• นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ เขาบู๊ตึ๊ง เทือกเขามรดกโลก
  • สักการะเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ที่สุสานกวนอู
  • นำคณะโดย อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์
  • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว
  • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

 

กำหนดการเดินทาง

24 – 29 พฤษภาคม2561

 ราคา  45,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

04.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์แอร์เอเชีย ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 โดยมีเจ้าหน้าที่จากทาง บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

07.10 น.
ออกเดินทางสู่เมืองอู่ฮั่น โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD570

11.30 น.
ถึงท่าอากาศยาน เมืองอู่ฮั่น นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อู่ฮั่น เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ระดับมณฑล จัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่า ส่วนมากเป็นเครื่องทองสัมฤทธิ์ เช่น ระฆังราว เสื้อหยก ที่ขุดพบที่หม่าหวางตุย กลองสัมฤทธิ์ โถ จอก เหล้า ตะเกียง เครื่องประดับ และเครื่องสัมฤทธิ์อื่นๆ มากมาย

ต่อมานำท่านชมหอหวงเห่อโหลว หรือ หอนกกระเรียนเหลือง สร้างเมื่อปี ค.ศ.223 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฉางเจียง ทางตะวันตกของเมืองอู่ชัง หอกระเรียนเหลืองในปัจจุบัน สร้างขึ้นด้วยปูนและเหล็กเลียนแบบโครงสร้างแบบไม้ที่เป็นของเดิม เป็นหอห้าชั้น สูง 51 เมตร ระหว่างชั้นยังมีชั้นแทรก รวมทั้งสิ้นเป็นสิบชั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองอู่ฮั่น

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SHERATON GRAND WUHAN HOTEL (5 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองจิงโจว เป็นเมืองเล็กๆอยู่ระหว่างเมืองอู่ฮั่นกับเมืองอี๋ชาง เมืองจิงโจวในสมัยสามก๊กเป็นเมืองหน้าด่านชื่อว่าเมืองเกงจิ๋ว ซึ่งครั้งหนึ่งเมืองนี้ขงเบ้งแนะนำให้เล่าปี่ยึดเมืองนี้ เพราะเมืองเกงจิ๋วเป็นเมืองที่มีชัยภูมิที่ดีที่สุด ต่อมากวนอูพี่น้องร่วมสาบานของเล่าปี่ได้มาเป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองนี้

จากนั้นนำท่านชมกำแพงเมืองโบราณจิงโจว มีความกว้าง3.75กิโลเมตร มีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยู่ด้านบน ซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี พร้อมชมทัศนียภาพโดยรอบหรือเก็บภาพเป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ศาลเจ้ากวนอู เมืองจิงโจว ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองนี้ ที่นี่เมื่อก่อนเชื่อกันว่าเป็นตำหนักของกวนอยู่ในสมัยที่กวนอูปกครองเมืองเกงจิ๋ว ภายในศาลเจ้ากวนอูก็จะมีรูปปั้นของกวนอูองค์สีทองขนาดใหญ่ที่มีทหารองครักษ์ยืนอยู่ซ้าย-ขวา รวมทั้งมีรูปปั้นของพี่น้องร่วมสาบานคือ เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ชาวจีนนิยมมาขอพรศาลเจ้ากวนอูในเรื่องการทำธุรกิจ เพราะเชื่อกันว่าเทพเจ้ากวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ โชคลาภ บารมีและความเจริญรุ่งเรือง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอี๋ชาง เมืองเล็ก ๆ ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียง ก่อนปี ค.ศ. 1978 ยังเป็นเมืองที่มีพลเมืองประมาณ 3 แสนกว่าคนที่ไม่มีใครรู้จัก เนื้องด้วยรัฐบาลจีนสร้างเขื่อนกักน้ำและโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ทำให้เมืองอีชางกลายเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังของประเทศจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขื่อนยักษ์ที่อลังการใหญ่ที่สุดในโลก ซันเสียต้าป้า เมื่อสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2009 จะครองตำแหน่งเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก สันเขื่อนมีความยาว 3035 เมตร สูง185เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน  2 ส่วนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า  1 ส่วนกลางสำหรับระบายน้ำ  อีก2ส่วนเป็นประตูสำหรับเรือผ่าน ส่วนที่หนึ่งสำหรับเรือที่มีระวางขับน้ำ 3000-10,000ตัน และอีกส่วนสำหรับเรือที่มีระวางขับน้ำน้อยกว่า 3,000 ตัน ช่องระบายน้ำของเขื่อนยาว 483 เมตร มีประตูให้เรือผ่าน 5 ลำดับชั้น เขื่อนนี้ถูกสร้างให้รับแรงสั่นสะเทือน จากแผ่นดินไหว ได้ถึง 7 ริกเตอร์ นอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยป้องกันน้ำท่วมหลากสองฝากฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงและสามารเก็บกักน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน ไฟฟ้าจากที่นี่จะส่งไปถึงปักกิ่งทางใต้ของเซี่ยงไฮ้ กว่างโจวและออกไปทางตะวันตกถึงหลานโจว ซึ่งกระจายออกไปในรัศมี 1,000 กิโลเมตร

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN CROWNPLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านสู่ เมืองตันหยาง  เตียงบันโบ๋ คือเนินเขาทางตะวันออก เฉียงเหนือของเมืองซงหยง มณฑลหูเปย์ บ้างก็ถูกเรียกว่า เตียงปัน หรือตงบันโบ๋ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ จูล่งแม่ทัพเอกของเล่าปี่ สร้างวีรกรรมไว้คือ ฝ่าทัพรับอาเต๊า

จากนั้นเดินทางไปชม สุสานกวนอู (กวนหลิง) สักการะร่างไร้ศรีษะของท่านกวนอู ที่ถูกซุนกวนวางแผนจับตัวแล้วสั่งประหารซุนกวน เจ้าเมืองฝ่ายข้าศึกก็ไม่กล้าหักหาญบุกเข้าเมือง อย่าง ซึ่งๆ หน้า ด้วยหวั่นเกรงในเกียรติศักดิ์บารมีของกวนอูจึงวางอุบายแกล้งเปิดช่องทางให้กวนอูหนีไปตามทางที่คับแคบ ซึ่งม้าเดินลำบาก ซึ่งทางเบื้องหน้าซุนกวนได้สั่งการให้ขุดหลุมพรางไว้ ส่วนม้าเช็กเธาของท่านกวนอูไม่ยอมกินหญ้ากินน้ำ อยู่ไม่กี่วันก็ตายตามผู้เป็นนายไป ฝ่ายซุนกวนกลัวความผิดจึงได้ส่งศรีษะของท่านกวนอูให้โจโฉเพื่อป้ายความผิด  ฝ่ายโจโฉเมื่อได้รับก็เข้าใจในกลการเมือง เพื่อไม่ต้องบาดหมางกับเล่าปี่ จึงรีบให้คนสลักไม้หอมเป็นร่างท่านกวนอู พร้อมกับทำพิธี เช่นสรวง เทียบเท่าตำแหน่งอ๋อง สั่งให้ขุนนางทุกคนไว้ทุกข์ แล้วจึงอัญเชิญไปฝั่งทางด้านใต้เมือง ลกเอี๋ยง ซึ่งก็คือ นครลั่วหยาง มณฑลเหอหนานในปัจจุบัน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก JING HUA HOTEL (5 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินสู่ เขาบู๊ตึ๊ง หรือ อู่ตังซัน  ในภาษาจีนกลาง  มีอีกชื่อว่า ไท่เหอซัน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่สวยงาม และยังได้รับรางวัลมรดกโลกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ ในปี ค.ศ.1997 มีความยาว 400 กิโลเมตร เป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญของลัทธิเต๋า ที่เล่าสืบมาว่า ปรมาจารย์เจินอู่ หรือเทพเจ้าเสวียนอู่ ที่ศาสนาเต๋าเคารพนับถือ ได้บำเพ็ญตบะบนยอดเขาแห่งนี้ รู้สึกติดอกติดใจกับเทือกเขา ที่เสมือนเป็นแดนสุขาวดี ได้ใช้วิชาทั้งบุ๋นและบู้ต่อกรกับภิกษุหลายรูปของฝ่ายพุทธ จนได้รับชัยชนะสามารถยึดเขาแห่งนี้เป็น ที่พำนักสืบมา… เขาบู้ตึ๊งได้  กลายมาเป็นแหล่งฝึกวิชา และเข้าฌานของนักพรตลัทธิเต๋า หลายสำนักมาหลายยุคสมัย และยังเป็นที่กำเนิดสุดยอดวิชากังฟูที่โด่งดัง เขตโบราณสถานบนเขาบู้ตึ๊ง มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 321 ตร.กม.

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาจินติ่ง เพื่อไปยัง วิหารทอง มีความสูง 5.5 เมตร กว้าง 5.8 เมตร เป็นวิหารใหญ่แห่งศาสนาลัทธิเต๋า สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1416 ในรัชสมมัยหย่งเล่อฮ่องเต้แห่งราชวงศ์หมิง ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปสำริดของเทพเจ้าเสวยีนอู่ (องค์ต้นกำ เนิดตั่วเหล่าเอี๊ย) ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อได้มีโอกาสมากราบนมัสการ ณ วิหารแห่งนี้จะนำพาซึ่งโชคลาภและสิ่งมงคลมา สู่ชีวิต

นำท่านชมวังจี่อเซียวกง หรือ วังเมฆสีม่วง เป็นวังที่ได้รับการบูรณะไว้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์  แบบที่สุด เที่ยวชม วังหนานเหยียน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา เป็นวังที่เหมือนตั้งไว้อยู่ที่หน้าผาเป็นสถานที่เก่าแก่และมีชื่อเสี่ยงของบู๊ตึ้ง นำท่านเดินทางสู่ เนินเขาไท่จือป หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ฟู่เจินหวง ตั้งอยู่บนยอดเขาสิงโต นำท่านชม ตำหนักจวนหวิน หรือ ตำหนักไท่จื่อ ตำหนักโบราณที่มีชื่อเสียงจนได้รับการขยายนามว่าเป็นหอแห่งมายา ได้บูรณะใหม่ถึง 3 ครั้ง ในปัจจุบันได้อนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมไว้ เป็นสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่ชาวจีนนิยมมาไหว้ขอพรให้ลูกหลานมีสติปัญาเฉลียวฉลาด

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก JING HUA HOTEL (5 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

 เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านกลับเข้าสู่ เมืองอู่ฮั่น อยู่ตอนกลางของประเทศ มีอาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ 2 สายคือ แม่น้ำฉางเจียง (แยงซีเกียง) และฮั่นเจียง เนื่องจากอยู่ทางเหนือของทะเลสาบต้งถิง จึงได้ชื่อว่า ‘หูเป่ย’ ซึ่งแปลว่า เหนือทะเลสาบ มีเมืองหลวงชื่อ อู่ฮั่น มีเนื้อที่ 185,900 ตร.ก.ม. มีประชากรประมาณ 60 ล้านคน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ระหว่างการเดินทางนำท่านสู่ กู่หลงจง(กระท่อมหญ้าบ้านเก่าขงเบ้ง)  บ้านพักขงเบ้งหรือจูเก๋อเหลียง ตั้งอยู่ทิศตะวันตก ห่างจากเมืองเซียงหยางไป 15 กิโลเมตร เป็นบ้านพักอาศัยของขงเบ้ง เซ่จูเก๋อ ชื่อเหลียง นามขงเบ้ง (ปีค.ศ. 181-234) คนซานตง ตอนอายุ 17 ตามคุณพ่อ จูเก๋อเสียมาที่เมืองเซียงหยางและเก็บตัวขยันหมั่นเพียร อ่านหนังสือและสังเกตการเมืองภายนอกอย่างใกล้ชิด มีฉายาว่า มังกรหมอบ ปี ค.ศ. 207 เล่าปี่และพี่น้องร่วมสาบาน กวนอูและเตียวหุย มาเชิญตัวที่กระท่อมหลงจงถึง 3 ครั้ง เล่าปี่ได้คุยกับจูเก๋อเหลียง ขงเบ้งอธิบายสภาพการเมืองในเวลานั้น เสนอความคิดเห็พร้อมทั้งวิธีรวบรวมประเทศให้เป็นเอกภาพ รวมทั้งนโยบาย และกลยุทธ์ และยินดีเป็นที่ปรึกษากุนซือของเล่าปี่ ในที่สุดได้สร้างฐานให้เกิดเป็นสามก๊ก ชม ซุ้มประตู กู่หลงจง สองข้างมีตัวอักษรคำสอนของท่านขงเบ้ง “ต้านป๋อหมิงจื้อ หนิงจิ้งจวื้อหย่วน” สร้างสมัยจักรพรรดิกวงชวี่แห่งราชวงศ์ชิง ประตูทางเข้าแห่งกระท่อมหญ้าท่านขงเบ้งแห่งนี้เปรียบเสมือนนามบัตรของเมืองเซียงหยาง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SHERATON GRAND WUHAN HOTEL (5 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดกุ้ยหยวน อายุราว 300 ปี เป็นวัดพุทธจากสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16 โดยเป็นเพียงวัดไม่กี่แห่งที่ไม่ได้ถูกทำลายไปในสมัยการปฏิวัติวัฒนธรรมยังมิได้มีการบูรณะซ่อมแซม นำท่านมนัสการพระอรหันต์ 500 องค์ที่ปั้นจากดินเหนียวฉาบด้วยสีทองเดินไปด้านหลังติดริมฝั่งแม่น้ำของวัดให้ท่านนมัสการพระโพธิสัตย์กวนอิม

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านไปยัง ถนนคนเดินเจียงฮั่น เป็นแหล่งย่านการค้าที่พลุกพล่านและมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองอู่ฮั่นซึ่งประชาชนที่นี่นิยมมาจับจายซื้อสินค้าต่างๆ ให้ท่านได้อิสระเลือกชมและซื้อสินค้าหลากหลายชนิดตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอู่ฮั่น และเดินทางต่อสู่สนามบิน

21.20 น.
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดย เที่ยวบินที่ FD573 โดยสายการบินแอร์เอเชีย

23.59 น.
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทาง วันที่    24 – 29 พฤษภาคม  2561
ราคาท่านละ            45,900   บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม      7,000 บาท

รายการทัวร์นี้ โรงแรมที่พัก 5 ดาว //ไม่รวมทิป //ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณป่าน: 086 3171624

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “พคอู่ฮั้น-เขาบู้ตึ้ง-6วัน-อจ.วิโรจน์-FD.pdf” -เขาบู้ตึ้ง-6วัน-อจ.วิโรจน์-FD.pdf – Downloaded 23 times – 1 MB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ