หย่าติง

  • (AUG-OCT) เฉินตู คังติง หยาติง 8 วัน_TG เข้าร้านรัฐบ  460x246px

เฉินตู คังติ้ง หย่าติง 8 วัน (สิงหาคม – ตุลาคม)

  • กำหนดการเดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 2561
  • ดินแดนสรวงสวรรค์ของช่างภาพ กับทิวทัศน์ที่งดงาม
  • ชมความงดงามของเมืองที่อยู่สูงเป็นอันดับสองของโลก
  • เก็บภาพความประทับใจในความงามของ ทุ่งหญ้าลั่วหลง
  • ชมหมู่บ้านทิเบตเจี่ยจี เป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศจีน
  • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 4-5 ดาว ดีที่สุดหรือเทียบเท่า

ราคา 69,900 บาท