Project Description

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เย่หลิ่ว อาลีซัน

กำหนดการวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2560 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน ปี 2560

ขอขอบพระคุณ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ที่ไว้วางใจ ใช้บริการของ แพนด้า ฮอลิเดย์ ครับ