• ล่องเรือสักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน
  • สัมผัสทะเลเมฆอันงดงามที่ ยอดทองคำจินติ่ง
  • เดินทางโดย สายการบินไทย สะดวกสะบาย
  • พักโรงแรมสุดหรู ระดับ 5 ดาว

 

กำหนดการเดินทาง

13 – 18 เมษายน 2561 

 ราคา  44,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

07.00 .
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4  เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย
โดยมีเจ้าหน้าที่ของ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ จำกัด คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

10.15 .
นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู  โดยเที่ยวบินที่TG 618 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.25 .
ถึงท่าอากาศยานเมืองเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
CROWNE PLAZA CHENGDU WEST HOTEL (5ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าอวหลง (Wolong National Nature Reserve) ตั้งอยู่ชานเมืองทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู ซี่งที่นิยมมากที่สุดเห็นหมีแพนด้ายักษ์ในมณฑลเสฉวนเขตรักษาพันธุ์แพนด้ายักษ์อยู่ใน Wolong Panda Reserve มีป่าภูเขาผสมกับไม้ไผ่แม่น้ำและหุบเขา ที่อยู่อาศัยสูงลาดไปยังอัลไพน์ ดอกไม้ป่าและธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ปกคลุมยอดภูเขา ตั้งอยู่ใน Wolongวัลเล่ย์เป็นจุดที่สมบูรณ์แบบเพื่อดูหมีแพนด้ายักษ์

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาสี่ดรุณี หรือ ซื่อกูเหนียงซัน(Siguniang Shan)  ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันงดงามคล้ายธรรมชาติในแถบยุโรปใต้ จนได้รับฉายาว่า “เทือกเขาแอลป์ในแผ่นดินจีน” ชื่อสี่ดรุณีมีที่มาจากตำนานของสี่สาวพี่น้องคือ “ต้ากูเหนียงซาน” “เออร์กูเหนียงซาน” “ซานกูเหนียงซาน” และ “ซื่อกูเหนียงซาน” เทือกเขาสี่ดรุณี ตั้งชื่อตามยอดเขาสูงสี่ยอด ที่ทอดตัวยาวจากเหนือลงใต้ และทุกยอดนั้นจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดปี ดูเหมือนหญิงสาวที่ถูกคลุมหน้าด้วยผ้าขาวบางสีสดใส นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่มาของชื่อเทือกเขาสี่ดรุณี

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
NEW FOUR GIRL HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม อุทยานภูเขาสี่ดรุณี (Siguniang Shan) เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ธรรมชาติของขุนเขาสลับกับทุ่งหญ้า นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาซวงเฉียวโกว  (Shuangqiao Valley) มีพื้นที่รวม 216 ตารางกิโลเมตร จุดท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก หุบเขาหยินหยาง ทุ่งต้นหยาง แล้วเดินทางเข้าสู่ส่วนลึกสุด ท่านจะได้เห็นธารน้ำแข็ง ภูเขากระจกแก้ว ภูเขาดวงอาทิตย์ ภูเขาดวงจันทร์ ยอดเขากระต่าย ส่วนที่กลาง นำท่านชมทะเลสาบ และ ส่วนที่สาม นำท่านชมทุ่งหญ้าเหนี่ยนหยูป้า ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เช่น ยอดเขาพราน ยอดเขาวังโปตาลา ยอดเขาเพชร ภูเขาหญิงตั้งครรภ์ ถ่ายรูปกันอย่างจุใจกับท้องทุ่งกว้าง ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะขาวโผลน ในหุบเขาจะมีลำธารใสสะอาดและสนสูงสีเขียวเข้มสลับด้วยต้นไม้หลากหลาบเฉดสี เช่น เขียวอ่อน เขียวแก่ เหลือส้ม แดง น้ำตาลเข้ม เนื่องจากกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่จะมาถึง

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่ หุบเขาฉางผิงโกว (Changping Valley) ชมทิวทัศน์ความงามธรรมชาติของภูเขาสูงตลอดสองข้างทาง อิสระถ่ายภาพทิวทัศน์ป่าสนลำธาร น้ำตก บ้านทิเบตและลานทุ่งหญ้าเอ้อร์เต้าผิง วิวหลังของฉางผิงโกว สามารถเห็นภูเขาสี่ดรุณีเรียงรายชัดเจน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
 NEW FOUR GIRL HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชมุ่งหน้าสู่ เมืองตูเจียงเยี้ยน (Dujiangyan) เมืองขนาดกลาง เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการจัดการกับ “น้ำ” ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ อีกทั้งยังดีที่สุดเมืองหนึ่งของจีน สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองจนกลายมาเป็น “แดนสวรรค์” ของขาวเมืองแทน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เขาชิงเฉินซาน(Qingchenshan) อยู่ห่างจากเมืองตูเจียงเยี่ยนราว 16 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเฉิงตูซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน 68 กิโลเมตร เป็นแหล่งต้นกำเนิดที่สำคัญแห่งหนึ่งของลัทธิเต๋าในจีน เนื่องจากขุนเขาแห่งนี้มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ตลอดปี จึงได้ชื่อว่า “เมืองแห่งแมกไม้สีเขียว” เขาชิงเฉิง นั้นเป็นจุดกำเนิดของลัทธิเต๋า และยังมีสิ่งก่อสร้างโบราณเป็นจำนวนมากบนเขาแห่งนี้

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
GUAYIAN HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู  เดินทางสู่ ถนนโบราณจิ๋นหลี่ (锦里古街)เป็นถนนที่อยู่ติดกับศาลขงเบ้ง ถือเป็นถนนวัฒนธรรม ตกแต่งแบบย้อนยุค เต็มไปด้วยกลิ่นอายของสามก๊ก ตัวถนนมีการตกแต่งอย่างสวยงาม มีของเก่าๆ มากมาย  มีร้านอาหาร ร้านน้ำชา โรงเตี๊ยม โรงงิ้ว (งิ้วที่แสดงก็มักเป็นเรื่องสามก๊ก) ร้านอาหารหลายร้าน มีของกินข้างทางอร่อยๆ จำนวนมาก ถือเป็นถนนที่แฟนสามก๊กควรไปให้ได้เดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ สินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองจีน อิสระเลือกซื้อสิ้นค้า

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
 นำท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครเฉินตู ถือว่าเป็นสำนักที่ใหญ่ที่สุดของลัทธิเต๋าในภาคตะวันออกเฉียงใต้ นำท่านชมสิ่งก่อสร้างสำคัญ มีตำหนักหลินจู่ ตำหนักเฉียมคุน ตำหนักซานซิน ตำหนักถังอ่อง และศาลายันต์แปดทิศ ภายในตำหนักประดิษฐานรูปปั้นเทวดาที่คนจีนนับถือ สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดคือตำหนักซานซิน มีแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตะหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซง ตัวนึงน่าประหลาดใจมาก “มีเขาข้างเดียว” กล่าวว่าอวัยวะส่วนต่างๆ ของแพะ จะมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์สิบสองราศี มีลักษณะดังนี้ มีหูเหมือนหมู ตาเหมือนไก่ จมูกเหมือนวัว กีบเล็บเหมือนเสือ ปากเหมือนกระต่าย เขาเหมือนมังกร หางเหมือนงู หน้าเหมือนม้า คอเหมือนลิง หนวดเหมือนแพะ ท้องเหมือนหมา ก้นเหมือนหมู

ซึ่งคนจีนเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะส่วนใดของร่างกายให้นำมือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากอาการป่วยทันที และวังแพะเขียวยังคงเป็นสำนักลัทธิเต๋าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ

ชมโชว์แห่งความประทับใจ และมีชื่อเสียงที่สุดในมณฑลเสฉวน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก แสดงให้เห็นความสามารถอันลึกลับประดุลมายากล แต่ก่อนการแสดงนี้เคยได้รับการปกปิดเป็นความลับภายในตะกูลมาหลายชั่วอายุ ก่อนจะถูกลอกเลียนแบบและแพร่หลายไปทั่วประเทศจีน การเปลี่ยนหน้ากากเกิดขึ้นเร็วมาก จนกระพริบตาแทบไม่ทัน แม้กระทั้งการเปลี่ยนชุดแต่งตัวก็สามารถทำได้ในชั่วพริบตา อิสระให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับศิลปะการแสดงที่มาหลายชั่วอายุคนของวัฒนธรรมจีน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
CROWNE PLAZA CHENGDU WEST HOTEL (5ดาว)หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม สวนสาธารณะว่านเจียงโหลว(Wang Jiang Lou)เป็นสวนไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินจีน มีพันธุ์ไม้ไผ่กว่า 100 ชนิด สวนนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกริมแม่น้ำจิ่นเจียง มีเนื้อที่กว่า 80 ไร่ เชื่อกันว่าเป็นบ้านพักเก่าของนักกวีชาวซินเทาเป็นคนในสมัยราชวงศ์ถัง มีความสามารถในเรื่องของดนตรี ขับร้อง แต่กวีเป็นอย่างดี  มีเก๋งว่านเจียงโหลวอาคารที่สร้างใหม่ บรรยากาศภายในสวนร่มรื่น อิสระให้ท่านได้ชมบรรยากาศ

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

15.30 .
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TG 619 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

17.35 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดการเดินทาง 
วันที่     13-18 เมษายน  2561

ราคาท่านละ            44,900   บาท
พักเดียวจ่ายเพิ่ม       9,000  บาท

รายการทัวร์นี้  รวมทิป  / มีเข้าร้านรัฐบาลจีน


ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณแอม : 086 3171624

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “เม.ย.เฉินตู-สี่ดรุณี-เขาชิงเฉินซาน-6-วัน-TG.pdf” .ย.เฉินตู-สี่ดรุณี-เขาชิงเฉินซาน-6-วัน-TG.pdf – Downloaded 56 times – 2 MB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ