• ล่องเรือนมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน
  • ชมร่องรอยประวัติศาสตร์สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี
  • พักโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว
  • สะดวก สบาย เดินทางโดยสายการบินไทย

รหัสทัวร์
CTUX18086D-TG 

กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม 2561

 ราคา  45,000  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

07.30
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

10.15
เหินฟ้าสู่ออกเดินทางสู่ เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบิน TG618 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.25
ถึงท่าอากาศยานเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉินตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเล่อซาน ล่องเรือสักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน  ท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งเป็นพระแกะสลักภูผาที่ใหญ่แกะสกัดเข้าไปในผาหิน สูง 71 เมตร เฉพาะเศียรพระสูง 14.7 เมตร กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาทกว้าง 8.5 เมตร นิ้วพระบาทแต่ละนิ้วสูงท่วมหัวคน ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 90 ปี พระพักตร์จะหันออกมาทางแม่น้ำหมิงเจียง จุดประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องภัยน้ำท่วม จากการเอ่อล้นของแม่น้ำ 3 สาย (หมิงเจียง ซิงอีเจียงตู้เจียง) ที่มาบรรจบพอดีที่เมืองเล่อซาน ให้ท่านถ่ายภาพที่ระลึกจนเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ง้อไบ๊

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก HONGZHUSHAN  HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดเป่ากั๋ว เป็นโบราณสำคัญของเมืองหนิงปัว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน สร้างสมัยราชวงศ์ถัง ในปีค.ศ. 880 เดิมชื่อวัดหลิงซาน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเป้ากั๋ว ปัจจุบันยังมีโบราณสถานสำคัญหลงเหลือจากยุคถัง คือวิหารพระประธาน หรือมหาวีรวิหาร (ต้าสยงเป่าเตี้ยน) มีเสาอาคารสมัยราชวงศ์ถัง โครงสร้างหลักเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ซ่ง สร้างขึ้นเมื่อปี 1013 นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยไม้ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง และได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งของจีน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟแม่เหล็กสู่เมืองซีอาน ขบวนที่ D1930 (12.57-17.00) อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)

17.00
เดินทางถึงเมืองซีอาน จากนั้นนำท่านเดินชมและถ่ายรูปชมจัตุรัสหอระฆังหอระฆังโบราณเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร ลึก 3 เมตร โครสร้างหลังคาเป็นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สูงและกว้าง 6 เมตร ชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สองและชั้นที่สามเป็นเครื่องไม้ หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นในปี 17 แห่งการครองราชย์ของพระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง ) ซึ่งเป็นพระจักพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง และนำท่านเดินทางสู่ถนนอิสลาม ให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝากตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  NOVOTEL XIEN HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าชม สุสานทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี คือมหาสุสานของจักรพรรดิจีน จิ๋นซีฮ่องเต้ (ฉินสื่อหวงตี้) แห่งราชวงศ์ฉิน ปัจจุบันสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองซีอานตามประวัติ สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้เริ่มก่อสร้างในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตั้งแต่ปี 208 – 246 ก่อนคริสตกาลซึ่งอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวมทั้งสิ้น2,180 ตารางกิโลเมตร

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชม เจดีย์ห่านฟ้า (ต้าเยี่ยนถ่า) สถานที่ที่พระถังซำจั๋งใช้ในการแปลคัมภีร์พระไตรปิฏก หลังจากที่ท่านได้เดินทางกลับมาจากประเทศอินเดีย ตามประวัติที่จดบันทึกกล่าวกันว่า เคยมีฝูงห่านป่าบินผ่านมาแล้วมีห่านป่าตัวหนึ่ง พลัดฝูงปีกหักตกตายที่นี่ ผู้ออกบวชบำเพ็ญที่พำนักอยู่ที่นี่ประหลาดใจระคนความตกใจและเข้าใจว่า ห่านป่านี้คือพระโพธิสัตว์ จึงได้ก่อเจดีย์เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ห่านป่าดังกล่าวโดยเจดีย์องค์นี้มีความสูงถึง 64 เมตร และถือเป็นเจดีย์ก่ออิฐที่มีรูปทรงคล้ายหอสูง ตามแบบฉบับของศิลปะการก่อสร้างของจีน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก NOVOTEL XIEN HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านสู่ ศาลแปดเซียนหรือศาลเจ้าปาเซียนกง ซึ่งถือเป็นศาลเจ้าในลัทธิเต๋าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซีอาน สำหรับที่มาของชื่อศาลแปดเซียนนั้นมาจากตำนานเกี่ยวกับนักพรตทั้ง 8 ที่ได้รับความเป็นอมตะและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ที่ต่างกันแห่งการดำรงชีวิตได้แก่ รวย-จน หนุ่ม-แก่ ชาย-หญิง และ สูง-ต่ำ โดยในศาลเจ้าจะมีห้องบูชาสำหรับเซียนแต่ละองค์แยกเอาไว้

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำชม วัดลามะ แห่งเดียวในนครซีอาน สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1705 ครั้งฮ่องเต้คังซี ใน เสด็จเยือนนครซีอาน นำชมกำแพงหินที่มีรูปสลัก 18 อรหันต์ ชมป้ายการอนุญาตให้สร้างวัดโดยคำสั่งของวังหลวงซึ่งเป็นลายมือของฮ่องเต้คังซี นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือประทับบนดอกบัวในวิหารเทวราช นำท่านนมัสการ 3 มหาโพธิสัตย์ ที่วิหารมหาวีรา นมัสการรูปจงคาปาผู้นำนิกายพุทธทิเบตที่วิหารพันพระ นำชมวิหารพระสูตร หอเก็บพระไตรปิฎก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นชมการแสดงโชว์นาฏศิลป์ราชวงศ์ถังอันลือชื่อ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก NOVOTEL XIEN HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู โดยรถไฟ ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนชมทิวทัศน์สองข้างทาง

นำท่านเดินทางถึงเมืองเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจินลี่ ถนนที่ยังคงกลิ่นอายของอาคารบ้านเรือนแบบดั้งเดิมและเรียงรายด้วยร้านค้าที่จำหน่ายของที่ระลึก ตลอดสองฝั่ง ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจ ของโชว์ประจำมณฑลเสฉวน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งท่านไม่อยากจะลุกจากเก้าอี้เลย โชว์เปลี่ยนหน้ากากที่ผู้แสดงสะบัดหน้าเพียงครั้งเดียวก็ สามารถเปลี่ยนหน้าได้เพียงเสี้ยววินาที เป็นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถูกปิดเป็นความลับและจะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกูลเท่านั้น       

ที่พัก CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

หลังรับประทานอาหารนำท่านชม วังแพะเขียว สถานที่เกี่ยวกับลัทธิเต๋า ชมตำหนัก 3 เทวดา ชมแพะทองรักษาโรค ชมศาลายันต์แปดเหลี่ยมและเสามังกรเก้าต้นที่แกะสลักได้อย่ผางงดงาม

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านแวะโรงงานหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้อมาฝากคนทางบ้าน จนได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

15.30 น.
เหินฟ้ากลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG619  

17.35 น.
ถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความประทับใจในการท่องเที่ยวและการบริการ

กำหนดการเดินทาง 


รายการทัวร์นี้ : ไม่รวมทิปไกด์และคนขับรถ 

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณริน : 082 9646699

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “CTUX18086D-TG-โปรแกรม-เฉินตู-ง๊อไบ๊-ซีอาน-6วัน.pdf” CTUX18086D-TG-โปรแกรม-เฉินตู-ง๊อไบ๊-ซีอาน-6วัน.pdf – Downloaded 4 times – 796 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ