• สักการะขอพร พระใหญ่วัดโป่หลิน
  • นมัสการ วัดเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์
  • ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดแชกงหมิว
  • ชมโชว์ Symphony Of Lights

 

กำหนดการเดินทาง

กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

 เริ่มต้น  18,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

06.00 น.     

คณะพบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ มีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางแก่ท่าน

08.25 น.     

เหิรฟ้าสู่  เกาะฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 768

12.20 น.     

ถึง ท่าอากาศยานนานาฮ่องกง เป็นเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองตนเองริมฝั่งทางใต้ของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตร์มีสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงและทะเลจีนใต้โอบรอบ นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว….นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้า Ngong ping 360  เพื่อนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาสักการะ พระใหญ่วัดโป่หลิน องค์พระใหญ่ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของยอดเขา Muk Yue มีความสูงถึง 34 เมตร เป็นองค์พระที่มีความสูงใหญ่และสง่างามเป็นอย่างมาก ผู้คนเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนา…..จากนั้นพาท่าน อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET เป็นห้าง Outlet ขนาดใหญ่ที่สุดของฮ่องกง อยู่ใกล้กับสนามบินฮ่องกง ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึ่งเป็นสถานที่ขึ้นกระเช้าไปไหว้พระใหญ่นองปิง(Ngong Ping) มีแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกมากมาย Sale กัน 40-70% จนทั้งคนฮ่องกงและนักท่องเที่ยวต่างพากันมาช้อปปิ้งกันที่นี่จนเต็มห้างเลยทีเดียว นอกจากส่วนของห้างแล้วยังมีร้านอาหารต่างๆ, ศูนย์อาหาร Food Republic, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, โรงภาพยนตร์ และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong

ค่ำ             

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) เมนูพิเศษ….อาหารทะเล ลีหยุนมุน

ที่พัก HOTEL EASE TSUEN WAN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า           

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) เมนูพิเศษ….ติ่มซำฮ่องกง

นำท่านเดินทางสู่ หาดรีพลัสเบย์ นำท่านสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งผู้คนนิยมเดินทางไปกราบไหว้ขอพรอธิษฐานจิตให้ได้ลูกสมใจ และยังมีพระสังกัจจายที่เชื่อกันว่าสามารถขอเพศของลูกได้ โดยหลังจากกราบไหว้แล้วก็ให้ลูบที่ท้องของพระสังกัจจาย ถ้าอยากได้ลูกชายให้ลูบท้องซ้าย อยากได้ลูกสาวให้ลูบท้องขวา จากนั้นนำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา ฉะนั้นเมื่อใครมีทุกข์ร้อนอะไรก็มักจะมากราบไหว้ขอพรให้เจ้าแม่นั้นช่วยเหลือนอกเสียจากนี้ที่นี่ยังขึ้นชื่อในเรื่องเซียมซีที่แม่นมาก นำท่านเข้าเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่

เที่ยง     

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

หลังอาหารนำท่าน สักการะเจ้าพ่อแชกง วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม ซึ่งมีประวัติเล่าต่อกันมาว่า ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชื่อ “แช กง” เป็นแม่ทัพปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยำเกรงต่อกำลังพลที่กล้าหาญในกองทัพของท่าน ยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุก ๆ ครั้ง ท่านใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว้ด้านหน้ารถศึกนำขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้ามีความเชื่อว่าเมื่อพก พาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใด ๆ กังหันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคล นำพาแต่ความโชคดี มีอำนาจเข้มแข็ง เสริมกำลังใจให้แก่กองทัพของท่าน ชื่อเสียงในการนำทัพสู้ศึกของท่านจึงเป็นตำนานมาจนทุกวันนี้ จากนั้นนำท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ได้รับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา พระหวังต้าเซียน หรือที่รู้จักกันในชื่อ             ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา

ค่ำ             

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

หลังอาหารนำท่านชม การแสดงแสง สี เสียง สุดอลังการ A Symphony Of Lights ซึ่งจะมองเห็นตึกของฮ่องกง  กว่า 40 ตึกทั้งฝั่งฮ่องกงและเกาะเกาลูนเปิดไฟขึ้นพร้อมกันอย่างสวยงาม แต่ละตึกจะยิงแสงเลเซอร์สีต่างๆให้เข้ากับจังหวะเพลงที่เปิดตลอดการแสดงโชว์

ที่พัก HOTEL EASE TSUEN WAN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) เมนูพิเศษ….ติ่มซำฮ่องกง

จากนั้นนำท่านสู่ วัดจี๋หลิน หรือคนไทยรู้จักกันในนาม วัดนางชี เป็นวัดในพุทธศาสนา ตั้งอยู่ในไดมอนด์ฮิลล์ เกาลูน ของฮ่องกง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 33,000 ตารางเมตร ภายในวัดมีห้องโถง สวนจีนห้องรับรองและร้านอาหารมังสวิรัติห้องโถงวัดมีรูปปั้นของพระพุทธเจ้าศากยมุนีเทพีแห่งความเมตตาของพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม รูปปั้นเหล่านี้ทำจากทอง หิน และไม้เนื้อหอมส่งกลิ่นหอมไปทั่ว จากนั้น….นำท่านเข้าชมร้านหยก ซึ่งถือเป็นอัญมณีแห่งคุณธรรม 5 ประการ คือ ใจบุญ สมถะ กล้าหาญ ยุติธรรม และมีสติปัญญา

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

นำท่านสักการะ วัดเจ้าแม่ทับทิม เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญอีกวัดหนึ่งของฮ่องกง  ไฮไลท์สำคัญคือขดธูปสีแดงขนาดใหญ่ ที่แขวนอยู่ตามเพดานด้านในวิหารของวัดเต็มไปหมด จะยิ่งสวยงามในยามที่มีแสงแดงส่องลงมา นำท่านเดินทางสู่ วัดหล่งโหมว  สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1847 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำฮ่องกง ภายในวัดจะมีเทพเหวินชางตี้จวิน (Man) เทพแห่งตัวอักษรเป็นเทพด้านบุ๋น และเทพเจ้ากวนอู (Mo) จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน หรือ จิมซาจุ่ย ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ

****************อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน****************

เหมาะสมแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

23.55 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ HX 761

01.55 น.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจในการท่องเที่ยวและการบริการ

กำหนดการเดินทาง    

 ฮ่องกง กค. ธค.

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป // พัก 4 ดาว // เข้าร้านท้องถื่น

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณอีฟ : 086 3171624

คุณริน : 082 9646699

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “JUL-DECโปรแกรมทัวร์-ฮ่องกง-นองปิง-ช้อปปิ้งถนน1.pdf” JUL-DECโปรแกรมทัวร์-ฮ่องกง-นองปิง-ช้อปปิ้งถนน1.pdf – Downloaded 84 times – 2 MB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ