• สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา
  • นั่งกระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 ํ
  • ชมความอลังการ เดอะเวเนเชี่ยน
  • ชมสะพานข้ามทะเลที่สวยและยาวที่สุดในโลก

 

กำหนดการเดินทาง

4-6 กรกฎาคม // 11-13 กรกฎาคม 2561 

 ราคา  22,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

05.30 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ N ประตู 7 โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์  คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

08.25 น.
เหิรฟ้าสู่ เกาะฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 768

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

12.20 น.
เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม. ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตาโดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้ เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008 ฮ่องกงเป็นดินแดน ตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับมณฑลกวางตุ้งประกอบด้วย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูนและเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เกาะมาเก๊า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ อยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทำพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ นำท่านนั่งรถชมวิวข้ามสะพานที่สวยและยาวที่สุดในโลก เป็นสะพานเปิดใหม่ที่เชื่อมฮ่องกง มาเก๊า และจูไห่ ของประเทศจีน และมีชื่อเป็นทางการว่า Hong Kong–Zhuhai–Macau Bridge แวะชมวิวและถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศไว้ฝากคนทางบ้าน เดินทางไปชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน ….จากนั้นนำท่านมายัง ซากประตู โบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทำให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย… จากนั้นนำท่านแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ขึ้นชื่อ…นำท่านชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส  เลือกซื้อทัวร์เสริม!!! ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA ไม่รวมค่าล่องเรือราคาท่านละ 120 ดอลล่าร์ฮ่องกง ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือจะ เสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ **(ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ)**

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

ที่พัก POUSADA MARINA INFANTE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

จากนั้นนำท่านนั่งรถกลับสู่ เกาะฮ่องกง นำท่านข้ามสะพานกลางทะเลแห่งใหม่ที่ยาวที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านสู่ เกาะลันตา เพื่อ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ขึ้นสู่ยอดเขาสักการะ พระใหญ่วัดโป่หลิน องค์พระใหญ่ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของยอดเขา Muk Yue มีความสูงถึง 34 เมตร เป็นองค์พระที่มีความสูงใหญ่และสง่างามเป็นอย่างมาก ผู้คนเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนา…..

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

หลังอาหารพาท่าน อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET เป็นห้าง Outlet ขนาดใหญ่ที่สุดของฮ่องกง อยู่ใกล้กับสนามบินฮ่องกง ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึ่งเป็นสถานที่ขึ้นกระเช้าไปไหว้พระใหญ่นองปิง(Ngong Ping) มีแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกมากมาย Sale กัน 40-70% จนทั้งคนฮ่องกงและนักท่องเที่ยวต่างพากันมาช้อปปิ้งกันที่นี่จนเต็มห้างเลยทีเดียว นอกจากส่วนของห้างแล้วยังมีร้านอาหารต่างๆ, ศูนย์อาหาร Food Republic, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, โรงภาพยนตร์ และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

ที่พัก SILKA TSUEN WEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสชมจุดวิวสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนำของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ  นำท่านเดินทางสู่ หาดรีพลัสเบย์ นำท่านขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลบริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี  จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย นำท่านเข้าเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ และ ร้านหยก….

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

หลังอาหารนำท่าน สักการะเจ้าพ่อแชกง วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม ซึ่งมีประวัติเล่าต่อกันมาว่า ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชื่อ “แช กง” เป็นแม่ทัพปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยำเกรงต่อกำลังพลที่กล้าหาญในกองทัพของท่าน ยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุก ๆ ครั้ง ท่านใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว้ด้านหน้ารถศึกนำขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้ามีความเชื่อว่าเมื่อพก พาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใด ๆ กังหันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคล นำพาแต่ความโชคดี มีอำนาจเข้มแข็ง เสริมกำลังใจให้แก่กองทัพของท่าน ชื่อเสียงในการนำทัพสู้ศึกของท่านจึงเป็นตำนานมาจนทุกวันนี้ นำท่านเข้าชมร้านหยก ซึ่งถือเป็นอัญมณีแห่งคุณธรรม 5 ประการ คือ ใจบุญ สมถะ กล้าหาญ ยุติธรรม และมีสติปัญญา นำท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน หรือ จิมซาจุ่ย ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

23.55 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ HX 761

01.55 น.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจในการท่องเที่ยวและการบริการ

 

กำหนดการวันที่         4-6 กรกฎาคม 2561
ราคาท่านละ                   22,900              บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม                  4,500              บาท

กำหนดการวันที่         11-13 กรกฎาคม 2561
ราคาท่านละ                   22,900              บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม                  4,500              บาท

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป // พัก 4 ดาว // เข้าร้านท้องถื่น

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณอีฟ : 086 3171624

คุณริน : 082 9646699

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “JULฮ่องกง-นองปิง-มาเก๊า-สะพานข้ามทะเลยาวที1.pdf” JULฮ่องกง-นองปิง-มาเก๊า-สะพานข้ามทะเลยาวที1.pdf – Downloaded 15 times – 2 MB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ