เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี โจวจวง 5 วัน (TG)  900x720px
  • ชมเมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย
  • เที่ยวเมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี เมืองน้ำร้อนแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุด
  • ชมพระราชวังเชินบรุนน์ มรดกโลก ในกรุงเวียนนา
  • ชมเมืองมรดกโลกแสนโรแมนติก เมืองซาลบูร์ก ที่มีชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรมบาร็อค

 

กำหนดการเดินทาง

30 มิถุนายน – 10 กรกฏาคม 2561

 ราคา  125,000  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้า 2-3 เคาน์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์  คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

ออกเดินทางสู่เวียนนา (ประเทศออสเตรีย) โดยสายการ…..  เที่ยวบินที่  ………

ถึงสนามบินเวียนนา  ประเทศออสเตรีย โดยผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ออกเดินทางสู่ ฮัลล์สตัทท์ เป็นเมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบ          ฮัลล์สตัทท์ (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลล์สตัทท์เทอร์ ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรีย สำหรับความโดดเด่นของเมืองนั้น ให้ท่านได้ถ่ายรูปและชมทัศนียภาพสวยๆ ขอ  งตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่าน

เที่ยง    
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์วูฟกัง เป็นเมืองท่องเที่ยวของออสเตรีย ชื่อของเมืองนี้ตั้งตามชื่อนักบุญวูฟกังแห่งโรเกนเบิร์ก  เมืองเซนต์วูฟกังมีครัวเรือนอาศัยอยู่ทั้งหมด 2,000 คน ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศออสเตรีย อยู่บนชายฝั่งทะเลสาบวูฟกังเซ (Wolfgangsee) และเชิงเขา               ชาร์ฟเบิร์ก (Schafberg) เป็นที่มีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับละครเวทีเพลง เเละโบสถ์แสวงบุญเก่าแก่รูปแบบโกธิค

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  FURIAN HOTEL   หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองซาลส์บูร์ก หรือเมืองซาลซบวร์ก เมืองสวยแสนโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของทวีปยุโรป ได้รับการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1996 เป็นบ้านเกิดของคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนามโมสาร์ท และใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ(ที่สร้างจากเรื่องจริงของคุณครูมาเรีย) เรื่องมนต์รักเพลงสวรรค์ ซึ่งทำให้เมืองนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางถึงเมืองซาลส์บูร์ก หรือเมืองซาลซบวร์ก และหลังจากนั้นนำท่านชม อุทยานมิราเบลล์ หรือสวนดอกไม้มิราเบล เป็นอุทยานของปราสาทที่ใช้เป็นสถานที่แต่งงาน จัดได้ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หลังจากนั้นนำท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองซาลส์บวร์ก  สร้างในสมัยเรอเนซองส์ตอนปลายต่อบาโรคตอนต้น ถือเป็นโบสถ์บาโรคยุคแรก สร้างขึ้นใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ใหญ่จนเกินซ่อมแซม มหาวิหารหลังนี้ถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถล่มเสียหาย แต่ต่อมาได้รับการบูรณะให้งดงามดังเดิม

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ARENA CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า              
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองลินซ์ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรีย และเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองแห่งฮิตเลอร์  เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าดานูบ นำท่านชมจตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ หรือ จตุรัสเฮาพท์พลัทซ์ ตั้งอยู่กลางเมืองลินซ์ ใหญ่ที่สุดของยุโรปกลาง และมหาวิหารเก่าในนิกายเยซูอิตที่มีหอคอยคู่ สูงเสียดฟ้า นอกจากนี้ ใกล้ๆกัน มีเที่ยวชมเสาหินอ่อน ดรายฟาลทิกไคท์ซอยเล สูง 20 เมตร และศาลาว่าการเมืองเก่าที่สร้างในสไตล์โกธิค

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมมหาวิหารเก่าเมืองลินซ์หรือโบสถ์นิกายเยซูอิต เป็นโบสถ์ในเมืองลินซ์ประเทศออสเตรีย มันถูกสร้างขึ้นระหว่าง 1669 และ 1683 ในสไตล์บาร็อค จาก ค.ศ. 1785 ถึง 1909 ทำหน้าที่เป็นโบสถ์ของสังฆมณฑลแห่งลินซ์  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชค จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นใน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทำให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992  หลังจากนั้นให้ท่านเดินชม จัตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) โดยบริเวณจัตุรัสนั้นจะมีที่ว่าการเมือง มีเสาศิลาและน้ำพุ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ ซึ่งท่านสามารถใช้วเลาในการช็อปปิ้งตามร้านค้า ร้านขายขนม คาเฟ่ ร้านขายของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก OLD INN (B&B) HOTEL  หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา  ภายในปราสาทมีห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องสวดมนต์เซนต์จอจห์ผู้ปราบมังกรซึ่งชาวยุโรปนับถือว่าเป็นนักบุญผู้ปกป้องเมือง ห้องนอนของเหล่าอัศวินและเจ้าผู้ครองเมือง ห้องอาหารในยุคกลางที่มีจานชามอายุกว่า 500 ปี  ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1250 สิ่งที่ทำให้ปราสาทโดดเด่น หอคอยทรงกลม ที่สร้างขึ้นจากหินอ่อนสีชมพูมีกลิ่นอายของศิลปะแบบไบเซนไทน์ ที่มองเห็นได้จากทั่วเมือง ให้ท่านได้ชมวิวของเมืองแบบพาโรนามาภาพประทับใจกับเมืองสุดสวยแห่งนี้  หลังจากนั้นพาท่านเดินทางสู่เมืองปร๊าก  สาธรณรัฐเช็ค

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริเวณเดียวกับที่ว่าการหลังเก่า ก็เป็นที่ตั้งของ จัตุรัสเมืองเก่า” (Old Town Square) ที่ปัจจุบันนี้เป็นสถานที่นัดพบของชาวปรากและนักท่องเที่ยว โดยบริเวณลานจัตุรัสนั้นมีอนุสาวรีย์ยานฮุสนักปฏิรูปศาสนา ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษของชาติ อีกมุมของจัตุรัสก็มี “St. Nicholas Church” ซึ่งเป็นโบสถ์ในสไตล์บาโรค นำชม นาฬิกาดาราศาสตร์ Astronomical Clock บริเวณด้านทิศใต้ของอาคารศาลาว่าการ ที่มีอายุเก่าแก่อันดับสามของโลก รวมถึงเป็นเรือนที่เก่าที่สุดในโลกที่ยังคงสามารถทำงานได้อยู่ นาฬิกาเรือนนี้จะแสดงความเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์

ค่ำ        
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  CORINTHIA HOTEL PRAGUE   หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง คาร์โลวี วารี ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำเทปลาไหลหล่อเลี้ยง ได้ชื่อว่าเป็นเมืองน้ำร้อนแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของเช็ก เมืองมีน้ำพุร้อนและน้ำแร่อุณหภูมิตั้งแต่ 42-72 องศาเซลเซียส ทั้งหมด 12 แห่ง ท่านสามารถเดินชมโบสถ์เซนปีเตอร์และเซนต์ปอลนิกายออร์โธดอกซ์รัสเซีย สร้างรูปแบบเดียวกันกับมหาวิหารในออสตานคิโน ในกรุงมอสโก เดินชมงานแก้วคริสตัลโมแซอร์ สถานที่ที่ยังเก็บเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เอกสารประวัติศาสตร์ บริเวณนั้นยัง                               มีแกรนด์บัฟโฮเทล  เป็นที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่องเจมส์บอนด์ เดินชมชาโตฮิลล์ สถาปัตยกรรมตัวอาคารที่ได้รับอิทธิพลจากคตินิยม ทั้งรอบๆยังมีของที่ระลึกจำหน่ายให้ท่านได้นำมาฝากคนทางบ้าน และเพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมถนนคนเดิน  หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองปร๊าก                                                                                                                                                                     

เที่ยง    
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าชม ปราสาทปร๊าก ปราสาทใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก สร้างขึ้นในปี 885 โดยเจ้าชายบริโวจเคยเป็นปราสาทของกษัตริย์แห่งเช็กในอดีต ปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดี เสมือนสัญลักษณ์ของประเทศที่ชาวเชครักและภาคภูมิใจ และศูนย์กลางทางการเมืองได้รับการบูรณะในสมัยของพระเจ้า ได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊กว่า เป็นปราสาทโบราณใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ภายในบริเวณปราสาท มีมหาวิหารเซนต์วิตัสที่โดดเด่นเป็นสง่า สไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปราก ด้านในมีการตกแต่งด้วยกระจกสีเป็นภาพนักบุญ และเรื่องราวทางศาสนาคริสต์ และถูกใช้เป็นที่เก็บพระศพของเหล่ากษัตริย์โบฮีเมีย และนำชม สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่เชื่อมระหว่าง Old Town และ Little Town        

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  CORINTHIA HOTEL PRAGUE   หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวาเกีย และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็กด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร ที่นี่..มีทัศนียภาพของอาคารบ้านเรือนริมสองฝั่งแม่น้ำที่มีความสวยงาม มีปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวาที่สวยงาม ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียน และอยู่เหนือลุ่มแม่น้ำดานูบอีกด้วยโดยปราสาทแสนสวยแห่งนี้ได้สร้างขึ้นโดยการผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค

เที่ยง    
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านขึ้นชม ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา อยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ จากด้านนอกของตัวปราสาท ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร สร้างในศตวรรษที่ 13 ล้อมรอบปราสาททั้ง 4 ด้าน ตกแต่งด้วยศิลปะแบบกอธิค เรอเนสซองซ์ และบาร็อค หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าบราติสลาวา โดยเมืองเก่ าของ บราติสลาวานั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่เป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างสำคัญๆมากมาย ผ่านชมอาคารศาลากลางเก่า (Old To  wn Hall) อาคารเก่าแก่จากศตวรรษที่ 14 ที่ตั้งอยู่ในใจกลางของย่านเมืองเก่า เป็นหนึ่งในอาคารศาลากลางที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ และนำท่านเดินทางสู่ นครบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก NOVOTEL BUDAPEST CITY หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชม ป้อมชาวประมงบูดาเปสต์ ป้อมปราการใหญ่โตที่ทิ้งร่องรอยแห่งอดีต สร้างในปีค.ศ.1895 อยู่บนเนินเขาสูงริมแม่น้ำดานูบ เดิมเป็นตลาดขายปลาตั้งแต่สมัยยุคกลาง มีป้อมปราการดูแลโดยชาวประมง เป็นจุดศูนย์กลางของบริเวณเมืองเก่า ตรงกลางมีอนุเสาวรีย์สร้างไว้เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์โรคระบาด มีจุดชมวิวเห็นความงามของเมือง จากนั้นพาท่านชม สะพานเชน (Chain Bridge) หรือสะพานโซ่ เป็นหนึ่งในสะพานที่สวยที่สุดในยุโรปที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ ถือได้ว่าเป็นดั่งสัญลักษณ์ของบูดาเปสท์ สะพานเชนแห่งนี้เป็นสะพานถาวรแห่งแรกที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำดานูบ สร้างโดยวิศวกรชาวอังกฤชื่อ William Tierney Clark เหล็กทุกชิ้นล้วนนำมาจากอังกฤษ มีตำนานเล่าว่าสิงโตเฝ้าอยู่ทั้ง 2 ฝั่งของสะพานนี้ไม่มีลิ้นเป็นต้น

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นพาท่านชม จัตุรัสวีรชน เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในบูดาเปสต์ และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกิจกรรมในการเฉลิมฉลองครบรอบพันปีของฮังการีในปี 1896 ที่นี่เป็นที่ตั้งของ Millennium Monument ซึ่งสูงตระหง่านเป็นจุดเด่นของจัตุรัส อนุสาวรีย์นี้ได้รับการออกแบบโดย Albert Schickedanz  เสาสีขาวซึ่งมีความสูง 36 เมตร ที่ยอดเสามีรูปปั้น Gabriel หัวหน้าทูตสวรรค์ยืนอยู่ บนเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงสงครามและความสงบ งานและสวัสดิภาพ รวมถึงความรู้และความรุ่งเรือง   นำท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายสำคัญของทวีปยุโรป ที่มีความยาวมากกว่า 2,800 กิโลเมตร ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ที่เรียงรายริมสองฝั่งแมน้ำ   ชมความสวยงามของ สะพาน เชนบริดจ์ หนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญของ  ปูดาเปสต์ รวมถึง อาคารรัฐสภา ที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนยกย่องว่าเเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำบนเรือสำราญ
ที่พัก NOVOTEL BUDAPEST CITY หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเวียนนา เมืองคุณภาพดีที่สุดของโลก และเมืองแห่งสถาปัตยกรรม อากาศบริสุทธิ์ ที่ใครหลายคนอยากไปดื่มด่ำบรรยากาศ มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย เช่น เวียนนาวู๊ด ถ้ำซีกร๊อตโต้ เอาส์เลท์พานดอฟ สวนสาธารณะกรุงเวียนนา เกาะดานูบ เป็นต้น เชิญสัมผัสกับความรู้สึกวิเศษสุดเมื่อได้อยู่ในเวียนนา ท่องไปทั่วถนนสายสำคัญกว้างขวางโอ่อ่า เส้นทางร่มรื่น ปราสาทในเทพนิยาย สวนดอกไม้และสวนสาธารณะ บ้านในเมือง โบสถ์ โรงโอเปร่า โรงละคร และพิพิธภัณฑ์

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และ  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา นำท่านชมริงสตราเซ่ สถานที่รวบรวม การค้า,ศิลปะ,ละครร้อง,กวีนิพนธ์และภาพเขียนได้รับความสนใจจากประชาชน ทำให้อ  าคารสถานที่ ต่างๆ ที่รายล้อมรอบดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จัดวางได้อย่างลงตัว เริ่มตั้งแต่พระราชวังฮอฟบรูก์ กลุ่มอาคารพระราชวังของจักรพรรดิ อิมพิเรียลอพาร์ตเมนท์ หอศิลป์แห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก MERCUR HOTEL WESTBAHNHOF หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

                   นำท่านเข้าชม พระราชวังฮับส์บรูกส์  ซึ่งเราจะนำท่านชมใน 3 ส่วน  ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ Imperial Silver สถานที่รวบรวมเครื่องเงิน เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในสมัยนั้น  ถัดมาในส่วนที่สองคือ SiSi Museum เป็นห้องหลายๆห้องที่บอกเล่าเรื่องราวของพระนางSiSi และในส่วนสุดท้ายคือ Imperial Apartments เป็นห้องนอน ห้องทำงาน ห้องรับแขกของเชื้อพระวงศ์ในสมัยนั้น

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมมหาวิหารสตีเฟน  ตั้งอยู่ที่ย่านใจกลางของจัตุรัสสเตฟาน ในกรุงเวียนนา ซึ่งได้รับการออกเเบบมาในเเบบโกธิคที่มีความสวยงามเเละมีตำนานมากมายเกี่ยวกับมหาวิหารเเห่งนี้ จากนั้นนำท่านชม โรงโอเปร่าแห่งกรุงเวียนนา (Vienna State Opera) เป็นโรงละครที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกแห่งของโลก ตัวอาคารถูกสร้างอย่างอลังการด้วยศิลปะแนวเรเนซองส์ เปิดให้ผู้คนเข้าชมครั้งแรกในปี 1869 สามารถจุคนได้มากถึง 2,200 คน  นำท่านเดินถนนคาร์ทเน่อร์  ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเวียนนา มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย สามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิด หรือ ชมความงามของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่น ในศิลปะแบบโกธิค ตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา เชิญเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึกต่างๆ นั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ ชมชีวิตผู้คนของชาวเวียนนาตามอัธยาศัย หรืออาจใช้เวลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ พร้อมเค้กที่มีชื่อเสียง

 ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก MERCUR HOTEL WESTBAHNHOF หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านถ่ายรูปและเดินชม Stadtpark (City Park) ในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเป็นสวนเขตเทศบาลขนาดใหญ่  เป็นสวนรวบรวมรูปปั้นของศิลปินชาวเวียนนาที่มีชื่อเสียงนักเขียนและนักประพันธ์เพลงรวมถึง Hans Canon, Emil Jakob Schindler, Johann Strauss II, Franz Schubert และ Anton Bruckner อาคาร Kursalon จนได้เวลาสมควรแก่การเดินทางไปสนามบินเวียนนา

…… น.                 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา

…… น.                  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ …….

กำหนดการเดินทาง วันที่     30  มิถุนายน – 10 กรกฏาคม   2561

ราคาท่านละ   125,000   บาท
รายการทัวร์นี้ ไม่รวมทิปไกด์ และ คนขับรถ

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE

โทร:       086 3353318    Line ID: 0863353319

คุณนุ๊ก

โทร:        081 6254080    Line ID: 0816254080

คุณป่าน

โทร:        086 3171624    Line ID: @pandaholiday

Call Center : 02-496-1299

Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “ออสเตรีย.pdf” .pdf – Downloaded 39 times – 836 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ