• ชม จัตุรัส คิม อิล ซุง สุดยิ่งใหญ่อลังการ
  • ชม PUELO เรือสปายสายลับ
  • เดินทางโดย สายการบินไทย สะดวกสบาย
  • พักโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว

รหัสทัวร์
FNJ18086D-TG

กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม – ตุลาคม 2561

 เริ่มต้น  56,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

21.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 บริเวณเคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางแก่ท่าน

23.50 น.
นำท่านลัดฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 674

05.50 น.
ถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง TERMINAL 3 เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008 สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS (ผู้ออกแบบสนามบินแช็คแลปก๊อกที่ฮ่องกง) สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบทางเดินแต่ละส่วนให้สั้นที่สุด……จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำกระเป๋าสัมภาระออกมาเช็คอินอีกรอบเพื่อต่อเครื่องไปยัง กรุงเปียงยาง เกาหลีเหนือ

…….น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเปียงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ โดยสายการบิน……… โดยเที่ยวบินที่……….

…….น.
ถึง กรุงเปียงยาง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People’s Republic of Korea: DPRK) หรือชื่อโดยทั่วไปว่า เกาหลีเหนือ (North Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก ที่กินพื้นที่ครึ่งเหนือของคาบสมุทรเกาหลีมีเขตปลอดทหารเกาหลีเป็นเขตกันชนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ แม่น้้าอัมรกหรือยาลูเจียง และตูเมน เป็นพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับจีน แม่น้้าตูเมนส่วนที่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกับรัสเซีย คาบสมุทรเกาหลีมีความยาว 1,020 กิโลเมตร และกว้าง 300 กิโลเมตร พื้นที่ 70% ของประเทศ เป็นเทือกเขา (เวลาที่กรุงเปียงยาง เกาหลีเหนือ เร็วกว่าปักกิ่ง 30 นาที) จากนั้นนำท่านชม ประตูชัย แห่งกรุงเปียงยาง มีความสูง 60 เมตร และกว้าง 52.5 เมตร สร้างขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 10,500 ชิ้น เพื่อระลึกถึงการกลับมาที่เกาหลีของ อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง หลังจากเดินทางข้ามประเทศไปต่อสู้กับญี่ปุ่นเป็นเวลา 20 ปี ชม จตุรัสคิมอิลซุง ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ จัตุรัสที่สำคัญมากที่สุดในเกาหลีเหนือ เป็นสถานที่ปรากฏในสื่อเมื่อมีการเดินสวนสนาม การปลุกระดมและการแสดงแสนยานุภาพ

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

ที่พัก KORYO HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

นำท่านชม มันซูเด อนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุง ที่ยิ่งใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองครบรอบวันเกิดปีที่ 60 เคียงข้างด้วยอนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมจองอิล ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ บนเนินเขามันซูในใจกลางกรุงเปียงยาง รูปปั้นทองแดงขนาดใหญ่ของอดีตผู้นำทั้ง 2 ได้รับการมาเยือนจากผู้คนนับพันทุกวัน และเป็นหนึ่งในสถานที่แรกสำหรับทัวร์เกาหลีเหนือ

จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ม้าบิน ตั้งอยู่ในเนินเขามันซู ตำนานของม้าพันลี้มีปีก วิ่งได้วันละ 400 ก.ม. สะท้อนถึงจิตวิญญาณของการพัฒนา และความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อระลึกถึงการฟื้นฟูเมืองเปียงยางหลังจากสงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950-1953) “เราจะก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่าม้าบิน” เกาหลีเหนือ

เคยถูกปูพรมด้วยระเบิด จนกรุงเปียงยางราบเป็นหน้ากลอง “100 ปีไม่มีโอกาสเกิดใหม่” ความมุ่งมั่นจึงอุบัติขึ้นในใจของชาวเกาหลีเหนือทุกคน ดังนั้นคำว่า “พยายาม” จึงไม่อาจเพียงพอต่อการกอบกู้ และสร้างชาติขึ้นมาใหม่ อนุสาวรีย์โชลลิมาจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อปลุกเร้า กระตุ้นความมุ่งมั่น ให้ชาวเกาหลีเหนือมีความรักชาติยิ่ง นำท่านชม หอปรัชญาจูเซ่ สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1982 เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง เนื่องในวาระครบรอบวันเกิดครบ 70 ปี มีความสูงกว่า 170 เมตร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้้าแตดอง ด้านหน้าหอมีรูปปั้น 3 กลุ่มชน คือ ผู้กรรมกรผู้ใช้แรงงาน นักการศึกษานักวิชาการ และเกษตรกร ที่สนับสนุนลัทธิพึ่งพาตนเอง (จูเช่) ในเกาหลีเหนือ

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

หลังจากนั้นนำท่านชม มันยองเเด พิพิธภัณฑ์บ้านเกิด ของประธานาธิบดีคิมอิมซุง ภายในมีบ้านพักสามหลัง ที่เล็กกะทัดรัด แต่รวมกันเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ นำท่านสู่ วังเยาวชนมันยองเด วังเยาวชนแห่งนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1989 มีพื้นที่ใช้สอยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมีห้องสอนกิจกรรมและศิลปะแขนงต่างๆ ให้กับเยาวชน เช่น ห้องปักผ้า ห้องดนตรี ห้องเรียนซ่อมวิทยุ ห้องกีฬา ห้องยิมนาสติก ห้องเรียนบัลเลย์ ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจเยาวชนในด้านศิลปะ นำท่านเข้าสู่โรงละครใหญ่ ชมการแสดงดนตรี ร้องเพลง เต้นร้า อันน่ารัก น่าประทับใจ ของเด็กเกาหลีตัวน้อยๆ ที่มากด้วยความสามารถ (กรณีที่วังเยาวชนปิด จะจัดให้ชมการแสดงของนักเรียนที่โรงเรียนระดับปฐมหรือมัธยมแทน) จากนั้นนำท่านสู่ เมียวเฮียงซาน (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ภูเขาเมียวเฮียงซานอยู่ห่างจากกรุงเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง ระหว่างเดินทางสัมผัสกับธรรมชาติช่วงฤดูใบไม้ผลิ

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

ที่พัก HYANGSAN HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

จากนั้นนำท่านชม หอนิทรรศการของขวัญนานาชาติ หรือ หอนิทรรศการมิตรภาพนานาชาติ เป็นสถานที่สำคัญที่สุดในเมียวเฮียงซาน เข้าชมตึกที่ 1 สร้างในปีค.ศ. 1978 มี 6 ชั้น ประกอบด้วย 150 ห้อง สร้างบนพื้นที่ 46,000 ตรม. เป็นสถานที่เก็บรวบรวมของขวัญและของกำนัล 113,486 ชิ้น จาก 185 ประเทศ ที่มอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมอิลซุง ซึ่งชาวเกาหลีถือว่าของขวัญทุกชิ้นเป็นน้ำใจจากชาวโลกที่มอบให้จึงเก็บรวบรวมรักษาไว้เป็นอย่างดี แล้วนำท่าน เข้าชมตึกที่ 2 สร้างขึ้นเมื่อ 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 1996 มีห้องนิทรรศการ 50 ห้อง สร้างบนพื้นที่ 11,000 ตรม มีของขวัญและของกำนัล 40,033 ชิ้น จาก 170 ประเทศ ที่มอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมจองอิล นำท่านชม วัดโปยอน วัดพุทธเก่าแก่ที่อายุกว่า 900 ปี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1042 ผ่านการบูรณะซ่อมแซมมาหลายครั้ง ชมเจดีย์ 9 ชั้น เจดีย์ 13 ชั้น และหอสวดมนต์

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม สถานที่แสดงเรื่องราวการต่อสู้ของชาวเกาหลี ในสงครามเกาหลี ชมซากอาวุธ ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงซากเรือดำน้ำ ซากเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ของอเมริกา ชม PUELO เรือสปายสายลับ (SPY) ของอเมริกา ซึ่งเกาหลีเหนือจับได้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1968 แล้วนำท่านชมฉากจำลองการรบ 360 องศา “ยุทธการแตจอน” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา

เย็น              
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

ที่พัก KORYO HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

นำท่านเดินทางสู่ เคซอง ตัวเมืองเคซองตั้งอยู่ห่างจากชายแดนสองเกาหลี (DMZ) 10 กม. เดิมเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐที่เป็นปึกแผ่นแห่งแรกของคาบสมุทรเกาหลี ปัจจุบันเป็นเมืองชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเกาหลีใต้ คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ณ เส้นขนานที่ 38 เหนือ คือ สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ทางตอนใต้ และเกาหลีเหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร (150 กม. จากกรุงเปียงยาง / 70 กม.จากกรุงโซล) นำท่านชม หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม เข้าชมเขตปลอดทหาร (DMZ) ชมห้องประชุมและห้องลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก ที่แบ่งประเทศเกาหลีออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยใช้เส้นขนานที่ 38 พร้อมนำคณะชมขั้นตอนการลงนามในสนธิสัญญาโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารของเกาหลีเหนือบรรยาย ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (พิพิธภัณฑ์โครยอ) ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีเหนือไว้มากมาย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2556 จากนั้นนำท่านช้อบปิ้ง โสมเกาหลี ขนานแท้คุณภาพดีที่สุดในโลก

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเปียงยาง นำท่านชม อนุสาวรีย์รวมชาติเกาหลี THE MEMORIAL MONUMENT TO THE 3 CHARTERS OF THE NATIONAL REUNIFICATION

นำท่านชม  การแสดงกายกรรมเปียงยางที่เลื่องชื่อ ตื่นเต้นเร้าใจกับการแสดงผาดโผนต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ท่านเพลิดเพลินตลอดการแสดง…..จากนั้นนำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง ที่ตกแต่งสวยงามด้วยโคมไฟระย้า เสาหินอ่อน แต่งผนังด้วยโมเสทเล็ก ๆ เป็นรูปทิวทัศน์ต่าง ๆ

เย็น              
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)

ที่พัก KORYO HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
บริการอาหารเช้าแบบกล่อง
(มื้อที่ 11)

…….น.         
นำท่านเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน……… โดยเที่ยวบินที่……….

…….น.
ถึงสนามบิน กรุงปักกิ่ง (เวลาปักกิ่งช้ากว่าเปียงยาง 30 นาที) ใช้วีซ่าจีนเพื่อออกนอกสนามบินและนำสัมภาระเข้าไปเช็คอินอีกครั้ง

หมายเหตุ        จะมีการผ่าน SECURITY CHECKING อีกครั้งเมื่อต่อเครื่องที่สนามบินปักกิ่ง  ดังนั้นท่านไม่สามารถซื้อของ DUTY FREE ที่กรุงเปียงยาง เช่น สุรา น้ำหอม ของเหลวต่างๆ ที่มีปริมาตรเกินกำหนด

17.05 น.
นำท่านลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ TG 615

21.15 น.
ถึง กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ….พร้อมความประทับใจ

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก: 081 6254080

คุณริน : 082 9646699

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “AUG-OCTโปรแกรมเกาหลีเหนือ-6-วัน_TG-ลงร้านโสมแดง.pdf” AUG-OCTโปรแกรมเกาหลีเหนือ-6-วัน_TG-ลงร้านโสมแดง.pdf – Downloaded 41 times – 841 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ