมตรจากระดับน้ำทะเล ท่านจะได้เห็นภาพชาวเมืองที่มีวิถีชีวิตสบายๆในการทำสวนทำไร่ ชาวเมืองจะมีหน้าตาคล้ายชาวทิเบตท่านจะได้เห็นภูเขาไหจื่อซานที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,718 เมตรเป็นเขาที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

บ่าย
ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพภูเขาทู่จื่อซาน ผ่านชมเมืองชิงตุย ทุ่งหญ้าสีทอง นำท่านเดินทางสู่เมืองยื่อหว่า อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมทัศนียภาพสองข้างทางอันสวยงาม

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 9)

ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ดีที่สุด

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 10)

นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหย่าติง อันเป็นที่มาของนิยาย “The Lost Horizon of Shangrila” ที่เขียนโดย James Hilton ที่ได้ค้นพบดินแดนดั่งสรวงสวรรค์ในเทพนิยายเมื่อประมาณ 90 ปีก่อน และหลงไหลในธรรมชาติของดินแดนจนเขียนเรื่องราวเป็นนิยายโด่งดังไปทั่วโลก จนผู้คนมากมายต่างใฝ่ฝันเข้ามาค้นหาดินแดนสวรรค์แห่งนี้ ด้วยธรรมชาติอันแสนงดงามไร้ที่ติของภูเขาหิมะพระจันทร์สีน้ำเงินต้นกำเนิดแชงกรีล่าที่แท้จริงที่หาชมได้ยากยิ่งบนผืนพิภพนี้ นำท่านเปลี่ยนเป็นรถอุทยานเพื่อเข้าสู่ ดินแดนแห่งมนต์ขลัง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เที่ยวชมความงดงามของหุบเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์ที่ชาวทิเบตนับถืออย่างสูง 1. ยอดเขาเซียนหน่ายยื้อ เป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์กวมอิม ด้วยความสูง 6,032 เมตร  2. ยอดเขาเซี่ยน่าตัวจี่ เป็นตัวแทนพระโพธิสัตว์เหวินซู้ ด้วยความสูง 5,958 เมตร  3.ยอดเขายางว่านหย่ง เป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์จินกั่ง ด้วยความสูง 5,958 เมตร ตั้งอยู่เด่นเป็นสง่ากลางเขตอนุรักษ์หย่าติง ให้ผู้คนที่ได้เดินทางเข้ามาถึงเขตหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินแห่งนี้ได้สักการะ และชื่นชมความงดงามที่ยิ่งใหญ่ภายในอุทยาน ยังมีความสวยงามของทะเลสาบทุ่งหญ้า และธารน้ำแข็งอีกมาก

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง (มื้อที่ 11)

จากนั้นนำท่านชมวัดซงกู่ วัดที่เป็นศิลปะของชาวทิเบต ตั้งอยู่ในเขตอุทยานหย่าติง นำท่านชม ทะเลสาบน้ำนม (ไม่รวมค่าขี่ม้าประมาณ300-500หยวน) เป็นทะเลสาบที่อยู่บนความสูงประมาณ 4,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลสมควรแก่เวลา กลับสู่ที่พักภายในเขตอุทยานแห่งชาติหย่าติง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)

ที่พัก HOTSPRING HOTEL  ดีที่สุดในอุทยานหย่าติง

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 13)

นำท่านเดินทางสู่, ทะเลสาบไข่มุข, เป็นทะเลสาบที่มีจุดชมวิวทิวทัศน์ที่ระยะทางใกล้ที่สุด สามารถถ่ายภาพ ยอดเขาเซียนหน่ายยื่อ

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 14)

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมืองเต้าเฉิง อิสระให้ท่านชมทัศนีย์ภาพสองข้างทางและพักผ่อนตามอัธยาศัย(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง )

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 15)

ที่พัก  DAOCHENG SUNSKING HOTEL ดีที่สุด

05.00 น.
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเต้าเฉิง (บริการอาหารกล่อง) (มื้อที่ 16)

08.00 น
ออกเดินทางสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ 3U 8006

08.55 น.
เดินทางถึง เมืองเฉินตู นำท่านเดินทางสู่วังแพะเขียว สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 881 ในสมัยราชวงศ์ถัง และมีบูรณะซ่อมแซมต่อเนื่องมาตลอด จนตำหนักต่างๆที่พบเห็นในปัจจุบันส่วนใหญ่บูรณะในสมัยคังซี่ฮ่องแต้ ราชวงศ์ชิง นำท่านชม  สิ่งก่อสร้างสำคัญ มีตำหนักคุนหยวน ตำหนักอวี้หวัง ตำหนักซานชิง ตำหนักถังหวังและศาลาแปดเหลี่ยม ภายในตำหนักประดิษฐานรูปปั้นเทวดาที่คนจีนนับถือ สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดคือตำหนักซานชิง มีแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งคนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะส่วนใดของร่างกายให้นำมือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากอาการป่วยทันที อีกทั้งยังเป็นสำนักลัทธิเต๋าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ

เที่ยง 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 17)

บ่าย
นำท่านช๊อปปิ๊งย่านศูนย์การค้าถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเฉิงตู ย่านการค้าชุนซีลู่ เทียบได้กับย่านชินจูกุของโตเกียวเลยที่เดียว ให้ท่านได้พบกับสินค้าทันสมัยนานาชนิด

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 18)

ที่พัก  HONGZHU SHAN  HOTEL  ดีที่สุด

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 19)

นำท่าน สู่ถนนจินลี่ เป็นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้งได้ทั้งของรับประทาน และของฝากของที่ระลึกเช่นหน้ากากเฉิงตูเพราะถนนจินหลีนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่แสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันโด่งดังของเมืองเฉิงตู แค่ประตูทางเข้าก็สามารถทำให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศแห่งเหมือนเดินในหนังจีนสมัยก่อนได้เลยทีเดียว

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  อาหารยาสมุนไพรจีน (มื้อที่ 20)

บ่าย
หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

14.40 น.
ออกเดินทางกลับ สู่ประเทศไทยโดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  3U 8145

16.35 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการวันที่         12 – 19 ตุลาคม 2561
ราคาท่านละ                   54,000              บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม                  10,000              บาท

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป //  เข้าร้านหมอนโอโซน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณริน : 082 9646699

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “CTU18088D-3U-โปรแกรม-เฉินตู-หย่าติง-ตันปา-สี่ดรุณี-สวรรค์ช่างภาพ-8-วัน_-เข้าร้านรัฐบาล.pdf” CTU18088D-3U-โปรแกรม-เฉินตู-หย่าติง-ตันปา-สี่ดรุณี-สวรรค์ช่างภาพ-8-วัน_-เข้าร้านรัฐบาล.pdf – Downloaded 8 times – 663 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ