• นมัสการ พระใหญ่หลินซานต่าฝอ
  • ชมความงามของหาดไว่ทาน
  • สนุกสุดมันส์กับดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
  • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว

กำหนดการเดินทาง

12 – 16 เมษายน 2561

 ราคาท่านละ  39,900  บาท

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป // มีเข้าร้านรัฐบาลจีน

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

07.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาท์เตอร์ U สายการบินเซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

09.50 น.
ออกเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้  โดยเที่ยวบิน  FM 842  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

15.25 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วให้ท่านรับกระเป๋า จากนั้นนำท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศอันทันสมัยนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ นำท่านเดินทางสู่หอไข่มุก ตั้งอยู่ในย่านผู่ตง หรือ เขตเมืองใหม่ของนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ทางด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำหวงผู่ เต็มไปด้วยตึกระฟ้า หอไข่มุกมีลักษณะเป็นไข่มุก 11 ลูก และ เสา 3 เสา ด้านบนเป็นรูปไข่มุก 3 เม็ด 3 ขนาดเรียงกันในแนวตั้ง ด้านใต้ตรงฐานของหอจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองเซี่ยงไฮ้เมืองจำลองโลกอนาคต และเมืองวิทยาศาสตร์แฟนตาซี หลังจากนั้นนำท่านขึ้นรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ อุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีนระหว่างเส้นทางภายในอุโมงค์มีการตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่าง ๆ ให้ชมอย่างเพลิดเพลินใจสู่ สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก นำท่านสู่หาดไว่ทาน เขตเช่าของกลุ่มพ่อค้าชาวตะวันตก สมัยที่มีการล่าอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ชม สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งถนนนานกิง หรือ ถนนคนเดิน แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ มีความยาว 5.5 ก.ม. เริ่มตั้งแต่หาดไว่ทาน จนถึงวัดจิ้งอันซื่อ สองฝั่งถนนมีสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกสรรกว่า 800 ร้าน จำหน่ายทั้งของกินของ ใช้ ของที่ระลึก เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าที่นำแฟชั่น ปัจจุบันถนนสายนี้เป็นถนนปิดไม่ให้รถวิ่งผ่าน ถือเป็น แหล่งช้อปปิ้งและแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ของมหานครเซี่ยงไฮ้

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก RAMADA HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสู่เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยภูเขา ทะเลสาปซีหูป  ระกอบไปด้วยสถานที่สำคัญมากกว่า 30 แห่ง และสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดสำคัญได้แก่ หนึ่งภูเขา, สองทาง สามเกาะ ห้าทะเลสาบ และ สิบทิวทัศน์ ล่องเรือผ่านชม “สะพานด้วน” ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง นางพญางูขาว และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบซีหูแห่งใหม่ ชมเจดีย์ 3 องค์สะท้อนแสงจันทร์จากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชาเพื่อสุขภาพ จากนั้นนำท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั้น ถนนเหอฝั่งเจียเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก KAIYUAN HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดพระจี้กง หรือ วัดจิ้งฉือตั้งอยู่บนภูเขาน่านผิงทางทิศใต้ของทะเลสาบซีหู แห่งเมืองกวางเจา ในประเทศจีน เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจวถูกบูรณะซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ซ่ง เนื่องจากไฟไหม้ และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดจิ้งฉือในปัจจุบัน ซึ่ง แปลว่า สะอาด บริสุทธิ์ ในสมัยราชวงศ์หมิง (1985) ได้มีการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้ง ภายในมีพระโพธิสัตย์กวนอิมพันกร รูปปั้นพระจี้กง และมีหอระฆังที่บรรจุระฆังทองแดงหนัก 40 ตัน ที่ชาวญี่ปุ่นมอบให้ในปี 1986 วัดจี้กงมีระฆังดีที่ได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสิบของดีแห่งซีหู ระฆังเทพเก้ามังกรของวัดจะถูก เคาะวันละ 108 ครั้ง และทุกวันสิ้นปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมาฟังเสียงระฆังเที่ยงคืนเพื่อต้อนรับปีใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอู๋ซี

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านนมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ ณ วัดหลินซาน (รวมรถเล็ก) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร  หนัก 700 ตัน เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม  หรือตามภาษาจีนเรียกว่า หลิงซานต้าฝอ จากนั้นเชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย , ชม  ศาลาฝานกง วัดหลินซาน  ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ มีพื้นที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหว่างตำหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5 องค์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOWARD JOHNSON HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารที่โรงแรม
นำท่านเข้าสู่ ดินแดนแห่งความฝัน SHANGHAI DISNEYLAND เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับแม่น้ำหวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้นราว 5.5 พันล้านเหรียญ หรือราว 180,000 ล้านบาท สวนสนุกแห่งนี้เป็นทรัพย์สินของดิสนีย์ร้อยละ 43 ที่เหลือเป็นของ ซั่งไห่ เสิ่นตี้ กรุ๊ป กิจการรัฐวิสาหกิจจีน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่อัดฉีดเงินสนับสนุนเพื่อช่วยกันแสวงหาผลกำไรในอนาคต  ในสวนสนุกจะไฮไลต์ด้วย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีทั้งหมด 6 ธีมพาร์คด้วยกัน ทั้ง Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มีสารพัดเครื่องเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบันเทิงที่น่าสนใจ  ในส่วนของโรงแรมจะมี The Shanghai Disneyland Hotel เป็นโรงแรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะสมัยใหม่ที่มีกลิ่นอายของมนตร์ขลัง ดิสนีย์ และอีกโรงแรมชื่อ Toy Story Hotel ตกแต่งด้วยของเล่นจากการ์ตูนดิสนีย์เรื่อง Toy Story ดูน่ารักไม่แพ้กัน ที่ Disneytown ก็จะรวมแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งทานอาหาร และความบันเทิงต่างๆ อาทิ Walt Disney Grand Theatre โรงละครบรอดเวย์แห่งแรกของจีนที่เคยฉายเรื่อง Lion King ด้านโซน Wishing Star Park ก็จะเป็นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร์ มีทางเดินเลียบทะเลสาบที่ส่องไฟกะพริบอย่างเว่อร์วัง เหมาะกับคนรักธรรมชาติ
***อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเที่ยวเครื่องเล่นของท่าน***

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก RAMADA HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ วัดหลงหัว วัดเก่าแก่คู่เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดที่ ซุนกวน สร้างถวายเป็นพระกุศลแก่พระมารดา ให้ท่านได้ไหว้พระขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง จากนั้นนำท่านชม หยกจีน ของล้ำค่าของจีนที่ขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม รวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ ซึ่งหากใครได้ครอบครองหยกจะพบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย ความมีโชค รวมถึงทำให้อายุยืนอีกด้วย

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ตลาดเฉินหวังเมี่ยว เป็นศูนย์รวมสินค้าและอาการพื้  นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

22.30 น.
ออกเดินทางจากสนามบิเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบิน  FM 841

01.55 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทาง วันที่     12-16 เมษายน  2561    

ราคาท่านละ   39,900   บาท 

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป , มีเข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณแอม : 086 3171624

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “SHA180412_เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ดิสนี่ย์แลนด์-FM.pdf” SHA180412_เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ดิสนี่ย์แลนด์-FM.pdf – Downloaded 341 times – 774 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ