• สัมผัสความอลังการ 4 มรดกโลก ตลอดเส้นทาง
  • เดินทางโดยสายการบินไทย สะดวกสบาย
  • พักโรงแรม 5 ดาวและดีที่สุด
  • นั่งรถไฟด่วนความเร็วสูง สะดวก รวดเร็ว

 

รหัสทัวร์
CTU18086D-TG

กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม – ธันวาคม 2561 

 เริ่มต้น  36,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

07.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  ประตู 2-3 เคาท์เตอร์ D  สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางแก่ท่าน

10.15 น.
เหิรฟ้าสู่ นครเฉิงตู โดยเที่ยวบิน  TG 618  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

14.25 น.
ถึง ท่าอากาศยานนครเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือสักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน  ท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งเป็นพระแกะสลักภูผาที่ใหญ่แกะสกัดเข้าไปในผาหิน สูง 71 เมตร เฉพาะเศียรพระสูง 14.7 เมตร กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาทกว้าง 8.5 เมตร นิ้วพระบาทแต่ละนิ้วสูงท่วมหัวคน ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 90 ปี พระพักตร์จะหันออกมาทางแม่น้ำหมิงเจียง จุดประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องภัยน้ำท่วม จากการเอ่อล้นของแม่น้ำ 3 สาย (หมิงเจียง ซิงอีเจียง และตู้เจียง) ที่มาบรรจบพอดีที่เมืองเล่อซาน ให้ท่านถ่ายภาพที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองง้อไบ๊  (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

ที่พัก HENGMAI HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

นำท่านนั่งกระเช้าตัวใหญ่ใหม่ล่าสุดจุได้เที่ยวละ 100 คนขึ้นสู่ ยอดทองคำนำท่านชม ยอดทองคำ (ยอดเขาจินติ่ง) ท่านจะได้สัมผัสกับทะเลเมฆอันงดงามหาที่เปรียบมิได้  ชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์สวยงามราวสรวงสวรรค์ นมัสการพระโพธิ์สัตว์องค์ใหม่สูงกว่า 41 เมตร สร้างด้วยสัมฤทธิ์ทั้งองค์ พระโพธิสัตว์องค์นี้มี 10 พระพักตร์ประดิษฐานอยู่บนหลังช้าง 4 เศียร  ตั้งเด่นสง่าอยู่บนยอดทองคำ อิสระให้ท่านขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมชมความงาม ของวิหารทองคำ วิหารเงิน วิหารสัมฤทธิ์เชิญท่านถ่ายรูปวิวทิวทัศน์บนยอดทองคำเป็นที่ระลึก (พระโพธิสัตว์องค์ใหม่นี้เพิ่งเปิดให้เยี่ยมชมและนมัสการได้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2006 ศกนี้)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าจู๋ (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ พร้อมชมทัศนียภาพสองข้างทาง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

ที่พัก RAMADA PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า      
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

นำท่านชม ผาหินแกะสลัก ต้าจู๋ (นั่งรถแบตเตอร์รี่) ได้รับการจัดเข้าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  จากยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1999 งานหินแกะสลักของต้าจู๋เป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ถัง และซ่งล้วนแล้วแต่นำเสนอ  เรื่องราวทางพุทธศาสนานิกายมหายาน, หลักธรรมลัทธิเต๋า และปรัชญาคำสอนของขงจื๊อที่ชาวจีนเคารพนับถือ และเป็นอีกกลุ่มงานหินแกะสลักทางพุทธศิลปะที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 แห่ง ของจีน คือ ถ้ำผาโม่เกาคู ที่เมืองตุนหวงมณฑลกานซู, ถ้ำพระพุทธหลงเหมินที่ลั่วหยาง และถ้ำผาหยุนกัง ที่ต้าถงมณฑลซานซี ซึ่ง 3 แห่งนั้นเป็นศิลปะถ้ำสมัยเริ่มต้นของจีน ส่วนต้าจู๋เป็นงานศิลปะถ้ำยุคหลัง (คริสต์ศตวรรษที่ 9-13) ที่มีความอ่อนช้อยงดงาม นำท่านชมความงดงามงานศิลป์หินแกะสลักที่ เขาเป่าติ่งซาน มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 527.83 เมตร ประกอบด้วยกลุ่มรูปสลัก พระพุทธรูป 13 กลุ่ม ซึ่งมีรูปสลักอยู่กว่า 10,000 ชิ้น ตามแนวยาวของหน้าผากว่า 500 เมตรซึ่งทั้งหมดเป็นรูปแบบศิลปะการแกะสลักหินสมัยราชวงศ์ซ่ง เช่น พระพุทธเจ้าปาง ปรินิพพาน, รูปสลักเจ้าแม่กวนอิมพันมือ,วัฏสังสาร หรือวงเวียนชีวิต, พระศรีอริยเมตตรัย อิสระเที่ยวชมและถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)   

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉงชิ่ง (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนำท่านชม  หมู่บ้านโบราณสือชี่โข่ว  เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของมหานครฉงชิ่ง ลักษณะก็คล้ายๆ กับตลาดที่นี่ยังคงรักษาวิถีชีวิตรวมทั้งสะท้อนรากเหง้าดั้งเดิมของเมือง ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม หลังจากนั้นพาท่านเดิน หงหยาต้ง เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซนหลายๆ ส่วนของชั้น 4 จะเป็นตลาดของกิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ตกแต่งในสไตล์จีนโบราณ ที่โดดเด่นเห็นจะเป็นสินค้าแปรรูปและเครื่องเทศ โดยเฉพาะหมาล่า วัตุดิบที่ชาวจีนเสฉวน นิยมใส่ลงไปในอาหาร

ค่ำ     
รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง ให้ท่านได้ชื่นชมทิวทัศน์ แสง สี สองฝากฝั่งมหานครฉงชิ่ง และสัมผัสบรรยากาศยามย่ำคืนของมหานครได้สมญานามว่า “ฮ่องกงน้อยแห่งภาคตะวันตก”

ที่พัก HOWARD JOHNSON JINYI HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า     
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชมุ่งหน้าสู่ เมืองอวู่หลง (Wulong) (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองตากอากาศ โอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำอู่เจียงไหลผ่าน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฉงชิ่ง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)   

นำท่านชม อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง TRANSFORMER 4)  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์แห่งนี้เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุม  ธรรมชาติขนาดใหญ่ นำท่าน โดยสารลิฟท์แก้วลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้วจะพบกับเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบด้วย 3 สะพานแห่งแรก คือสะพานมังกรสวรรค์ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคล้ายกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์  สะพานแห่งที่สอง คือสะพานมังกรเขียวลักษณะเป็นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้า และสะพานแห่งที่สาม หรือสะพานมังกรดำลักษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุด

ค่ำ     
รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)

ที่พัก YIYUN HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า     
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)

จากนั้นนำท่านชม อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถราง) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอวู่เจียง ที่ระดับความสูงเฉลี่ย 1900 เมตรจากระดับน้ำทะเลและมียอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดน 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือมีป่าไม้หนาแน่น, ยอดเขาประหลาด, ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และลานหิมะในสถานที่เดียวกันเพียงแต่ต่างฤดูกาลเท่านั้น และที่สำคัญที่สุดคือเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันดับ 1 ของประเทศจีน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)   

หลังอาหารนำท่านนั่งรถกลับสู่ เมืองฉงชิ่ง (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.30 น.
นำท่าน นั่งรถไฟด่วนความเร็วสูง เพื่อเดินทางสู่ นครเฉินตู ขบวนที่ D953 (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)

ค่ำ     
รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)

ที่พัก CROWNE PLAZA WEST HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า     
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14)

นำท่านเดินชม ถนนควานไจ่เซี่ยงจื่อ หรือ “ซอยกว้างซอยแคบ” ตกแต่งด้วยเรื่องราววิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนจีนเฉิงตูในสมัยโบราณ แต่ผสมความเป็นทันสมัยใส่เข้าไปได้อย่างลงตัว ถนนคนเดินมี 3 ซอย แต่ละซอยมีความยาวประมาณ 400 เมตร มีทั้งร้านหนังสือ ร้านชา-กาแฟ บาร์ เสื้อผ้า ไปจนถึงร้านอาหารนานาชนิด

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15)   

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

14.25 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน  TG 618  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

17.35 น.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจในการท่องเที่ยวและบริการ

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป // พัก 5 ดาว // ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณป่าน : 086 3171624

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “CTU18086D-TG-โปรแกรม-เฉินตู-ง๊อไบ้-ฉงชิ่ง-อู่หลง-6-วัน_ไม่เข้าร้าน.pdf” CTU18086D-TG-โปรแกรม-เฉินตู-ง๊อไบ้-ฉงชิ่ง-อู่หลง-6-วัน_ไม่เข้าร้าน.pdf – Downloaded 13 times – 540 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ