เฉินตู ง้อไบ๊

 • เฉินตู ง้อไบ๊ ฉงชิ่ง อู่วหลง TG_38900 460x246px

เฉินตู ง้อไบ๊ ฉงชิ่ง อู่วหลง 6 วัน (เมษายน)

 • กำหนดการเดินทาง 10 - 15 // 13 - 18 เมษายน 2561
 • ชมผาหินแกะสลักซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ ต้าจู๋
 • อุทยานเขานางฟ้า // อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์ชำนาญทาง บริการด้วยคุณภาพตลอดการเดินทาง
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 และ 5 ดาว
 • รับประทานอาหารเมนูหลากหลาย // ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 38,900 บาท

 • สี่ดรุณี 6 วัน 460x246px

เฉินตู สี่ดรุณี เขาชิงเฉิงซาน 6 วัน (มีนาคม – เมษายน)

 • กำหนดการเดินทาง มีนาคม - เมษายน 2561
 • สัมผัสบรรยากาศ "เทือกเขาแอลป์ในแผ่นดินจีน"
 • ชมวิวทิวทัศน์ความงามธรรมชาติ หุบเขาถางผิงโกว
 • โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว

ราคา 42,900 บาท