• เดินทางสะดวกสบายโดย สายการบินไทย
  • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ของเส้นทางสายไหม
  • นั่งรถ VIP คันใหญ่ ใหม่ และสะดวกสบาย
  • พักโรงแรมสวยที่สุดกลางทะเลทราย

รหัสทัวร์

SR18087D-TGB

กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม – กันยายน 2561

 ราคา  59,000  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

08.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระให้แก่ท่าน

10.15 น.
นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบิน TG 618  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

14.25 น.
ถึง ท่าอากาศยานเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉินตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้

……… น.
ต่อเครื่องเดินทางสู่ เมืองอูลูมูฉี โดยสายการบินภายใน เที่ยวบินที่ ……..

……… น.
ถึง เมืองอูลูมูชี หลังผ่านพิธีการตรวจรับสัมภาระ

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)  

ที่พัก CROWNE PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2)

นำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนซาน เทือกเขาที่มีความยาวกว่า 1500 กม. เข้าอุทยานเป็นรถอุทยานและต่อรถพลังงานแบตเตอรี่เพื่อขึ้นไปชมทะเลสาบเทียนฉือ ซึ่งเป็นทะเลสาบกลางหุบเขาที่มีชื่อเสียงว่าสวยงามดุจสรวงสวรรค์

นำท่านเดินทางสู่ตลาดต้าปาจาร์ ตลาดบาซาร์ใจกลางเมือง เป็นแหล่งช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองทั้งของกินของใช้มากมาย อาทิเช่น ผ้าไหม ผ้าพันคอ มีดเหล็กซินเจียง แส้หางจามรี เสื้อผ้า พรมเปอร์เซียถั่ว ประเภทต่างๆและลูกเกด เป็นต้น

กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

นำท่านเดินทางสู่เมืองถู่ลูฟาน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ให้ท่านได้สัมผัสชมทัศนียภาพภูมิประเทศของซินเจียง ซึ่งเป็นทะเลกรวดเกอปี่ทาน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

ที่พัก  HUA CHEN INTERNATIONAL HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 5)

จากนั้นนำท่านชม ฝอเยี่ยนซาน หรือ ภูเขาเพลิง ซึ่งเป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงในนวนิยายเรื่องไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวเพลิง เพื่อให้พระถังซัมจั๋งสามารถเดินทางผ่านไปอัญเชิญพระไตรปิฎกทีอินเดีย ได้สำเร็จ

นำท่านสู่ เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง ซึ่งมีประวัติความเป็นมากว่า 2000 ปี เป็นซากเมืองโบราณที่เคยรุ่งเรืองในอดีตเป็นเมืองสำคัญ และจุดยุทธศาสตร์ในเส้นทางการค้าโบราณสายแพรไหม นำท่านนั่งรถแบตเตอรี่นำชมจุดสำคัญในตัวเมืองโบราณ ในสมัยราชวงศ์ถัง เมืองนี้ได้ถูกทำลายลงในสงคราม ทำให้สิ้นสุดประวัติศาสตร์ของเมืองซึ่งมีความเป็นมากว่า 2000 ปี

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

จากนั้นนำท่านชมอุทยานองุ่น อยู่นอกเมืองออกมาทางตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งปลูกองุ่นชื่อดัง โดยปลูกองุ่นกันมานานกว่าพันปี มีองุ่นที่ปลูกอยู่มากมายกว่า100สายพันธุ์ ปัจจุบันถือเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้ผู้คนที่นี่อย่างเป็นกอบเป็นกำ หลังเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว ในช่วงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม จะมีการจัดงานเทศกาลองุ่นถูหลู่ฟาน ขึ้นเป็นประจำทุกปี

จากนั้นนำท่านชม คานเอ๋อจิ่ง ซึ่งเป็นระบบชลประทานใต้ดินที่สำคัญของซินเกียง โดยการขุดเจาะพื้นใต้ดินเพื่อไม่ให้น้ำต้องถูกระเหยสูญเสียไปกับบรรยากาศที่ร้อนแล้งของซินเจียง โดยขุดให้เป็นลำรางในการส่งน้ำมาใช้สอยในชีวิตประจำวันถึงหมู่บ้านซึ่งมีระยะทางยาวไกลหลายกิโลเมตร ด้วยแรงงานมนุษย์

ค่ำ 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

ที่พัก  HUA CHEN INTERNATIONAL HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 8)

นำท่านเดินทางนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองหลิ่วหยวน จากนั้นเดินทางสู่เมืองตุนหวง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู ซึ่งอยู่ทางภาคจะวันตกของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์กว่า2000 ปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น ซึ่งเป็นชุมทางการเดินทางของพ่อค้าและกองคาราวานสินค้าบนเส้นทางสายไหม

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)  

นำท่านเดินทางสู่ หมิงซาซาน หรือ เขาทรายขับเสียง โดยให้ท่านได้ทดลองขี่อูฐ (มีคนจูงรวมค่าใช้จ่ายแล้ว) ซึ่งเป็นเนินทรายสูง หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงกลองรบเสียงม้าร้องและเสียงการสู้รบสารพัด ตามตำนานบอกเล่าว่า ใต้พื้นทรายนี้เคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่ำและถูกฝั่งทั้งกองทัพในโบราณกาล จึงมีเสียงประหลาดเหล่านี้เกิดขึ้น จากนั้น เที่ยวชม ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว หรือ เย่ว์หยาเฉวียน ที่มีลักษณะรูปทรงคล้ายพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งอยู่มาช้านานเป็นแหล่งน้ำจืดให้กับเหล่าพ่อค้าผู้รอนแรมผ่านทะเลทรายได้ดื่มกินและไม่เคยเหือดแห้ง

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)  

ที่พัก THE SILK ROAD DUNHUANG HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 11)

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำพระมอเกาคู (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง) อิสระให้ท่านพักผ่อนชมทัศนียภาพสองฝั่งทางตามอัธยาศัย

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)  

นำท่านเดินทางเข้าชม ถ้ำพระมอเกาคู เป็นถ้ำที่มีคูหาน้อยใหญ่ถึง 492 คูหา แต่มีเพียง 70 คูหาเท่านั้นที่เปิดให้เข้าชมได้ ซึ่งคูหาในยุคต้นๆเป็นผลงานบุกเบิกของพระสงฆ์เล่อจุน ในปี ค.ศ.366 ส่วนคูหาสุดท้ายถูกสร้างขึ้นในยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีน ค.ศ.1277 ซึ่งคูหาต่างๆที่เหลือได้ถูกทิ้งร้างไว้ คูหาต่างๆนั้นมีงานจิตรกรรมจากสมัยต่างๆตลอดช่วงประวัติศาสตร์เกือบ 1000 ปี

นำท่านเดินทางสู่เมืองเจียอวี้กวน ซึ่งเป็นด่านสุดท้ายของกำแพงเมืองจีน ที่ตั้งอยู่ด้านตะวันตกซึ่งประกอบด้วยกำแพงซุ้มประตู กำแพงเมืองด่านปราการ ซึ่งสร้างด้วยวัตถุดิบดินเหลืองในท้องถิ่น นำท่านเดินทางกลับที่พักโดยรถโค้ช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)  

ที่พัก HOLIDAY PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 14)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ด่านเจียยี่กวน ด่านป้อมปราการที่สูงตระหง่านที่แข็งแรง และสำคัญที่สุดในภาคตะวันตกของจีน ชมป้อมปราการที่ตั้งอยู่ท่ความสูง 1800 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1372 จากนั้น ดินทางโดยรถประมาณ 3 ชั่วโมง ไปสู่เมืองจางเย่

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15)  

จากนั้นนำท่านชม ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า หรือ  โขดภูหินทรายแดงหลากสี หวู่ไฉ่ซาน Rainbow Mountain จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์ มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตาในเขตภูเขาฉีเหลียนซานครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางถึง 300 ตร.กม. อยู่บนระดับความสูง 2,000-3,800 ม.จากระดับน้ำทะเล ในทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ ทั้งสายลม แสงแดด และความแห้งแล้ง ของภูมิประเทศเผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดินที่แบ่งเป็นริ้วร้ายหลากหลายสีสัน พาดผ่านภูเขาทั้งลูกและหุบไตรกลึกชัน บ้างคล้ายดั่งปราสาทในดินแดนเทพนิยายและอื่นๆอีกมากมาย ตามแต่จินตาการของท่าน

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 16)  

ที่พัก ZHANGYE DING HE INTERCONTINENTA HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 17)

นำท่านเดินทางสู่เมืองหลันโจว ใช้เวลาเดินทางประมาณ …….

นำท่านเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองหลันโจว

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 18)   

นำท่านโดยสารสายการบินภายในประเทศจากเมืองหลันโจวสู่เมืองเฉิงตู

15.30 น.
เหิรฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย เที่ยวบินที่  TG 619 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

17.35 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจในการเดินทาง

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป , เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณริน : 082 9646699

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “SR18087D-TGB-โปรแกรม-เฉินตู-อูรูมูฉี-ทุรุฟาน-ตุนหวง-หลันโจว-สายไหม-7-วัน-_เข้าร้านรัฐบาล.pdf” SR18087D-TGB-โปรแกรม-เฉินตู-อูรูมูฉี-ทุรุฟาน-ตุนหวง-หลันโจว-สายไหม-7-วัน-_เข้าร้านรัฐบาล.pdf – Downloaded 8 times – 723 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ