• ชมสถานที่ไฮไลท์ ถ้ำพระมอเกาคู 
  • ชมความมหัศจรรย์สีสันแปลกตาของ ภูเขาสายรุ้ง จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า
  • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว และ ระดับดีที่สุด
  • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน!

 

กำหนดการเดินทาง

16 มกราคม – 20 เมษายน 2561

 ราคาเริ่มต้น  61,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

23.50 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาท์เตอร์ … ประตู… สายการบินซานตง แอร์ไลน์ (SC) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทแพนด้า ฮอลิเดย์ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
03.03 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ SC8886

05.55.
เดินทางถึง สนามบินอูเจียป้า เมืองคุนหมิง  คุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านนั่งเครื่องภายในสู่เมืองอูรูมูฉี

07.45 น.
เหินฟ้าสู่ อูรูมูฉี โดยสายการบินภายใน เที่ยวบินที่ ……… (บริการอาหารบนเครื่องบิน)

11.45 น.
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ซินเกียง ชมหลักฐานทางโบราณคดีได้ทั่วมณฑลซินเกียง

นำท่านชม ต้าปาจาร์  ตลาดบาซาร์ใจกลางเมือง เป็นตลาดบาซาร์ที่มีขนาดใหญ่มาก อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย  จนถึงเวลาอันสมควร

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก XIYU INTERNATIONAL HOTEL (4ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่สถานีรถไฟ นำท่านขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางสู่ เมืองตุนหวง

11.27น.
นั่งรถไฟด่วนขบวนที่ D2717

เที่ยง
รับประทานอาหารบนรถไฟ
อิสระให้ท่านพักผ่อนและชมวิวสองข้างทางตามอัธยาศัย

15.58น.
รถไฟด่วนถึงเมือง ตุนหวง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู ทางภาคตะวันตกของจีน เป็นเมืองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจีน ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญจากจีนไปยังเขตซีอวี้ เอเชียกลางและยุโรป และเคยเป็นชุมทางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านพบ โชว์ตุนหวง ที่มีความอ่อนช้อย ลีลาท่าทางในการแสดงที่งดงามอีกโชว์หนึ่งของที่นี่
ที่พัก  LONGFENG HOTEL (4ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ หมิงซาซาน (เขาทรายขับเพลงหรือเขาทรายร้องได้)  โดยให้ท่านได้ทดลองขี่อูฐ (มีคนจูงรวมค่าใช้จ่ายแล้ว) ซึ่งเป็นเนินทรายสูงพอสมควร เมื่อขึ้นถึงบนยอดเขา  สามารถนั่งลื่นไถลลงจากยอดเขาสู่เชิงเขาด้านล่าง  หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงกลองรบเสียงม้าร้องและเสียงการสู้รบสารพัด ตามตำนานบอกเล่าว่า ใต้ภูเขาลูกนี้เคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่ำ และถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพในโบราณกาล จึงมีเสียงประหลาดเหล่านี้เกิดขึ้น  และมักจะเกิดขึ้นเมื่อท่านลื่นลงจากยอดเขา

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางเข้าชม “ถ้ำพระมอเกาคู” เป็นถ้ำที่มีคูหาน้อยใหญ่ถึง 492 คูหา แต่มีเพียง 70 คูหาเท่านั้นที่เปิดให้เข้าชมได้ กล่าวกันว่าคูหาต้น ๆ เป็นผลงานบุกเบิกของ พระสงฆ์เล่อจุน ในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายถูกขุดขึ้นในยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีน ค.ศ. 1277 หลังจากนั้นถ้ำก็ไม่ได้ถูกเหลียวแล คูหาต่าง ๆ ของถ้ำมีงานจิตรกรรมจากสมัยต่างๆ ตลอดช่วงประวัติศาสตร์เกือบ1,000 ปี

นำท่านเดินทางสู่เมืองเจียยี่กวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมง)

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก JIU QUAN  HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ชมลานจัตุรัสป้อมปราการด้านในที่มีกำแพงรายล้อม ส่วนบนกำแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตรเป็นที่ตั้งของหอระวังส่วนบนกำแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตร เป็นที่ตั้งของหอระวังภัย ซึ่งสร้างขึ้นในปลายราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่งทอดไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเย่  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง)

นำท่านชมวัดต้าฝอซื่อสร้างสมัยซีเซี้ยเป็นมหาวิหารประดิษฐานพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของจีนยาวประมาณ34.5เมตรและด้านหลังวิหารจะมีเจดีย์ไม้(เย่มู่ถ่า)

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  ZHANGYE JINZUE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า Zhangye Qilianshan Danxia Landform หรือ โขดภูหินทรายแดงหลากสี หวู่ไฉ่ซาน Rainbow Mountain  จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์ มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตา ในเขตภูเขาฉีเหลียนซาน  ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 300 ตารางกิโลเมตร อยู่บนระดับ   ความสูง 2,000-3,800 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้ง  แล้งของภูมิประเทศ    เผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดินที่บ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสัน  พาดผ่านทั้งเนินภู  แลซับซ้อน บ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดั่งปราสาทในดินแดนเทพนิยาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ตามจินตนาการอันหลากหลาย

นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ

12.18 น.
นั่งรถไฟด่วนเดินทางสู่เมืองฮามี่ ขบวนที่ D2705

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน บนรถไฟ

17.01 น.
รถไฟด่วนถึงเมืองฮามี่ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)  ฮามี่เป็นเมืองหน้าด่านของมณฑลซินเกียง เส้นทางจะเป็นถนนตัดผ่านเขตทะเลทรายโกบี ระหว่างทางจะผ่านประตูเมืองซึ่งมีลักษณะคล้ายประตูชัยของฝรั่งเศส นำท่านเดินทางเข้าชมสุสานที่มีชื่อเสียงแห่งอาณาจักรทะเลทราย สุสานจักรพรรดิฮามี่ (TOMBS OF THE HUI KINGS) เป็นสุสานใหญ่ที่ฝังพระศพของ “ข่าน” แห่งฮามีหลายรัชสมัย รวมถึงมเหสีและเชื้อพระวงศ์ ตัวอาคารด้านนอกสร้างแบบศิลปะอาหรับ ในบริเวณมีมัสยิดใหญ่ที่สามารถจุคนได้ถึง 3,000 คน ถือเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฮามี ให้ท่านได้ชมความสวยงามจนถึงเวลาอันสมควร

เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  HAMI  HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองทูรูฟาน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  เมืองทูรูฟาน เมืองโอเอซิสบนเส้นทางสายไหม เป็นเมืองที่ต่ำจากระดับน้ำทะเลที่สุดในจีน 154.43 เมตร มีอุณหภูมิที่ร้อนและแห้งที่สุดในจีนอุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส และเป็นเมืองที่ลมแรงที่สุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านไปชม เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก ประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 490 ถ้ำ เจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรูปปั้น 2,000 องค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกำแพงที่แกะสลักเป็นรูปหุ่น 500 กว่าตัวที่มีชื่อเสียงและได้รับการดูแลรักษาอย่างดีตลอดมา

จากนั้นนำท่านชม ฝอเยี่ยนซาน หรือภูเขาเพลิง ซึ่งเป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายเรื่องไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จางองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซัมจั๋งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปีฎกที่อินเดียต่อ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  MAIFULAIXI  HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านชม คานเอ๋อจิ่ง  ซึ่งเป็นระบบชลประทานใต้ดินที่สำคัญของซินเกียงโดยการกักเก็บน้ำที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาที่ไหลลงมายังพื้นที่ด้านล่างด้วยการขุดเจาะเป็นอุโมงค์ใต้ดินเชื่อมกันเป็นระยะยาวไปตามหมู่บ้านต่างๆ การขุดอุโมงค์นี้เพื่อป้องกันมิให้น้ำระเหยไปหมดซึ่งได้ผลดีทีเดียว

นำท่านเดินทางสู่เมือง อูรูมูฉี ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมง)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ย่านสรรพสินค้า อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ถึงเวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.20น.
นำท่านเดินสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่………..

23.15น.
เดินทางถึงเมืองคุนหมิง นำท่านเปลี่ยนเครื่องกลับกรุงเทพฯ

01.00น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ซานตง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC8885

02.05น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ ด้วยความประทับใจ

 

กำหนดการเดินทาง  วันที่ 17-24 มีนาคม 2561 / 24-31 มีนาคม 2561

ราคาท่านละ   61,900   บาท

พักเดียวจ่ายเพิ่ม   10,500  บาท 

กำหนดการเดินทาง  วันที่ 11-18 เมษายน 2561 / 13-20 เมษายน 2561

ราคาท่านละ   63,900   บาท

พักเดียวจ่ายเพิ่ม   10,500  บาท 

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป , ไม่แจกของ , ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณแอม : 086 3171624

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “มค-เมย-คุนหมิง-เส้นทางสายไหม-8-วัน-by-SC.pdf” -เมย-คุนหมิง-เส้นทางสายไหม-8-วัน-by-SC.pdf – Downloaded 237 times – 592 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ