• ล่องเรือนมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน
  • สัมผัสทะเลเมฆอันงดงาม ณ ยอดทองคำ (จินติ่ง)
  • นั่งรถไฟความเร็วสูง ทันสมัยที่สุด สู่เมืองต้าจู๋
  • ชมมรดกโลกสุดยิ่งใหญ่ ผาหินแกะสลัก ที่ต้าจู๋
  • เดินทางโดย การบินไทย สะดวกสบาย
  • โรงแรมที่พักมาตรฐาน 4-5 ดาว
  • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

 

กำหนดการเดินทาง

10 – 15 // 13 – 18 เมษายน 2561 

 ราคา  38,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

08.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาท์เตอร์ D  สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

10.05 น.
ออกเดินทางสู่เมืองเฉินตู  โดยเที่ยวบิน  TG618  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.00 น.
ถึง ท่าอากาศยานเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉินตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเล่อซาน ล่องเรือสักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน  ท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งเป็นพระแกะสลักภูผาที่ใหญ่แกะสกัดเข้าไปในผาหิน สูง 71 เมตร เฉพาะเศียรพระสูง 14.7 เมตร กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาทกว้าง 8.5 เมตร นิ้วพระบาทแต่ละนิ้วสูงท่วมหัวคน ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 90 ปี พระพักตร์จะหันออกมาทางแม่น้ำหมิงเจียง จุดประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องภัยน้ำท่วม จากการเอ่อล้นของแม่น้ำ 3 สาย (หมิงเจียง ซิงอีเจียงตู้เจียง) ที่มาบรรจบพอดีที่เมืองเล่อซาน ให้ท่านถ่ายภาพที่ระลึกจนเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ง้อไบ๊

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ที่พัก HONGZHU SHAN HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านนั่งกระเช้าตัวใหญ่ใหม่ล่าสุดจุได้เที่ยวละ 100 คนขึ้นสู่ ยอดทองคำนำท่านชม ยอดทองคำ (จินติ่ง) ท่านจะได้สัมผัสกับทะเลเมฆอันงดงามหาที่เปรียบมิได้  ชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์ส วยงามราวสรวงสวรรค์ นมัสการพระโพธิ์สัตว์องค์ใหม่สูงกว่า 41 เมตร สร้างด้วยสัมฤทธิ์ทั้งองค์ พระโพธิสัตว์องค์นี้มี 10 พระพักตร์ประดิษฐานอยู่บนหลังช้าง 4 เศียร  ตั้งเด่นสง่าอยู่บนยอดทองคำ อิสระให้ท่านขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมชมความงาม ของวิหารทองคำ วิหารเงิน วิหารสัมฤทธิ์เชิญท่านถ่ายรูปวิวทิวทัศน์บนยอดทองคำเป็นที่ระลึก (พระโพธิสัตว์องค์ใหม่นี้เพิ่งเปิดให้เยี่ยมชมและนมัสการได้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2006 ศกนี้)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองต้าจู๋ ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ พร้อมชมทัศนียภาพสองข้างทาง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ที่พัก RAMADA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองต้าจู๋ ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ พร้อมชมทัศนียภาพสองข้างทาง ชมผาหินแกะสลัก ต้าจู๋ (นั่งรถแบตเตอร์รี่ )ได้รับการจัดเข้าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1999 งานหินแกะสลักของต้าจู๋เป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ถัง และซ่งล้วนแล้วแต่นำเสนอ  เรื่องราวทางพุทธศาสนานิกายมหายาน, หลักธรรมลัทธิเต๋า และปรัชญาคำสอนของขงจื๊อที่ชาวจีนเคารพนับถือ และเป็นอีกกลุ่มงานหินแกะสลักทางพุทธศิลปะที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 แห่ง ของจีน คือ ถ้ำผาโม่เกาคู ที่เมืองตุนหวงมณฑลกานซู, ถ้ำพระพุทธหลงเหมินที่ลั่วหยาง และถ้ำผาหยุนกัง ที่ต้าถงมณฑลซานซี ซึ่ง 3 แห่งนั้นเป็นศิลปะถ้ำสมัยเริ่มต้นของจีน ส่วนต้าจู๋เป็นงานศิลปะถ้ำยุคหลัง (คริสต์ศตวรรษที่ 9-13) ที่มีความอ่อนช้อยงดงาม นำท่านชมความงดงามงานศิลป์หินแกะสลักที่ เขาเป่าติ่งซาน มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 527.83 เมตร ประกอบด้วยกลุ่มรูปสลัก พระพุทธรูป 13 กลุ่ม ซึ่งมีรูปสลักอยู่กว่า 10,000 ชิ้น ตามแนวยาวของหน้าผากว่า 500 เมตรซึ่งทั้งหมดเป็นรูปแบบศิลปะการแกะสลักหินสมัยราชวงศ์ซ่ง เช่น พระพุทธเจ้าปาง ปรินิพพาน, รูปสลักเจ้าแม่กวนอิมพันมือ,วัฏสังสาร หรือวงเวียนชีวิต, พระศรีอริยเมตตรัย อิสระเที่ยวชมและถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉงชิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านล่องเรือชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง ให้ท่านได้ชื่นชมทิวทัศน์ แสง สี สองฝากฝั่งมหานครฉงชิ่ง และสัมผัสบรรยากาศยามย่ำคืนของมหานครได้สมญานามว่า “ฮ่องกงน้อยแห่งภาคตะวันตก”
ที่พัก RADISSON BLU PLAZA HOTEL ( 5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชต่อ มุ่งหน้าสู่ เมืองอวู่หลง (Wulong) เมืองตากอากาศ โอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำอู่เจียงไหลผ่าน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฉงชิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านชม อุทยานเขานางฟ้า อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอวู่เจียง ที่ระดับความสูงเฉลี่ย 1900 เมตรจากระดับน้ำทะเลและมียอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดน 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือมีป่าไม้หนาแน่น, ยอดเขาประหลาด, ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และลานหิมะในสถานที่เดียวกันเพียงแต่ต่างฤดูกาลเท่านั้น และที่สำคัญที่สุดคือเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 นำท่านไปชม อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง TRANSFORMER 4)  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์แห่งนี้เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุม  ธรรมชาติขนาดใหญ่ นำท่าน โดยสารลิฟท์แก้วลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้วจะพบกับเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบด้วย 3 สะพานแห่งแรก คือสะพานมังกรสวรรค์ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคล้ายกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์  สะพานแห่งที่สอง คือสะพานมังกรเขียวลักษณะเป็นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้า และสะพานแห่งที่สาม หรือสะพานมังกรดำลักษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเข้าไปน้อยทำให้ดูค่อนข้างมืดดำ นอกจากนี้บริเวณหุบเหวด้านล่างยังเป็นที่ตั้งของ โรงเตี๊ยมโบราณ ที่เคยเป็นจุดแวะพักแรมยามค่ำคืนของคนเดินทางในสมัยโบราณที่ใช้เป็นเส้นทางลัดจากมณฑลเสฉวนไปมณฑลเหอหนาน นอกจากนี้ยังเคยใช้เป็นฉากสำคัญของภาพยนตร์จีน เรื่องศึกโค่นบัลลังก์วังทอง ของผู้กำกับชื่อดัง จาง อวี้ โหมว โดยมี 3 นักแสดงชั้นนำ คือ โจว เหวิน ฟะ, เจย์ โชว์ และกงลี่ อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ที่พัก TIANYU HOTEL(4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารนำท่านนั่งรถกลับสู่เมืองฉงชิ่ง ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านไปเที่ยวชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โขว่ เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก หงหยาต้ง ถนนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งรวมความบันเทิงอาหารพื้นเมืองโรงละครสไตล์พื้นเมือง เมื่อขึ้นไปจุดชมวิวมองจากมุมสูงจะเห็นแม่น้ำสองสายเจียหลิงและแยงซีมาบรรจบกัน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก RADISSON BLU PLAZA HOTEL ( 5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

09.00 .
นำท่านนั่งรถไฟด่วนความเร็วสูง เพื่อเดินทางสู่เมืองเฉินตู (ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง)     

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

15.05.
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่  TG619 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

17.30 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ

 

กำหนดการเดินทาง วันที่  10-15 เมษายน  2561 / 13-18 เมษายน  2561   

ราคาท่านละ   38,900   บาท 

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป // พัก 4 – 5 ดาว // ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณแอม : 086 3171624

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “เฉินตู-ง้อไบ๊-ฉงชิ่ง-อู่วหลง-TG_38900.pdf” -ง้อไบ๊-ฉงชิ่ง-อู่วหลง-TG_38900.pdf – Downloaded 778 times – 853 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ