• ชม สวนสนพันปี และนั่งรถไฟโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซัน
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน”
  • นมัสการ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ที่ วัดเหวินอู่
  • เก็บภาพความประทับใจ ที่ อุทยานเย่หลิว และน้ำตกสือเฟิน
  • ถ่ายรูปกับตึก 101 ให้ท่านสัมผัสสัญลักษณ์ของเมืองไทเป
  • สัมผัสความงดงามของเมืองโบราณจิ่วเฟิ่น

 

กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม – ธันวาคม 2561 

 ราคา  36,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

07.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาท์เตอร์ D ประตู  2-3 สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ จำกัด คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน

08.25 น.
นำท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 632 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

13.05 น.
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว บริการอาหารว่างด้วย(Burger Snack Boxes) (มื้อที่ 1) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ (HINOKI VILLAGE) อดีตเป็นบ้านพักของทหารญี่ปุ่นในช่วงปกครองไต้หวัน ภายในหมู่บ้านจะเป็นบ้านเก่าสไตส์ญี่ปุ่นชั้นเดียว ปัจจุบันเป็นร้านขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของที่นี้ด้วย ให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ที่ไม่ควรพลาด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ เป็นเมืองเล็กๆที่แยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้ มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้านติดกับทะเล เทศมณฑลเจียอี้เป็นเพียงมณฑลเดียวในไต้หวันที่มีถึงสามอุทยานแห่งชาติ (National scenic area) ได้แก่ Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area ซึ่งทั้งสามพื้นที่ดังกล่าวล้วนมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงามแตกต่างกันไป

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
ที่พัก HOTEL HI CHUI-YANG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า
|รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)
นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติเขาอารีซัน (รวมนั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติ) อยู่ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็น อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวันที่มีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร ในอุทยานยังมี ทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบภายในอุทยาน มีความสวยงามอย่างมากเป็นทะเลสาบที่นำสายน้ำ จากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นให้ทุกท่านได้ชม สวนสนพันปี ท่านจะได้พบกับสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งในแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี พร้อมทั้งนำท่านั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน รถไฟแบบโบราณที่เหลือเพียง 3 แห่งในโลกสร้างขึ้นสมัยญี่ปุ่นปกครองไต้หวันเพื่อลำเลียงไม้สนลงมาจากเขาอาหลี่ซัน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
หลังอาหารนำท่าน ชิมชาอู่หลงต้นตำหรับ ยอดนิยมของคนรักสุขภาพ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคกลาง อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี นอกเหนือจากนั้นยังเป็นเมืองที่น่าสนใจอันดับ 2 ของไต้หวันจากการสำรวจในปี 2017 จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง  เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
ที่พัก STAY HOTEL TAICHUNG YIZHONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามี อากาศดีที่สุดของไต้หวัน และยังเป็นแหล่งอาบน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันอีกด้วย เนื่องจากเมืองนี้อยู่ในหุบเขาและถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทั้งเมือง จึงทำให้เป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดของ นำท่านชม วัดจงไถฉานซื่อ ซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัลและวัดมหายานที่ธิเบตและยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้องและได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
จากนั้นนำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามในการ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เม ตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า  “สุริยันจันทรา” พร้อมทั้งนำท่านนมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่ วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965 จากนั้นนำท่านนมัสการ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ซึ่งประดิษอยู่ วัดเหวินอู่ หรือ ศาลเจ้ากวนอู จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีนหรือไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันและเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมของไต้หวัน เป็นที่ตั้งรัฐบาลและยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ เครื่องหนัง จักรยานยนต์ และยังเป็นอู่ต่อเรือด้วยนครไทเปเป็นเขตปกครองตนเองขึ้นตรงต่อรัฐบาลสาธารณรัฐจีน เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครและพัทยาของประเทศไทย นครไทเปอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยนครซินเป่ย์ แต่มิใช่ส่วนหนึ่งของนครซินเป่ย์

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
ที่พัก PLATINUM HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9)
นำท่านเดินทางชิม เค้กสับปะรด ซื่อดัง รสชาติอร่อย ของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวันเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อฝากคนที่ท่านรัก เดินทางต่อสู่ อุทยานแห่งชาติเหยหลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้อที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้วโรค ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพประทับใจ จนถึงเวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกสือเฟิน เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน ตั้งอยู่ในย่านผิงซี เมืองนิวไทเป น้ำตกซื่อเฟินจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนักด้วยความสูง 20 เมตรแต่กว้าง 40 เมตร ก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าชมได้ไม่น้อย ทั้งยังมีความงดงามไม่แพ้น้ำตกอื่นๆ  ให้ท่านอิสระเก็บภาพความประทับใจ

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)
หลังอาหารนำท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย

พาท่านเดินไปถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK หรือ ถนนเก่าบัวผีเหลียว เป็นถนนย่านประวัติศาสตร์สายสั้นๆที่เต็มไปด้วยอาคารอิฐแดงเก่าๆที่ได้รับการอนุรักษ์และปรับปรุงให้เป็นย่านท่องเที่ยวสไตล์ฮิปๆ นำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์ไทเป มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

(หมายเหตุ: วันเสาร์, อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไต้หวันจะต้องเปลี่ยนเป็นรถบัสสาธารณะขึ้นจิ่วเฟิ่น)
**************เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย******************
ที่พัก PLATINUM HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 11)
นำท่านชม ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามา-รถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่าง-กายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากนั้นยังมีนาฬิกาหลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชม

นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะเจียงไคเช็ค นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)

หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับตึก 101 ให้ท่านสัมผัสนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET หรือ ห้างเอาท์เล็ทหลินโค่วซานจิ่ง ถือเป็นห้างเอาท์เล็ทที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในภาคเหนือของไต้หวัน ภายในห้างเอาท์เล็ทหลินโค่วซานจิ่งจะมีการแบ่งพื้นที่ไว้ทั้งส่วน IN MALL และ OUT MALL ด้วยพื้นที่ให้บริการจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกกว่า 220 แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE และอื่นๆ อีกมากมายที่แห่กันมาลดราคากันอย่างจุใจเพื่อให้กลายเป็นสวรรค์ของนักช้อปที่แท้จริง
เหมาะสมแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ

20.10 น.
เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 635 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

23.05 น.
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจในการท่องเที่ยวและการบริการ

กำหนดการเดินทางวันที่     26 – 30 ตุลาคม 2561
ราคาท่านละ    36,900   บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม     6,000  บาท

กำหนดการเดินทางวันที่      15 – 19 พฤศจิกายน 2561
ราคาท่านละ    36,900   บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม     6,000  บาท

กำหนดการเดินทางวันที่     7 – 11 ธันวาคม 2561
ราคาท่านละ    36,900   บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม     6,000  บาท

รายการทัวร์นี้  โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว // ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
รายการทัวร์นี้   มีแวะร้านขายของฝาก 3 ร้าน อาทิ ร้านชา / ร้านเค้กสับปะรด / ศูนย์สร้อยเจอร์เมเนียม

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณอีฟ : 086 3171624

คุณริน : 082 9646699

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “OCT-DECโปรแกรมไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-5วัน4คืน-TG_ลงร้า.pdf” OCT-DECโปรแกรมไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-5วัน4คืน-TG_ลงร้า.pdf – Downloaded 4 times – 1 MB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ