หย่าติง

 • เฉินตู คังติง หยาติง 9 วัน 460x246px

เฉินตู คังติง หย่าติง เขื่อนตูเจียงเยี่ยน 9 วัน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 11-19 ตุลาคม 2560
 • ชมความสวยงามของเมืองที่สูงระดับสองของโลก
 • เมืองซินตูเฉียว สรวงสวรรค์ของช่างภาพ
 • ชมอุทยานหย่าติง เที่ยวชมภูเขาหิมะ 3 พระโพธิ์สัตว์
 • โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
 • เดินทางโดยสายการบิน CHINA EASTERN
 • สะดวกสบาย บินภายใน 1 เที่ยว!!

ราคา 61,000 บาท

 • เฉินตู คังติง หยาติง 8 วัน TG 460x246px

(บินภายใน)เฉินตู คันติ้ง หย่าติง 8 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 17-24 ตุลาคม 2560
 • ชมความสวยงามของเมืองที่สูงระดับสองของโลก
 • เมืองซินตูเฉียว สรวงสวรรค์ของช่างภาพ
 • ชมอุทยานหย่าติง เที่ยวชมภูเขาหิมะ 3 พระโพธิ์สัตว์ ที่ชาวทิเบตนับถืออย่างสูง
 • โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
 • เดินทางโดยสายการบินไทย

ราคา 68,000 บาท

 • เฉินตู คังติง หยาติง 8 วัน TG 460x246px

เฉินตู คันติ้ง หย่าติง 8 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 17-24 // 22-29 // 23-30 ตุลาคม 2560
 • ชมความสวยงามของเมืองที่สูงระดับสองของโลก
 • เมืองซินตูเฉียว สรวงสวรรค์ของช่างภาพ
 • ชมอุทยานหย่าติง เที่ยวชมภูเขาหิมะ 3 พระโพธิ์สัตว์ ที่ชาวทิเบตนับถืออย่างสูง
 • โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
 • เดินทางโดยสายการบินไทย

ราคา 66,000 บาท