• ดินแดนสรวงสวรรค์ของช่างภาพ กับทิวทัศน์ที่งดงาม
  • ชมความงดงามของเมืองที่อยู่สูงเป็นอันดับสองของโลก
  • เก็บภาพความประทับใจในความงามของ ทุ่งหญ้าลั่วหลง
  • ชมหมู่บ้านทิเบตเจี่ยจี เป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศจีน
  • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 4-5 ดาว ดีที่สุดหรือเทียบเท่า

กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม – ตุลาคม 2561

 ราคา  69,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

08.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D               สายการบินไทย(TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารให้แก่ท่าน

10.15 น.
นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดย เที่ยวบินที่ TG 614 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.25 น.
ถึง ท่าอากาศยานเมืองเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑลมีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นที่สูง ประชากรเมืองเฉินตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหย่าอัน (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ภาคกลางของมณฑลเฉสวน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ห่างจากเมืองเฉินตูประมาณ 137 กิโลเมตร มีภูเขาที่สวยงาม มีสถาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่งดงาม เป็นพื้นที่ที่มีอากาศสะอาดและสดชื่น ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,800 มิลลิเมตรต่อปี จนได้รับขนานนามว่า เมืองแห่งฝน เพราะเป็นเขตที่มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดของมณฑลเฉสวน เป็นเมืองท่องเที่ยวดีเด่นของจีนและเป็น 1 ใน 10 เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของจีน                

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
ที่พัก HONGZHU HTL  HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 2)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคังติ้ง ตั้งอยู่ระหว่างตะวันตกของเฉินตูไป 258 กม. ในอดีตเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้าของสองวัฒนธรรมระหว่างชาวทิเบตและชาวจีนมานานหลายร้อยปี เป็นเมืองในหุบเขา มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายรายรอบ มีทะเลสาบสวยงาม มีภูเขาหิมะและเทือกเขาสลับซับซ้อนเป็นระลอกคลื่น เส้นทางสู่เมืองคังติ้งนี้จะลัดเลาะผ่านภูเขา แม่น้ำลำธาร ม่านน้ำตกที่สวยงาม และป่าไม้เขียวขจี ตลอดสองข้างทาง เดินทางลอดผ่านอุโมงค์ เอ้อหลังซาน อุโมงค์ที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงมีความยาวถึง 4,176 เมตร และยาวที่สุดในประเทศจีน ซึ่งทิวทัศน์หลังจากผ่านอุโมงค์มาแล้วจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

จากนั้นนำท่านผ่านชม สะพานหลู่ติ้งเฉียว สะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดของจีน สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1706 สมัยจักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง ยาว 103 เมตร กว้าง 2.8 เมตร ใช้โซ่เหล็ก 13 เส้นขึงระหว่างสองฝั่ง พื้นสะพานปูด้วยไม้กระดาน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองตันปา หุบเขาแห่งสาวงาม ตั้งอยู่ริมโตรกผาสูงตระหง่าน ด้านหนึ่งคือแม่น้ำต้าตูที่เชี่ยวกราก อีกด้านคือภูผาสูง เป็นเมืองที่มีพื้นที่หลากหลายรูปแบบ ตัวเมืองตันปาถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญมากเมืองหนึ่งเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ตันปาในอดีตเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญมากของแคว้นคามทิเบต มีสมญาว่า “อาณาจักรพันป้อม” ตันปาเริ่มสร้างป้อมปราการตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นเมื่อ ค.ศ. 1,700 ปีก่อน ซึ่งเคยมีป้อมปราการมากกว่า 3,000 แห่ง หมู่บ้านขนาดใหญ่บางหมู่บ้านก็มีป้อมมากกว่า 100 แห่ง ปัจจุบันมีป้อมปราการเหลืออยู่ 562 แห่ง ท่านจะได้เห็นหอสังเกตุการณ์แบบทิเบตตั้งกระจายอยู่ทั่วไป นอกจากตันปามีหุบเขาที่สวยงามแล้ว ยังมีหญิงสาวสวย จนเป็นที่รับรู้กันทั้งแผ่นดินจีนว่า ชมหมู่บ้านทิเบตที่สวยที่สุดต้องมาที่ตันปา ชมหญิงทิเบตสวยที่สุดก็ต้องมาที่ตันปาเช่นกัน

 

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
ที่พัก DANBA HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 5)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณเจียจู ลักษณะบ้านสวยโดนเด่นกว่าหมู่บ้านอื่นในตันปา ตรงที่ใช้สีสัน สีขาว สีแดง สีดำ คาดบนตัวบ้านที่ก่อด้วยหินแผ่นเล็กๆ เรียงซ้อนกัน มุมของหลังคามียอดแหลมไว้สำหรับวางหินสีขาว ซึ่งถือเป็นหินศักดิ์สิทธิ์

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

หลังอาหารนำชม หมู่บ้านทิเบตเจี่ยจี (เมืองอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1800 เมตร) ได้รับการยกย่องว่า เป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศจีน คำว่าเจี่ยจี เป็นภาษาทิเบต หมายความว่า หมู่บ้านที่มีร้อยกว่าครอบครัว บ้านเรือนทิเบตแต่ละหลังสร้างขึ้นตามภูมิประเทศ โดยไล่ระดับจากข้างล่างริมฝั่งแม่น้ำต้าจิงเหอ ขึ้นมาด้านบนที่ใกล้หมู่ยอดเขาข่าพาหม่า กินพื้นที่ปลูกบ้านทั้งหมด 5 ตารางกิโลเมตร แต่ละบ้านมีต้นไม้ล้อมรอบ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

นำท่านเดินถึง เมืองหย่าเจียง เป็นเมืองธรรมชาติผสมผสานกับความเจริญรุ่งเรือง เมืองเล็กแต่มีกลิ่นอายแห่งความทันสมัยปนอยู่ ช่วงฤดูใบไม้ผลิท่านจะได้เห็นดอกตู้เจียนบานสะพรั้งตลอดสองข้างทาง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
ที่พัก YALONGJIANG  HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 8)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหลี่ถัง ให้ท่านได้สัมผัสเมืองหลี่ถัง ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นชาวทิเบต อาหลี่ถัง เป็นเมืองที่เสนอเรื่องขอขึ้นทะเบียนเป็นเมืองที่สูงที่สุดในโลกเหนือกว่าทิเบตเมืองหลังคาโลก เป็นดินแดนเรียกได้ว่าลึกลับที่สุดที่อยู่ในความสูงระดับ4,500-6,000เมตรจากระดับน้ำทะเล ท่านจะได้เห็นภาพชาวเมืองที่มีวิถีชีวิตสบายๆในการทำสวนทำไร่ ชาวเมืองจะมีหน้าตาคล้ายชาวทิเบตท่านจะได้เห็นภูเขาไหจื่อเป็นเขาที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามภูเขา 3 ลูกคือ ภูเขาเจี่ยนจื่อวานซาน ภูเขาข่าจือลาซาน และ เทือกเขาไห่จือซาน ยอดเขาที่สูงที่สุดในแนวเทือกเขาชื่อ ทู่เอ่อซานหรือ ภูเขากระต่าย หุบเขาบริเวณนี้มีความสวยงามและแปลกตาไปจากวิวเดิมๆคือมีทุ่งหินกว้างสุดตา มีลำธารไหลแซมทุ่งหินคล้ายกับว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลหรือจมอยู่ในน้ำมาก่อน ลงไปสัมผัสความโดดเดี่ยวอันน่าอัศจรรย์กันได้อย่างใกล้ชิดแน่นอน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

นำท่านเดินทางผ่านทะเลสาบสายหลักของเมืองบนภูเขาจะเรียงรายด้วยเจดีย์ทิเบต ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมืองหลี่ถัง ท่านจะได้เห็นการ์เซียปกคลุมภูเขาจนเป็นภุเขาหิมะสีขาวโพลน ไดรับการขนานนามว่า ภูเขานกกระเรียนขาวหิมะหยก จากนั้นผ่านชม ทุ่งหญ่าโปหว่า ทุ่งหญ้าที่มีความสวยงาม จนถึงเมืองหย่าติง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)

ที่พัก HOLY LAND HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 11)

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหย่าติง นำท่านเปลี่ยนรถในอุทยาน เที่ยวชมพูเขาหิมะ 3 พระโพธิ์สัตว์ ที่ชาวทิเบตนับถืออย่างสูง จากนั้นนำท่านชม วัดซงกู่ แล้วเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าลั่วหลง อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจอันงดงาม ณ ดินแดงที่อัศจรรย์แห่งนี้

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)

 นำท่านชมความสวยงามของ ภูเขาหิมะหยางเหม่ยหยาง มีความสูงประมาณ 5,958เมตรจากระดับน้ำทะเล

นำท่านชม ทะเลสาบน้ำนม (ไม่รวมค่าขี้ม้าประมาณ 300 – 500 หยวน) เป็นทะเลสาบที่อยู่บนความสูงประมาณ 4,500เมตรจากระดับน้ำทะเล สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางออกจากอุทยานหย่าติงและมุ่งหน้าสู่ เมืองเต้าเฉิง ระยะทางประมาณ 145 กม.

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)

ที่พัก JINZHU HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า          

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 14)

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองซิงตูเฉียว โดยเราจะต้องผ่านเส้นทางที่สูงที่สุดในโลกอีกครั้ง ได้แก่เมืองหลี่ถัง เมืองหย่าเจียง ถือเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่น่าจดจำ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)

เที่ยง         

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15)

นำท่านเดินทางต่อจนถึงเมืองซินตูเฉียว ซึ่งเป็นสวรรค์ของนักช่างภาพระหว่าง2ข้างทางต้นไม้ ภูเขา ทุ้งหญ้าสวยงามมาก

ค่ำ           

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 16)

ที่พัก  318 XINDUQIAO HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 17)

นำท่านเดินทางกลับเมืองเฉินตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ระยะทางประมาณ 381 กม.

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง (มื้อที่ 18)

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเสฉวน เป็นย่านที่ขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนปิดไม่สามารถให้รถวิ่งผ่านได้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปแต่ละสถานที่ตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 19)

ที่พัก CROWNE PLAZA CHENGDU WEST HOTEL (5ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 20)       

นำท่านสู่ ถนนจินลี่ เป็นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้งได้ทั้งของรับประทาน และของฝากของที่ระลึกเช่นหน้ากากเฉิงตูเพราะถนนจินหลีนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่แสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันโด่งดังของเมืองเฉิงตู แค่ประตูทางเข้าก้อสามารถทำให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศแห่งเหมือนเดินในหนังจีนสมัยก่อนได้เลยทีเดียว

เที่ยง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 21)

หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

15.30 น.     ออกเดินทางกลับ สู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 619

17.35 น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

 

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป // พัก 4 – 5 ดาว // เข้าร้านรัฐบาลจีน

**รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ**

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณอีฟ : 086 3171624

คุณริน : 082 9646699

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “AUG-OCT-เฉินตู-คังติง-หยาติง-8-วัน_TG-เข้าร้านรัฐบ.pdf” AUG-OCT-เฉินตู-คังติง-หยาติง-8-วัน_TG-เข้าร้านรัฐบ.pdf – Downloaded 40 times – 2 MB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ