• เดินทางสะดวกสบายโดย สายการบินไทย
  • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ของเส้นทางสายไหม
  • นั่งรถ VIP คันใหญ่ ใหม่ และสะดวกสบาย
  • พักโรงแรมสวยที่สุดกลางทะเลทราย

รหัสทัวร์
SR18108D-TG

กำหนดการเดินทาง
11 – 18 // 20 – 27 ตุลาคม 2561

 ราคา  65,000  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

08.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่             บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระให้แก่ท่าน

10.15 น.
นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบิน TG 618  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

14.25 น.
ถึง ท่าอากาศยานเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉินตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้

……… น.
เดินทางสู่ เมืองหลันโจว โดยสายการบินภายใน เที่ยวบินที่ ……..

……… น.
ถึง เมืองหลันโจว หลังผ่านพิธีการตรวจรับสัมภาระ

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)  

ที่พัก CROWNE PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า บริการอาหารแบบกล่อง (มื้อที่ 2)

08:36 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเย่ โดย รถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ D2705 ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง

11:51 น.
เดินทางถึง เมืองจางเย่ เมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)  

หลังอาหารนำท่านสู่เมืองจางเย่นาท่านชม วัดต้าฝอซื่อ สร้างสมัยซีเซี้ยเป็นมหาวิหารประดิษฐานพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของจีนยาวประมาณ 34.5เมตรและด้านหลังวิหารจะมีเจดีย์ไม้ (เย่มู่ถ่า)

จากนั้นนำท่านชม ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า หรือ  โขดภูหินทรายแดงหลากสี หวู่ไฉ่ซาน Rainbow Mountain จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์ มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตาในเขตภูเขาฉีเหลียนซานครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม. อยู่บนระดับความสูง 2,000-3,800 ม.จากระดับน้าทะเล ในทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้ง แล้งของภูมิประเทศเผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดินที่บ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสัน พาดผ่านทั้งเนินภู แลซับซ้อนบ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดั่งปราสาทในดินแดนเทพนิยาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ตามจินตนาการอันหลากหลาย

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)  

ที่พัก HUA CHEN INTERNATIONAL HOTEL (4 ดาว ดีที่สุด) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 5)

นำท่านสู่ เมืองเจียยี่กวน ศูนย์แลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจการเมืองระหว่างประเทศ

นำท่านชม ด่านเจียยี่กวน ด่านที่สูงตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรง และสาคัญที่สุดในภาคตะวันตก ชมป้อมปราการที่ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้าทะเลเริ่มสร้างในปี ค.ศ 1372 สร้างแล้วเสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศ์หมิง ชม ลานจัตุรัสป้อมปราการด้านในที่มีกำแพงรายล้อม ส่วนบนกาแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตรเป็นที่ตั้งของหอระวังส่วนบนกาแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตร เป็นที่ตั้งของหอระวังภัย ซึ่งสร้างขึ้นในปลายราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่งทอดไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองตุนหวงตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู ทางภาคตะวันตกของจีน เป็นเมืองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจีน ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญจากจีนไปยังเขตซีอวี้ เอเชียกลางและยุโรป และเคยเป็นชุมทางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)  

ที่พัก  THE SILK ROAD DUNHUANG HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 8)

นำท่านเดินทางสู่ หมิงซาซาน หรือ เขาทรายขับเสียง โดยให้ท่านได้ทดลองขี่อูฐ (มีคนจูงรวมค่าใช้จ่ายแล้ว) ซึ่งเป็นเนินทรายสูงพอสมควร เมื่อขึ้นถึงบนยอดเขา สามารถนั่งลื่นไถลลงจากยอดเขาสู่เชิงเขาด้านล่าง หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงกลองรบเสียงม้าร้องและเสียงการสู้รบสารพัด ตามตำนานบอกเล่าว่า ใต้ภูเขาลูกนี้เคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่า และถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพในโบราณกาล จึงมีเสียงประหลาดเหล่านี้เกิดขึ้นและมักจะเกิดขึ้นเมื่อท่านลื่นลงจากยอดเขา เที่ยวชม ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว หรือ เย่ว์หยาเฉวียน ที่มีลักษณะเป็นทะเลสาบรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว ถูกล้อมรอบด้วยเนินทราย อีกหนึ่งความน่าสนใจของสถานที่แห่งนี้ คือ ปรากฎการณ์พิเศษของทิศทางกระแสลม ซึ่งจะไม่พัดลงล่าง กลับพัดขึ้นบนเสมอ ทรายจึงไม่ทับถมแหล่งน้ำ ตามหลักทฤษฎีกลศาสตร์อากาศ ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว จึงไม่ถูกกลืนหาย

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)  

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางเข้าชม ถ้ำพระมอเกาคู เป็นถ้าที่มีคูหาน้อยใหญ่ถึง 492 คูหา แต่มีเพียง 70 คูหาเท่านั้นที่เปิดให้เข้าชมได้ กล่าวกันว่าคูหาต้น ๆ เป็นผลงานบุกเบิกของ พระสงฆ์เล่อจุน ในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายถูกขุดขึ้นในยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีน ค.ศ. 1277 หลังจากนั้นถ้าก็ไม่ได้ถูกเหลียวแล คูหาต่าง ๆ ของถ้ามีงานจิตรกรรมจากสมัยต่างๆ ตลอดช่วงประวัติศาสตร์เกือบ1,000 ปี

นำท่านพบ โชว์ตุนหวง ที่มีความอ่อนช้อย ลีลาท่าทางในการแสดงที่งดงามอีกโชว์หนึ่งของที่นี่

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)  

ที่พัก THE SILK ROAD DUNHUANG HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 11)

จากนั้นให้เวลาทุกท่าน ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาทรายที่รายล้อมอยู่สองข้างฝั่ง ให้ท่านได้ชื่นชมและเก็บภาพบรรยากาศของผืนทะเลทรายและพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนออกเดินทาง

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)  

14:51 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองทูรูฟาน โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ D2703 ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง เมืองทูรูฟานเมืองโอเอซิสบนเส้นทางสายไหม เป็นเมืองที่ต่าจากระดับน้าทะเลที่สุดในจีน 154.43 เมตร มีอุณหภูมิที่ร้อนและแห้งที่สุดในจีนอุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส และเป็นเมืองที่ลมแรงที่สุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง

18:28 น.
เดินทางถึง เมืองทูรูฟาน

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)  

ที่พัก SHUANGCHENG HOTEL   (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 14)

นำท่านสู่ เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง อายุกว่า 1,000 ปี เป็นซากเมืองโบราณที่เคยรุ่งเรืองในอดีตอารยธรรมโบราณที่สามารถจินตนาการได้และสถานที่ก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี นำท่านนั่งรถลาของชาวอุยกูร์ ที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นมารับจ้าง ในรถลาแต่ละคันนั้นจะมีชายชาวอุยกูร์ลากประมาณ 3 กม. และยังมีความกว้างขวางกว่าเมืองโบราณเจียวเหอเคยเป็นเมืองหลวงของมณฑลซินเจียงในสมัยราชวงศ์ถังถูกทาลายโดยสงคราม 40 ปี หลังสิ้นศตวรรษที่ 13 มีประวัติประมาณ2,300 ปีแล้ว จากนั้นนาท่านไปชม เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก ประกอบด้วยถ้าน้อยใหญ่กว่า 490 ถ้าเจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจานวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรูปปั้น 2,000 องค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกาแพงที่แกะสลักเป็นรูปหุ่น 500 กว่าตัวที่มีชื่อเสียงและได้รับการดูแลรักษาอย่างดีตลอดมา

จากนั้นนำท่านชม คานเอ๋อจิ่ง ซึ่งเป็นระบบชลประทานใต้ดินที่สำคัญของซินเกียงโดยการกักเก็บน้ำที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาที่ไหลลงมายังพื้นที่ด้านล่างด้วยการขุดเจาะเป็นอุโมงค์ใต้ดินเชื่อมกันเป็นระยะยาวไปตามหมู่บ้านต่างๆ การขุดอุโมงค์นี้เพื่อป้องกันมิให้น้าระเหยไปหมดซึ่งได้ผลดีทีเดียว

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อูรูมูฉี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาเทียนซาน ที่มีความยาวกว่า 1,000 (นั่งรถพลังงานแบตเตอรี่ไป-กลับ) ซึ่งมีความสูง 5,445 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมความงามของธรรมชาติ ในระดับความสูง 1,900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากนั้นนำชม ทะเลสาบเทียนฉือหรือทะเลสาบสีน้ำเงิน เป็นทะเลสาบกลางหุบเขาที่มีชื่อเสียงว่าสวยงามดุจสรวงสวรรค์

ค่ำ 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 16)

ที่พัก  HILTON HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 17)

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซินเกียง ชมหลักฐานทางโบราณคดีได้ทั่วมณฑลซินเกียง และนำทุกท่านเดินชม ต้าปาจาร์ ตลาดบาซาร์ใจกลางเมือง เป็นตลาดบาซาร์ที่มีขนาดใหญ่มาก อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 18)

……. น.
เดินทางสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบินภายใน เที่ยวบินที่ …….

……. น.
ถึง เมืองเฉินตู หลังผ่านพิธีการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางไปชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก หรือที่เรียกเป็นภาษาจีนว่า “เปี้ยนเหลี่ยน” เป็นการแสดงที่ประเทศจีน ให้ความสำคัญ และยกย่องให้การแสดงนี้เป็นความลับอันดับ 2 ของจีน ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน การเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน มักจะมีในรายการทัวร์ที่ไป เฉินตู จิ่วจ้ายโกว เท่านั้น ที่จะได้เห็นโชว์แบบสมจริงกันเลยทีเดียว ที่สำคัญการแสดงนี้สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ไม่มีการถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกได้รู้ “เคล็ดลับ”เป็นความลับเฉพาะลูกหลานชาวเสฉวนเท่านั้น ห้ามสอนเคล็ดวิชานี้แก่ผู้อื่นอย่างเด็ดขาด

ค่ำ 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 19)

ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 20)   

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเสฉวนเป็นย่านที่ขายสินค้าที่ทันสมัย  เป็นถนนปิดไม่สามารถให้รถวิ่งผ่านได้  อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 21)       

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนครเฉินตู เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

15.30 น.
เหิรฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย เที่ยวบินที่  TG 619 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

17.35 น.   
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจในการเดินทาง

กำหนดการวันที่         11 – 18 ตุลาคม 2561
ราคาท่านละ                   65,000              บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม                  12,000              บาท

กำหนดการวันที่         20 – 27 ตุลาคม 2561
ราคาท่านละ                   65,000              บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม                  12,000              บาท

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป , เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก081 6254080

คุณริน : 082 9646699

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “SR18108D-TG-โปรแกรม-เฉินตู-หลันโจว-ตุนหวง-อูรูมูฉี-สายไหม-8-วัน_เข้าร้านรัฐบาล-1-ร้าน.pdf” SR18108D-TG-โปรแกรม-เฉินตู-หลันโจว-ตุนหวง-อูรูมูฉี-สายไหม-8-วัน_เข้าร้านรัฐบาล-1-ร้าน.pdf – Downloaded 10 times – 628 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ