• พักหรูพรีเมี่ยม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง
  • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเส้นทาง
  • ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
  • นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง

รหัสทัวร์
LXA18096D-3U

กำหนดการเดินทาง
กันยายน – พฤศจิกายน 2561

เริ่มต้น  48,800  บาท

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป  /  ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

15.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9เคาน์เตอร์ S สายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U) โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ท่าน

17.55 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบิน 3U 8146 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

22.20 น.
ถึง ท่าอากาศเมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉินตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

ที่พัก  CROWNE PLAZA CHENGDU WEST HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 1)

11.50 น.
เหินฟ้าสู่ นครลาซา โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U 8695  เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต “ดินแดนหลังคาโลก”  ศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายลามะทิเบต

14.15 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองลาซา ที่ระดับความสูง 3,660 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่พำนักของผู้ดำรงตำแหน่งดาไลลามะ หลังผ่านพิธีการทางสนามบินและรับสัมภาระเรียบร้อย

บ่าย 
บริการอาหารกล่องบนรถ (มื้อที่ 2)

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองลาซา ( ระยะทาง 97 กิโลเมตร ประมาณ 2 ช.ม.) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์ใต้ฟ้าสีครามที่งดงาม แวดล้อมด้วยทิวเขาสูงและสายน้ำหย่าหลูจั่งปู้ (แม่น้ำพรหมบุตร) ที่ใสสะอาดไหลเอื่อยขนานไปกับถนน  ผ่านแปลงเพาะปลูกต้นน้ำมันหยิวไช่ฮัว หรือ ดอก Rapeseed ที่บานสะพรั่งเป็นทุ่งดอกสีเหลืองในฤดูใบไม้ผลิ และนาข้าวบาเล่ย์ ชมบ้านเรือนชนพื้นเมืองที่คงเอกลักษณ์ความเป็นทิเบตอย่างเหนียวแน่น

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อทื่ 3)

ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4)

ท่านเดินทางสู่ทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าใสสะอาดที่สุด ทะเลสาบยามดก (YAMDROK LAKE หรือ ทะเลสาบหยังจวง) ยามดกหมายถึงทะเลสาบหงส์ฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในสามทะเลสาบที่ศักดิ์สิทธ์ของชาวทิเบต และใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของทิเบต สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,400 เมตร ทุกปีจะมีคนนับแสนไปประกอบพิธีล้างบาปที่ทะเลสาบนี้ ในอดีตเคยเป็นสถานที่สู้รบกับพวกยุโรป เมื่อท่านได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนฟากฟ้าอยู่แค่เอื้อมเพลิดเพลินกับ  ทิวทัศน์ภูเขา, ที่ราบทุ่งหญ้า, ฝูงแกะ, ฟาร์มวัว, พันธุ์ไม้หลากสีสันและหมู่บ้านชนพื้นเมืองตลอดเส้นทาง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

จากนั้นเที่ยวชม วัดต้าเจาหรือวัดโจคัง (JOKHANG TEMPLE) เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับการยอมรับจาก THE UNITED : EDUCATIONALให้เป็น WORLD CULTURAL HERITAGES สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 พร้อมกับพระราชวังโปตาลากง โดยกษัตริย์ซงจานก้านปู้

จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดแปดเหลี่ยม หรือ ถนนแปดเหลี่ยม ซึ่งตั้งอยู่โดยมีรอบวังโจคัง เป็นตลาดการค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองลาซา โดยมีความยาว 800 เมตร ชาวทิเบตมีความเชื่อว่า ถนนแปดเหลี่ยมนี้เป็นเส้นทางแสวงบุญ จากชาตินี้สู่ชาติหน้าได้ รวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถพเห็นความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของชาวทิเบต และเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆได้มากมาย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 7)

นำท่านเข้าชม พระราชวังโปตาลากง  ห้ามนำน้ำดื่ม เข้าด้านในพระราชวัง เป็นสถานที่เลืองซื่อติดอันดับโลกของประเทศจีน ( CHINA S WORLD HERITAGE) สร้างขึ้นในสมัย ค.ศ.7 บน เนื้อที่120,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนยอดเขามาร์ไปรี(เขาแดง)เป็นอาคารสูง 13 ชั้นมีห้องต่างๆประมาณ 1000 ห้องและมรเสาค้ำยันอยู่กว่า 15,000 ต้น สร้างโดยกษัตริย์ซงจานก้านปู้โดยมีพระบัญชาให้สร้างขึ้นใน ศตวรรษที่ 7 สำหรับพระหมา 2 องค์ ที่เป็นชาวจีนและชาวเนปาล ต่อมาใช้เป็นสถานศึกษาของท่านดาไลลามะ ซึ่งทุกทุกพระองค์ทรงพำนักที่นี่ในฐานะประมุกของประทเทศและศาสนา เมื่อมองจากด้านบนของพราชวังโปตาลาท่านสามารถชมทัศนีย์ภาพมุมสูงของเมืองลาซาได้ชัดเจน (แนะนำให้ทุกท่านเข้าชมเพราะเป็นไฮไลท์ที่สุดของโปรแกรมในการท่องเที่ยวทิเบต)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

ต่อจากนั้นนำท่านชม วัดเซรา วัดศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามของพุทธศาสนาวัชรยานนิกายเกลุก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1419 ตั้งอยู่บนพื้นที่อดีตที่ตั้งของกระท่อมพระจงฆาปา ใช้ศึกษาธรรมและปฏิบัติกรรมฐานอยู่หลายปี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยสงฆ์หลายสาขาวิชา มีพระจำพรรษาอยู่ประมาณ 300 รูป ชมการตรรกวิภากย์ปุจฉาวิสัชณาซึ่งเนการถกธรรมของพระทิเบตที่ปฎิบัติกันมาช้านาน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 10)

นำท่านสู่ เขาเหย้าหวังซาน หน้าผาพระพันองค์ เขาเหย้าหวังซานมีการแกะสลักรูปพระโพธิสัตว์และพระศากยมุนีที่มีอายุกว่า 1300 ปี ซึ่งสร้างโดยบัญชาของท่านซงจานก้านปู้ ในสมัย ค.ศ. ที่ 7 อายุกว่า 1300 ปี

ชม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา สถานที่แสดงประวัติและความเป็นมาของประเทศทิเบต ด้านในมีจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเส้นแบ่งเขตและจัดแสดงการเกิดขึ้นของทิเบต ซึ่งสมัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้ผิวเปลือกโลกมาชนกันทำให้ภูเขาสองลูกมาชนกันจึงเกิดเป็นประเทศทิเบตเกิดขึ้นพบหลักฐานในยุคเหล็กและยุคสำริดในที่ราบสูงฉางตั้งแต่ยังไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียด วัฒนธรรมในบริเวณนี้เป็นที่รู้จักในชื่อวัฒนธรรมจางจุง ซึ่งมีกล่าวถึงในเอกสารโบราณของทิเบต

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

15.35 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U 8696

18.00 น.
เดินทางถึง เมืองเฉินตู จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)

ที่พัก CROWNE PLAZA CHENGDU WEST HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 13)

นำท่าน สู่ถนนจินลี่ เป็นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้งได้ทั้งของรับประทาน และของฝากของที่ระลึกเช่น หน้ากากงิ้วเฉิงตู แค่ผ่านประตูทางเข้าก้อสามารถทำให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศแห่งเหมือนเดินในหนังจีนสมัยก่อนได้เลยทีเดียว

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 14)

หลังอาหารเดินทางสู่ สนามบิน

14.40 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ 3U 8145

16.35 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป / ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก: 081 6254080

คุณริน : 082 9646699

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “LXA18096D-3U-โปรแกรม-เฉินตู-ทิเบต-ลาซา-6-วัน_ไม่เข้าร้าน.pdf” LXA18096D-3U-โปรแกรม-เฉินตู-ทิเบต-ลาซา-6-วัน_ไม่เข้าร้าน.pdf – Downloaded 17 times – 536 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ