• สัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามชมวิถีชีวิตชาวจีนเส้นทางอารยธรรมที่เป็นมรดกโลก
  • ชมสถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง และ ชมภูเขาสายรุ้ง เมืองจางเย่ (ซานเสียตี้เม่า)
  • นั่งรถชมทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยรถโดยสารที่ใหญ่สะดวกสบาย
  • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
  • พักโรงแรม 4-5 ดาว
  • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง

กำหนดการเดินทาง

13 – 20 เมษายน 2561

 ราคา  69,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

08.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

10.15 น.
นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินไทยTG 618    เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.25 น.
ถึงท่าอากาศยานเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉินตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

เย็น
รับประทานอาหารเย็น
เดินทางสู่ อูรูมูฉี โดยสายการบินภายใน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก   GRAND MERCURE  HOTEL (5 ดาว)  หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า
นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาเทียนซาน ที่มีความยาวกว่า 1,000  (นั่งรถพลังงานแบตเตอรี่ไป-กลับ) ซึ่งมีความสูง 5,445 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมความงามของธรรมชาติ ในระดับความสูง 1,900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากนั้นนำชม “ทะเลสาบเทียนฉือหรือทะเลสาบสีน้ำเงิน”  เป็นทะเลสาบกลางหุบเขาที่มีชื่อเสียงว่าสวยงามดุจสรวงสวรรค์ จากนั้นเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ซินเกียง ชมหลักฐานทางโบราณคดีได้ทั่วมณฑลซินเกียง ต่อไปเดินทางไปเมืองทูรูฟานเป็นเมืองผลไม้ที่ลือชื่อของมณฑลซินเกียง มีทั้งองุ่น ลูกท้อ แอพริคอด แตงฮามี โดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุด โดยเฉพาะองุ่นอบแห้งเป็นที่รู้จักดีในท้องตลาดมานาน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านชม ต้าปาจาร์  ตลาดบาซาร์ใจกลางเมือง เป็นตลาดบาซาร์ที่มีขนาดใหญ่มาก อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย  จนถึงเวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองทูรูฟาน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)  เมืองทูรูฟาน เมืองโอเอซิสบนเส้นทางสายไหม เป็นเมืองที่ต่ำจากระดับน้ำทะเลที่สุดในจีน 154.43 เมตร มีอุณหภูมิที่ร้อนและแห้งที่สุดในจีนอุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส และเป็นเมืองที่ลมแรงที่สุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง จากนั้นนำท่านชม คานเอ๋อจิ่ง  ซึ่งเป็นระบบชลประทานใต้ดินที่สำคัญของซินเกียงโดยการกักเก็บน้ำที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาที่ไหลลงมายังพื้นที่ด้านล่างด้วยการขุดเจาะเป็นอุโมงค์ใต้ดินเชื่อมกันเป็นระยะยาวไปตามหมู่บ้านต่างๆ การขุดอุโมงค์นี้เพื่อป้องกันมิให้น้ำระเหยไปหมดซึ่งได้ผลดีทีเดียว

ค่ำ               

รับประทานอาหารค่ำ

หลังอาหารนำท่านเข้าชมโชว์ระบำชนเผ่าของชาวมุสลิม

ที่พัก TUHA  HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า
นำท่านสู่ เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง อายุกว่า 1,000 ปี เป็นซากเมืองโบราณที่เคยรุ่งเรืองในอดีตอารยธรรมโบราณที่สามารถจินตนาการได้และสถานที่ก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี นำท่านนั่งรถแบตเตอร์รี่ ชมความกว้างขวางกว่าเมืองโบราณเจียวเหอเคยเป็นเมืองหลวงของมณฑลซินเจียงในสมัยราชวงศ์ถังถูกทำลายโดยสงคราม 40 ปี หลังสิ้นศตวรรษที่ 13 มีประวัติประมาณ2,300 ปีแล้ว  จากนั้นนำท่านไปชม เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก ประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 490 ถ้ำ เจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรูปปั้น 2,000 องค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกำแพงที่แกะสลักเป็นรูปหุ่น 500 กว่าตัวที่มีชื่อเสียงและได้รับการดูแลรักษาอย่างดีตลอดมา

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ฮามี่” (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม.)  ฮามี่เป็นเมืองหน้าด่านของมณฑลซินเกียง เส้นทางจะเป็นถนนตัดผ่านเขตทะเลทรายโกบี ระหว่างทางจะผ่านประตูเมืองซึ่งมีลักษณะคล้ายประตูชัยของฝรั่งเศส   เมืองฮามี่ หรือโอเอซิสแห่งคูมุล ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงและวังหลวง แห่งกษัตริย์ผู้ปกครองนครแห่งทะเลทราย “ราชาแห่งโกบี” ที่ประชาชนถวายพระนามว่า “ข่าน” ภายหลังเมื่อยุคราชอาณาจักรล่มสลายเพราะจีนยุคใหม่เข้าปกครอง หมดยุคข่าน วังถูกเผาทำลาย ราชวงศ์ล่มสลายเพราะถูกล้มอำนาจ ฮามี่จึงเป็นเมืองที่มีแต่ความหลัง ถูกกล่าวขานถึงครั้งอดีตที่มีสีสันในยุค “ข่าน” เรืองอำนาจ ปัจจุบันฮามี่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการปลูกแตงฮามีแตงหวานที่ขึ้นชื่อของจีนระหว่างการเดินทางให้ท่านได้ชมบรรยากาศที่สวยงาม และพักผ่อนบนรถจนเดินทางถึงเมืองฮามี่

นำท่านเดินทางเข้าชมสุสานที่มีชื่อเสียงแห่งอาณาจักรทะเลทราย สุสานจักรพรรดิฮามี่ (TOMBS OF THE HUI KINGS) เป็นสุสานใหญ่ที่ฝังพระศพของ “ข่าน” แห่งฮามีหลายรัชสมัย รวมถึงมเหสีและเชื้อพระวงศ์ ตัวอาคารด้านนอกสร้างแบบศิลปะอาหรับ ในบริเวณมีมัสยิดใหญ่ที่สามารถจุคนได้ถึง 3,000 คน ถือเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฮามี ให้ท่านได้ชมความสวยงามจนถึงเวลาอันสมควร

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
ã ที่พัก  JINJIANG  HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ดีกว่าการนั่งรถไฟ) เมืองตุนหวง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู ทางภาคตะวันตกของจีน เป็นเมืองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจีน ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญจากจีนไปยังเขตซีอวี้ เอเชียกลางและยุโรป และเคยเป็นชุมทางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน (ระหว่างการเดินทาง)
หลังรับประทานอาหาร  นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองตุนหวง  ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่สวยงาม  จนเดินทางถึงเมืองตุนหวง จากนั้นเดินทางเข้าชม “ถ้ำพระมอเกาคู” เป็นถ้ำที่มีคูหาน้อยใหญ่ถึง 492 คูหา แต่มีเพียง 70 คูหาเท่านั้นที่เปิดให้เข้าชมได้ กล่าวกันว่าคูหาต้น ๆ เป็นผลงานบุกเบิกของ พระสงฆ์เล่อจุน ในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายถูกขุดขึ้นในยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีน ค.ศ. 1277 หลังจากนั้นถ้ำก็ไม่ได้ถูกเหลียวแล คูหาต่าง ๆ ของถ้ำมีงานจิตรกรรมจากสมัยต่างๆ ตลอดช่วงประวัติศาสตร์เกือบ1,000 ปี  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ หมิงซาซาน (เขาทรายขับเพลงหรือเขาทรายร้องได้)  โดยให้ท่านได้ทดลองขี่อูฐ (มีคนจูงรวมค่าใช้จ่ายแล้ว) ซึ่งเป็นเนินทรายสูงพอสมควร เมื่อขึ้นถึงบนยอดเขา  สามารถนั่งลื่นไถลลงจากยอดเขาสู่เชิงเขาด้านล่าง  หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงกลองรบเสียงม้าร้องและเสียงการสู้รบสารพัด ตามตำนานบอกเล่าว่า ใต้ภูเขาลูกนี้เคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่ำ และถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพในโบราณกาล จึงมีเสียงประหลาดเหล่านี้เกิดขึ้นและมักจะเกิดขึ้นเมื่อท่านลื่นลงจากยอดเขา

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
นำท่านพบ โชว์ตุนหวง ที่มีความอ่อนช้อย ลีลาท่าทางในการแสดงที่งดงามอีกโชว์หนึ่งของที่นี่
ที่พัก THE SILK ROAD DUNHUANG HOTEL (4 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียยี่กวน ศูนย์แลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจการเมืองระหว่างประเทศ

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนำท่านชม ชมด่านเจียยี่กวน ด่านที่สูงตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรง และสำคัญที่สุดในภาคตะวันตก ชมป้อมปราการที่ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลเริ่มสร้างในปี ค.ศ 1372 สร้างแล้วเสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศ์หมิง ชมลานจัตุรัสป้อมปราการด้านในที่มีกำแพงรายล้อม ส่วนบนกำแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตรเป็นที่ตั้งของหอระวังส่วนบนกำแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตร เป็นที่ตั้งของหอระวังภัย ซึ่งสร้างขึ้นในปลายราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่งทอดไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเย่

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก  TIAN YU INTER  HOTEL (4ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า Zhangye Qilianshan Danxia Landform หรือ โขดภูหินทรายแดงหลากสี หวู่ไฉ่ซาน Rainbow Mountain  จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์ มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตาในเขตภูเขาฉีเหลียนซานครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม. อยู่บนระดับความสูง 2,000-3,800 ม.จากระดับน้ำทะเล ในทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้ง  แล้งของภูมิประเทศ    เผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดินที่บ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสัน  พาดผ่านทั้งเนินภู  แลซับซ้อนบ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดั่งปราสาทในดินแดนเทพนิยาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ตามจินตนาการอันหลากหลาย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
หลังอาหารนำท่านสู่เมืองจางเย่นำท่านชมวัดต้าฝอซื่อสร้างสมัยซีเซี้ยเป็นมหาวิหารประดิษฐานพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของจีนยาวประมาณ34.5เมตรและด้านหลังวิหารจะมีเจดีย์ไม้(เย่มู่ถ่า) จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟด่วนความเร็วสูงสู่ เมืองหลันโจว
(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)  หลันโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู ตั้งอยู่ตามแนวฝั่งของแม่น้ำเหลือง เป็นเมืองอุตสาหกรรมและศูนย์กลางการวิจัยนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก  MINHANG KONGGANG  HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า
นำท่านผ่านชม วัดเจดีย์ขาว หรือ วัดไป๋ถ่าซาน ฝั่งแม่น้ำหวงเหอทางตอนเหนือ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่โดดเด่น องค์เจดีย์เดิมได้ถูกแผ่นดินไหวพังทลาย ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ ในสมัยราชวงศ์หมิง โดนสร้างเป็นฐานทรงกลมแปดเหลี่ยมด้วยอิฐสีน้ำตาล องค์เจดีย์มีลวดลายเล่นระดับ 7 ชั้น ทาสีภายนอกด้วยแป้งผสมขี้เถา จึงเรียกว่าเจดีย์ขาว ตั้งอยู่ประชิดบนฝั่งแม่น้ำหวงเหอทางตอนเหนือ นับเป็นจุดหมายตาหรือสัญลักษณ์แห่งเมืองอันโดดเด่นยิ่งนัก นำท่านไปชม กังหันวิดน้ำโบราณ สุ่ยเชอ ที่เป็นของชาวลุ่มน้ำหวงเหอสมัยโบราณ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสวนอนุสาวรีย์ของมารดาแม่น้ำเหลือง มีบันทึกระบุไว้ว่า ในอดีตกาล สองฟากฝั่งของหวงเหอเขตเมืองหลานโจว มีกังหันวิดน้ำภูมิปัญญาชาวบ้าน ตั้งเรียงรายอยู่ถึง 252 กังหัน จนหลานโจวได้สมญานาม “เมืองหลวงแห่งกังหันน้ำของจีน”

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านชม อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง (Huang He Mu Qing) “หวงเหอหมู่ชิง” ผลงานของศิลปินหญิงชาวจีนชื่อ “เหอเอ้อ” ตั้งอยู่ช่วงกลางถนนปินเหอลู่ สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1986 ประติมากรรมนี้สลักจากหินแกรนิต มีความยาว 6 เมตร กว้าง 2.2 เมตร และสูง 2.6 เมตร มีน้ำหนักกว่า 60 ตัน แกะสลักเป็นรูปผู้หญิงนอนมองลูกน้อยที่นอนอิงแอบอยู่ข้างๆด้วยแววตาที่สื่อ ถึงความรักความอบอุ่น รูปปั้นนี้เปรียบแม่น้ำหวงเหอ (ฮวงโห) เป็นเสมือนมารดาที่หล่อเลี้ยงลูกน้อย คือมวลประชาชาวจีนหลายร้อยล้านคนมายาวนานกว่า 4,000 ปี ถือว่าแม่น้ำหวงเหอเป็นต้นธารแห่งประวัติศาสตร์ชาติจีน นับเนื่องมาแต่ปฐมกษัตริย์ของจีนในยุคตอนต้นจากนั้นนำท่านชม สะพานเหล็กจงซานเถี่ยเฉียว เป็นสะพานแรกที่ทอดข้ามแม่น้ำหวงเหอในประเทศจีน เมืองหลานโจวตั้งอยู่บนที่ราบสูง แม่น้ำหวงเหอจะไหลเชี่ยวมากในฤดูน้ำหลาก การข้ามแม่น้ำนี้ในสมัยก่อน จะใช้หนังแกะทั้งตัวมาตัดหัวและเท้าออก จากนั้แล่เนื้อ กระดูกและขุดขนออกแล้วมัดเท้าทั้ง 3 ข้าง คงเหลือไว้ 1 ข้าง เพื่อใช้เป่าลม นำมายึดติดกับไม้ไผ่ โดยเว้นระยะห่างให้พอดีเพื่อทำเป็น “แพหนังแกะ” เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “แพลูกบวบ”

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
เดินทางสู่ เฉินตู โดยสายการบินภายใน ถึงเมืองเฉินตู หลังผ่านพิธีการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  นำท่านสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก  CROWNE PLAZA CHENGDU WEST HOTEL (5ดาว) หรือเทียบเท่า.

เช้า
รับประทานอาหารเช้า
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเสฉวน เป็นย่านที่ขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนปิดไม่สามารถให้รถวิ่งผ่านได้  อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

15.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่  TG 619 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

17.35 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทาง วันที่     13-20 เมษายน  2561    

ราคาท่านละ   69,900   บาท

พักเดียวจ่ายเพิ่ม   10,500  บาท 

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป , ไม่แจกของสมนาคุณ , มีเข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณแอม : 086 3171624

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “เฉินตู-เส้นทางสายไหม-จางเย่-8-วันTG_69900.pdf” -เส้นทางสายไหม-จางเย่-8-วันTG_69900.pdf – Downloaded 123 times – 564 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ